Barth van Dijk

Barth van Dijk maakte samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelde deze beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Deze zeer gewaardeerde broeder is op 25-3-2023 ons voorgegaan naar het Vaderhuis.
Samenvattingen
0

Romeinen

Dit is inderdaad een brief en dat is iets bijzonders. In het Nieuwe Testament kennen we 27 Bijbelboeken, waarvan er 21 heten: “De brief aan …” Slechts 6 van de 27 nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn dus geen brief. Hoewel… het is vervolgens niet zo moeilijk aan te tonen dat ook de overige boeken het karakter van…

Samenvattingen
0

2 Korinthe

2 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. De tweede brief aan de Korinthiërs. Paulus, de afzender. Dat geeft enige autoriteit aan de brief, mede omdat zijn roeping eronder staat, namelijk dat hij een apostel is, een gezondene, van Jezus Christus. Hij is door Jezus Christus…

Samenvattingen
0

1 Korinthe

1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. Twee lange brieven aan de Korinthiërs De twee brieven aan de gelovigen te Korinthe zijn twee lange brieven, zodat we het vermoeden krijgen dat één brief kennelijk niet genoeg is. Te vrezen valt dat ook die tweede brief…

Samenvattingen
2

Wuppertal 2015, Het zaad van Abraham

In Lukas 3 vinden we een geslachtslijn die begint bij de Heere Jezus en terugloopt tot op Adam. In Matthéüs 1 vinden we ook een geslachtsregister. Die begint in omgekeerde volgorde, echter niet bij Adam, maar bij Abraham en eindigt bij de Heere Jezus Christus, het Zaad van Abraham. De beloften waren wel vererfd, maar…

Samenvattingen
2

De Gemeentelijke gaven

Als vervolg op de Bijbelstudie over “Tongen, Tekenen en Tijden” zullen we in deze studie wat meer uitweiden over de geestelijke gaven. In de vorige studie is besproken dat wonderen tekenen waren en een bepaald doel dienden. Bovendien zouden die wonderen/tekenen ophouden, juist omdat ze bedoeld waren als tekenen voor de komst van de Messias…

Samenvattingen
0

Tongen, tekenen en tijden

Wonderen en het spreken in tongen waren tijdgebonden. Ze worden ook wel tekenen genoemd. Wonderen fungeren in de eerste plaats als tekenen. Ze hebben iets te zeggen en hebben dus een functie. Velen denken dat wonderen in de Bijbel doorlopend voorkomen, maar dat is een misvatting. Ze komen in feite zelden voor, anders zouden ze…

Samenvattingen
0

Gog en Magog

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is. Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is,…

Samenvattingen
0

Jerobeam en de twee profeten

Israël was als volk bij de uittocht uit Egypte nog maar nauwelijks “geboren” of het gaf zich al over aan afgoderij. Aäron liet zich door het volk vermurwen en maakte een gouden kalf. Hij stelde deze voor als Jehovah, de God Die het volk uit Egypte had uitgeleid. Het volk maakten zich dus een eigen…

Samenvattingen
0

14 betere dingen

In Hebreeën wordt 14 keer gesproken over iets beters. Als je zelf gaat tellen kom je niet aan 14, maar volgens Dr. E.W. Bullinger zijn het er 14. Deze 14 betere dingen hebben natuurlijk te maken met een veel beter verbond. In boeken die gaan over de “Inleiding tot de Bijbel”, lees je doorgaans wat…

Samenvattingen
0

Een veel beter Verbond

Een nieuw verbond hoeft niet noodzakelijk een beter verbond te zijn, maar in dit geval is het ten opzichte van het oude verbond (het Mozaïsche verbond) een veel beter verbond. Het feit dat er een nieuw verbond kwam betekent niet dat God veranderlijk is. Hij is onveranderlijk en altijd Dezelfde, maar Hij doet niet altijd…

Samenvattingen
0

Héél Israël

Onlangs las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is…’ Heel Israël De strekking van het artikel was dat of nu heel Israël zalig wordt of niet, ons dit niet hoeft te beletten het Evangelie aan de Joden te prediken. Dat is volkomen juist. Niettemin…

Samenvattingen
0

Wuppertal 2012, Het tegenwoordige werk van Christus

Het tegenwoordige werk van Christus is feitelijk het grote onderwerp van heel het Nieuwe Testament en in het bijzonder van de nieuwtestamentische brieven. Die brieven zijn immers geschreven aan gelovigen. Zij hadden het Evangelie gehoord en aanvaard en waren daardoor wedergeboren. En juist voor hen is er een boodschap over dat werk van Christus. Men weet…

Samenvattingen
0

Bijbelse economie

Bijbelse economie. De Bijbel heeft er wel het één en ander over te zeggen. De huidige economie is volledig uit de hand gelopen. Langzaamaan komt men erachter dat op een ander systeem moet worden overgegaan, op sociale economie. Dat heeft te maken met de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Dat systeem kent de Bijbel…

Samenvattingen
0

Wuppertal 2011, Jezus de Nazarener

Jezus de Nazarener. In het algemeen kent men het onderscheid niet tussen Jezus in Zijn aardse omwandeling en de opgestane Christus. Dat onderscheid is een enorme tegenstelling. JEHOVAH heeft, hoewel Hij Gode even gelijk was, Zijn Godheid afgelegd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. In Zijn aardse omwandeling…

Samenvattingen
0

De last van Amos

Wat was dat voor last? Dat was de last des HEEREN, de woorden die de profeten moesten spreken. Deze term vind je niet in Amos. Hier heet het ‘de woorden van Amos’. Amos 1 : 1 De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekóa, dewelke hij gezien heeft over Israël, in de…

Samenvattingen
0

Oorlog en Vrede

Oorlog en vrede, heel het leven wordt bepaald door deze begrippen. Ook het leven van de natuurlijke mens. Aan de ene kant strijd; al was het maar de strijd om het bestaan. Dat brengt soms oorlog met zich mee. Aan de andere kant vrede. Ach, dat is de rust waarnaar wij streven en het ideaal…

Samenvattingen
1

Het komende antichristelijke rijk

Het antichristelijke rijk is een wereldrijk, hoewel dit een beetje een twijfelachtige uitdrukking is. Het is een rijk dat vooral zal bestaan in de wederkomst van Christus. Het is een komend rijk, hoewel het nu al bestaat, maar nog verborgen is en straks zal geopenbaard worden. Dat rijk is bezig zich te ontwikkelen, in ieder…

Samenvattingen
1

Al de Schrift is van God ingegeven

2 Timothéüs 3 : 16 Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het woord Gods heeft tot doel dat wij er iets van leren. Die Schriften kunnen ons behoud zijn, maar alleen als wij in die Schriften geloven. Door…

Samenvattingen
0

Hoezo bedelingen?

Hoezo Bedelingen? Dat is een open vraag en degene die die vraag moet beantwoorden, kan vele kanten op. Velen denken dat bedelingen geen Bijbels begrip is, maar… Efeze 3 : 1-9 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der…

Samenvattingen
0

Paulus de Apostel

Wij kennen Paulus als een dienstknecht van God. Voordat hij Paulus werd, heette hij Saulus van Tarsen. Sinds zijn bekering is hij echter nooit vergeten wie hij ooit was. Dat hij bekeerd was van de afgoden om de levende God te dienen; dat hij eertijds duisternis was, maar nu een licht in den Heere. Paulus de…

Samenvattingen
0

Zovele beloften Gods als er zijn

2 Korinthe 1 : 20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. De Korinthiërs beschouwden Paulus als onwijs, maar hij zegt dat de Boodschap die hij bedient erg betrouwbaar is. Het eerste hoofdstuk begint wat raar. Paulus wilde graag naar…

Samenvattingen
0

Petra Sela

Welke rol zal Petra in de toekomst spelen? In het oude testament staat vaak het woord “Sela”. Het staat alleen al 71 keer in Psalmen! Bijvoorbeeld in Psalm 84 : 5: Petra Sela Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. In het Hebreeuws staat er letterlijk op die plaatsen in…

Samenvattingen
0

Simon en Simeon

Simon en Simeon is één en dezelfde naam. Dat zien we bijvoorbeeld bij Petrus. Wij kennen hem als Simon Petrus en zo wordt hij ook de meeste keren genoemd, maar in 2 Petrus 2 : 1 heet hij Simeon Petrus. De Bijbel vermeldt twaalf personen die zo heten. Soms slechts eenmaal in een opsomming, zoals…

Samenvattingen
0

Oordelen

Voor een goed begrip van onderstaande verzen is het handig om eerst Romeinen 1 vanaf vers 16 te lezen. Romeinen 2 : 1-3 Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.En wij…

Samenvattingen
0

Nèshamah

Hoe zit een mens in elkaar? Heeft hij een lichaam en een ziel, zoals de wetenschap ons wil doen geloven, of is er meer? Kennelijk hebben we alleen maar een ziel en een lichaam, want als ons iets aan het lichaam mankeert, dan gaan we naar de dokter en als we psychisch niet in orde…

Samenvattingen
0

Melchizédek

Genesis 14 : 18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. De koning van Bela, dat is Zoar, had geen naam. Als Sódom, Gomórra, A’dama en Zebóïm verwoest worden, vlucht Lot naar Zoar. Wat nu de Zoutzee is, heette vroeger het dal Siddim. Dat…

Samenvattingen
0

Leven uit geloof

De titel is ontleend aan Romeinen 1 : 17, dat weer ontleend is aan Habakuk 2 : 4 (al staat het daar wel wat ingewikkelder). Laten we eerst een vers teruggaan: Romeinen 1 : 16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die…

Samenvattingen
0

Jonathan en de honing

1 Samuël 14 : 29 Toen zeide Jónathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb; Jonathan en de  In de tijd dat deze geschiedenis zich afspeelde, was er voor het eerst sprake van een koning van Israël. Er waren echter ook…

Samenvattingen
0

Het werk van de Geest

Dit lijkt een mystiek onderwerp, omdat Geest vaak als een vaag begrip ervaren wordt. Het is evenwel een onbegrensd onderwerp. Als we het hebben over de Geest en Zijn werkzaamheden, dan gaat het gewoon over het werk van God. Dat gebeurt nu en in het verborgene en daarom heet het nu het werk van de…

Samenvattingen
0

Het profetische woord

2 Petrus 1 : 16-21 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkhied ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot…

Samenvattingen
0

Het profetische werk van Christus

Deuteronomium 18 is een uiteenzetting over allerlei wetten en inzettingen. Vanaf vers 9 wordt er geageerd tegen waarzeggerij. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt ook de komst van een Profeet aangekondigd, Die het laatste woord zou hebben. Men zal zich aan Hem moeten onderwerpen. Mozes geeft die woorden door aan het volk. Hij is daarmee in…

Samenvattingen
0

Het overblijfsel

Romeinen 11 : 1-6 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elía, hoe hij God aanspreekt tegen…

Samenvattingen
0

Het leven van de gelovige

De Bijbel spreekt natúúrlijk over het leven van de gelovige. In tegenstelling tot wat de meeste christenen denken, is dat niet het leven onder de wet. Zelfs in het Oude Testament lezen we dat het leven onder wetten en inzettingen tot niets leidt. Nou ja, het leidt wel ergens toe, maar slechts tot onvrede. Dat…

Samenvattingen
0

Het koninklijk priesterdom

1 Petrus 2 : 9, 10 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar…

Samenvattingen
1

Het huis Gods

Lezen 1 Timotheüs 3 : 1-16. Volgens Efeze 2 is het huis Gods de woonstede Gods. Een gebouw dat zonder handen gebouwd wordt, een woonstede Gods in de Geest. Dat is de Gemeente des levenden Gods; een pilaar en vastigheid der waarheid. Er is helemaal geen sprake van een gebouw. Het gaat erom hoe wij…

Samenvattingen
1

Het ambt in de Gemeente

Het ambt in de Gemeente is een zeer essentieel, maar ook een zeer omstreden onderwerp. Hierbij gaat het natuurlijk om het gezag en de organisatie in de kerk. Die vraag raakt de hele kerkgeschiedenis. Wat verstaan we eigenlijk onder de term ‘ambt’? Van Dale zegt hierover het volgende: 1. Openbare betrekking waarin men door de…

Div. onderwerpen
0

Geld als schuld

Dit is de Nederlandse ondertiteling van de internetdocumentaire “Money as debt“. Redacteur Barth van Dijk maakte er m.b.v. “knippen en plakken” een pdf-bestand van, zodat meer mensen van deze materie op de hoogte geraken. Een aantal grootse namen zijn bang voor iets “Een aantal van de grootste namen in de Verenigde Staten, in de sectoren…

Samenvattingen
1

Hervormd en vrijgemaakt

Hervormd en vrijgemaakt. Wij noemen onszelf vrolijk orthodox. Of je nu hervormd, gereformeerd, doopsgezind, of wat dan ook maar bent, zolang je het met kleine letters schrijft, is dat geen enkel probleem. Het is wel zo, dat we inderdaad hervormd zouden worden in ons denken. Je zou het ook gereformeerd kunnen noemen, want dat is…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 2

2 Thessalonicenzen 3 : 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Leven uit genade Heiligmaking des Geestes 2 Om maar meteen helemaal achteraan te beginnen, Paulus wenst dat de genade van onze Heere Jezus Christus met ons zou zijn. Daar gaat het natuurlijk ook om, het leven uit genade, het…