Gemeente

A. Klein Haneveld
0

84. Hebreeën

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

A. Klein Haneveld 2
1

De Bruid en de Bruidegom

Bruid en Bruidegom Door Ab Klein Haneveld Is de Gemeente de Bruid van Christus of is zij dat niet? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling dat ik mij ertoe gezet heb om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen.…

A. Klein Haneveld
0

67. Twee opgewekte vrouwen

Twee opgewekte vrouwen. Lukas 8 : 42-44 42 Hij [Jaïrus] had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. 43 En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste…

A. Klein Haneveld
0

65. De verloren zoon

De verloren zoon. Lukas 15 : 20 En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. De gelijkenis van de verloren zoon spreekt tot onze verbeelding. Een jonge…

A. Klein Haneveld
0

28. 7 + 33

7 + 33. 1 Koningen 2 : 11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaar. 7 jaar regeerde David in…

Samenvattingen
0

Het overblijfsel

Romeinen 11 : 1-6 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elía, hoe hij God aanspreekt tegen…

Samenvattingen
0

Het koninklijk priesterdom

1 Petrus 2 : 9, 10 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar…

Samenvattingen
1

Het huis Gods

Lezen 1 Timotheüs 3 : 1-16. Volgens Efeze 2 is het huis Gods de woonstede Gods. Een gebouw dat zonder handen gebouwd wordt, een woonstede Gods in de Geest. Dat is de Gemeente des levenden Gods; een pilaar en vastigheid der waarheid. Er is helemaal geen sprake van een gebouw. Het gaat erom hoe wij…

Samenvattingen
1

Het ambt in de Gemeente

Het ambt in de Gemeente is een zeer essentieel, maar ook een zeer omstreden onderwerp. Hierbij gaat het natuurlijk om het gezag en de organisatie in de kerk. Die vraag raakt de hele kerkgeschiedenis. Wat verstaan we eigenlijk onder de term ‘ambt’? Van Dale zegt hierover het volgende: 1. Openbare betrekking waarin men door de…