Heer terugkomt
Blog v. Stempvoort
2

Wanneer de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij niet alleen komen. Een bekende misvatting is dat de Wederkomst van de Here Jezus min of meer samen lijkt te vallen met de oprichting van Zijn Koninkrijk, de Jongste Dag en Het Laatste Oordeel. Dat dit in zichzelf een kromme en vrijwel onmogelijke gang van zaken is moge duidelijk zijn. Het klopt dat Hij zal heersen tot in eeuwigheid op de Nieuwe Hemel en Aarde.

Echter ook vóór die tijd al zal Hij als Koning heersen te Jeruzalem op de troon van David. Niet even, maar tenminste duizend jaar! Hij zal dus niet slechts terugkomen op aarde. Hij zal komen om Zijn Koninkrijk te vestigen. De eeuwen door was dit de verwachting van het Joodse volk. De Messias zou komen om ‘de vervallen hut van David weder op te richten’. Hiertoe zou Hij Zijn vijanden verwijderen uit het Beloofde Land, de Tempel bouwen en heersen over Zijn volk. 

Met wie komt de Heer terug?

Als mensen hier al over nagedacht hebben dan verkeren ze in de veronderstelling dat de Heer terugkomt aan het hoofd van een hemelse legermacht van engelen met paard en zwaard. En inderdaad vertelt de Here Jezus aan Petrus dat Hij met gemak meer dan twaalf legioenen engelen kan inschakelen op elk willekeurig moment. In datzelfde vers echter zegt Hij ook dat ‘de Schriften der profeten vervuld zouden worden’.

In de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, komen we inderdaad de term ‘Heirscharen’ of ‘Heirlegers’ tegen. Het betreft dan inderdaad de beschrijving van de engelen als het leger van God, met de aartsengel Michaël als opperbevelhebber. Dit doet vermoeden dat er ook bij de engelen sprake is van een hiërarchie zoals we die kennen in ieder willekeurig leger, zelfs bij het spel Stratego. En inderdaad, wanneer er gestreden moet worden (bijvoorbeeld tegen Satan en zijn engelen), dan is er sprake van engelen die oorlog voeren. Behalve legers van engelen zijn er nog andere legers die wel degelijk door Satan geleid worden (Openbaring 19:19). 

De Hemelse Heirlegers, Heiligen en Verlosten, de Gemeente

Echter, wanneer er bij de profeten sprake is van de wederkomst van de Here Jezus, dan betreft het wel degelijk een menselijk volk dat met Hem terug zal keren naar het Beloofde Land (Jesaja 49 : 4 en 62 : 11). In Handelingen 1 : 11 zeggen de engelen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.’ Het klinkt haast liefelijk en sereen.

Dat het iets anders zal zijn, lezen we duidelijk en beeldend beschreven in Zacharia 14. De eerste vijf verzen van dit hoofdstuk beschrijven uitgebreid wat door de engelen in Handelingen 1 verteld werd. Chronologisch is het midden in Mattheüs 24 te plaatsen. 

Een Heilig volk in de Hemel, verzamelt uit alle landen, volken en natiën op aarde

In de periode tussen Hemelvaart en Wederkomst verzamelt God Zich een volk (Titus 2 : 14). Zoals Israël geroepen werd uit Egypte en een Wet kreeg die in steen gegrift stond (Exodus 24 : 12), zo roept God nu een volk uit deze wereld (Galaten 1 : 14) en schrijft Hij Zijn Wet in ons hart (Jakobus 1 : 18-21). Israël werd in het Beloofde Land gebracht (Jozua 24 : 13). De Gemeente is met Christus gezet in de Hemel. Een ieder die gelooft, wordt daaraan toegevoegd. 

Samenvattend

De Here Jezus vertelt dat de profetieën vervuld moeten worden (Mattheüs 26 : 54-56, Markus 14 : 49, Lukas 4 : 21). In Handelingen 1 : 11 lezen we dat de Here Jezus op een dag terug zal komen op aarde. Specifiek op de Olijfberg. In Zacharia 14 : 5 lezen we ‘De Heer zal komen én al de Heiligen met Hem!’

Jesaja 40 : 10 en 62 : 11, 12 leggen uit dat die Heiligen ‘De verlosten zijn, Zijn arbeidsloon’. Bij Zijn Wederkomst zal de Heer dus terugkomen op aarde en met Hem komt het volk dat Hij Zich nú verzamelt in de Hemel (Kolossenzen 1 : 11, 12).


Wanneer de Heer terugkomt

de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt

2 reacties op "Wanneer de Heer terugkomt"

  1. De meeste kerkelijke instituten prediken geen Wederkomst op aarde. Zij gaan ervan uit dat zijzelf, de kerk, het geopenbaard Koninkrijk zijn. Zij bouwen en werken zélf aan een koninkrijk hier op aarde. En de kerk roept ook de gelovigen op om mee te bouwen aan dat koninkrijk. Helaas beseffen zij niet dat zij werken aan een oude Schepping. En die oude Schepping is dood, Ikzelf had, tot mijn vijftigste, ook nog nooit gehoord van een geopenbaard Koninkrijk op aarde. Maar het staat in Zijn Woord, en dus is het Waarheid. Hij zal komen met al de heiligen met Hem; dat is de Heere Jezus Christus, inclusief Zijn Lichaam, de Gemeente. En de Gemeente is een Hemels Volk, aangezien wij, toen wij tot geloof kwamen, mét Hem in de Hemel gezet zijn.

    https://alleengeloof.nl/wp-content/uploads/2019/07/Het-Eeuwige-Koninkrijk.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *