Samenvattingen
0

Het profetische werk van Christus

Deuteronomium 18 is een uiteenzetting over allerlei wetten en inzettingen. Vanaf vers 9 wordt er geageerd tegen waarzeggerij. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt ook de komst van een Profeet aangekondigd, Die het laatste woord zou hebben. Men zal zich aan Hem moeten onderwerpen.

Mozes geeft die woorden door aan het volk. Hij is daarmee in feite de eerste en oudste profeet in de Bijbel. Dat is niet helemaal waar, maar zo wordt hij wel gezien, omdat de eerste vijf boeken aan hem worden toegeschreven. Er zou dus ooit een Profeet komen als Mozes. God zou tot Hem alles spreken. Zie dan vers 19.

Deuteronomium 18 : 19

En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.

Velen luisterden niet naar de profeet Mozes en velen zijn daardoor geoordeeld. In feite luisterde heel het volk Israël niet naar Mozes. God heeft dan ook oordelen over het volk gebracht, zij het wel terughoudend, want het volk is nooit uitgeroeid. Naar de Profeet, Die komen zal, zal men wel luisteren, of men nu wil of niet. 

Aan Johannes de Doper wordt meermalen gevraagd of hij die profeet is. Men was dus wel op de hoogte van deze profetie. Dat is in het christendom anders. Daarin kent men de Heere Jezus Christus wel in andere hoedanigheden, maar niet als Profeet.

Jezus Christus de definitieve Profeet

Vanaf Mozes loopt er wel degelijk een lijn naar de definitieve Profeet, namelijk Jezus Christus, Die net als Mozes uit Israël kwam, dwz. uit Zijn broederen. Het was wel op wonderbaarlijke wijze, maar zo was het bij Mozes ook. Als er dus over de Heere Jezus als Profeet gesproken wordt, gaat het over de Mens, Die niet uit Levi, maar uit Juda gesproten is.

Deuteronomium 18 : 18

Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.

De nadruk ligt hier op alles. Dat suggereert niet dat er profeten waren die niet alles zeiden wat de Heer hen ingegeven had, maar dat alles wat God te zeggen had ook door deze Profeet gezegd zou worden.

Deuteronomium 29 : 29

De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

Wat Mozes heeft ontvangen van God, is niet alles wat God te zeggen had. In de Bijbel is sprake van een voortschrijdende Godsopenbaring. Er zou nog veel meer komen. Het heeft dus niet zoveel zin om een beschouwing te houden over de Godheid in de boeken van Mozes, want dat leidt tot niets. Het kan alleen maar een beperkt beeld opleveren. Die ene Profeet zou echter alles bekend maken over God.


Het profetische werk van Christus

Het profetische werk van Christus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *