typologie

A. Klein Haneveld
0

Hebreeën – 84

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het teken van Jona

Het teken van Jona – God hééft gesproken tot “de Zijnen”! Zeg niet dat de Ware God, die wij kennen als Here (Jehovah) Jezus Christus, de individuele mens, en de mensen als volkeren, in onwetendheid heeft gelaten over “Zijn Plan der eeuwen”. Een Plan dat in Christus uitgewerkt wordt en dat van een oude gevallen…

Div. onderwerpen
0

De eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel. Men beschouwt de eenhoorn als een mythologische voorstelling.Als gelovige in Christus proberen wij te achterhalen, vanuit de Hebreeuwse tekst, wat de (profetische) betekenis hiervan is. Helaas ziet een wettische christen dit als verwerpelijk, gevaarlijk en onrein. Dat is onterecht en heel jammer, want zo ontgaan hen prachtige Bijbelse waarheden. Romeinen…

Blog v. Stempvoort
0

Christelijk geloof en wetenschap

Christelijk geloof en wetenschap. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samengaan. Wetenschap is namelijk gebaseerd op meetbare feiten en geloof niet. Vandaar dat, ondanks dat ongeveer 70% van de Nobelprijswinnaars Christen genoemd mag worden, vaak geroepen wordt om de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het idee dat er meer is tussen Hemel en…

Blog v. Stempvoort
0

Een maagd die zwanger wordt

“Een maagd die zwanger wordt? Dat is toch heel normaal!”, roepen de bijen in koor. “Dat gebeurt bij ons heel vaak!” “Ja, ik weet het nog goed”, spreekt de koningin, “het waren allemaal jongetjes.” Hun belangrijkste taak is hun leven geven om nieuw leven te verwekken en te zorgen dat er werksters komen die honing…

Blog Wim de Goeij
0

Schapen werken niet

Kinderen leren respect te hebben voor Gods schepping kan niet vroeg genoeg beginnen. Het is voor iedereen leuk en nuttig. Ik geniet ervan en in dit geval (foto) Jens ook. Onze drie nieuwe Shetland lammeren (op Koningsdag 2017 geboren) hebben er ook geen probleem mee, want de brokjes smaken hen héél goed en daar gaat…

Blog v. Stempvoort
0

Typologie leren begrijpen

Eén van de minst begrepen zaken betreffende de Bijbel is de typologie. Het is ook vaak onbekend. Doordat men het niet begrijpt, raakt men er ook niet bekend mee en al snel is typologie slechts iets voor de vage filosofen en psychologen. Niet geheel toevallig juist voor deze mensen aangezien Plato (filosoof) en Jung (psycholoog) deze…

Div. onderwerpen
4

Boek en DVD over Jozef

God zwijgt in deze tijd en doet – sinds de opstanding van de Here Jezus Christus – een voor de wereld verborgen werk aan Zijn Gemeente. De Bijbel is echter duidelijk over de periode ná dit werk aan de Gemeente van gelovigen. De nog te vervullen profetieën zijn helder over wat nog te gebeuren staat, maar ook de typologie spreekt daar…

Blog v. Stempvoort
1

De dolfijn, de hieros ichthus

Zoals de leeuw de koning der dieren is, zo wordt de dolfijn beschouwd als de koning der vissen, de hieros ichthus. Hieros betekent verheven of heilig. Ichthus, het acroniem, dat vrij vertaald betekent Jezus Christus Gods Zoon (onze) Verlosser, betekent letterlijk vis. De Ichthus wordt al sinds het begin van onze jaartelling gebruikt als kenteken van…

Samenvattingen
0

Jerobeam en de twee profeten

Israël was als volk bij de uittocht uit Egypte nog maar nauwelijks “geboren” of het gaf zich al over aan afgoderij. Aäron liet zich door het volk vermurwen en maakte een gouden kalf. Hij stelde deze voor als Jehovah, de God Die het volk uit Egypte had uitgeleid. Het volk maakten zich dus een eigen…

A. Klein Haneveld
0

Bijbelse typologie – 61

Bijbelse typologie. Romeinen 5 : 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Typologie (het Griekse “tupos”, vertaald met “voorbeeld”) wordt in de Bijbel gebruikt ter illustratie van het onderwerp…

A. Klein Haneveld
0

Honing – 59

Honing. 1 Samuël 14 : 27, 29 27 […] als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb. In deze geschiedenis voert het leger…

Advocaal
0

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de besnijdenis in te gaan is: “Het staat in de Bijbel en dus is het waard om onderzocht te worden”. Het…

Advocaal
0

De ware Wijnstok

De ware Wijnstok. Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam Gods (Johannes 2) Ik Ben de Zoon des mensen (Johannes: 14; 5 : 27; 8 : 28)…