De eenhoorn in de Bijbel
Div. onderwerpen
0

De eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel. Men beschouwt de eenhoorn als een mythologische voorstelling.
Als gelovige in Christus proberen wij te achterhalen, vanuit de Hebreeuwse tekst, wat de (profetische) betekenis hiervan is. Helaas ziet een wettische christen dit als verwerpelijk, gevaarlijk en onrein. Dat is onterecht en heel jammer, want zo ontgaan hen prachtige Bijbelse waarheden.

Romeinen 14

De apostel Paulus vertelt in Romeinen 14: 

Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.

Aan de nogal op “het vlees” gerichte Korinthiërs schreef hij, in 1 Korinthe 10:

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.

Geen ding is onrein

Dus… niks, “geen ding”, helemaal niks, is van zichzelf, in zichzelf, onrein of fout. Dat wordt het mogelijk pas als de mens (of mensen) in kwestie dat “ding”, dat “iets”, als onrein beschouwt, om welke reden dan ook.

Paulus leert dat hem álle dingen geoorloofd zijn. Dat hij echt niet álle dingen “oorbaar”, d.w.z. om te doen, vindt, zegt hij ook. Waarom? Omdat niet alle dingen stichten. Niet alle dingen bouwen de gelovige als Nieuwe Mens in Christus op. Paulus dóet dus niet álle dingen. Hij maakt keuzes, maar dan niet op basis van “dat mag niet”, maar op basis van “dat is wel/niet nuttig voor mij en/of de Gemeente, mijn medegelovigen”.

Eenhoorn en Harrie Potter

Als we accepteren dat deze woorden waar zijn, gewoon omdat dit de Woorden Gods zijn, dan kunnen we vanuit die basis naar allerlei onderwerpen kijken. In dit geval naar de eenhoorn. Die is populair op dit moment en dat betekent dat er in bijvoorbeeld “evangelische kringen” gewaarschuwd moet worden voor de eenhoorn. Misschien vanwege dat de eenhoorn voorkomt in de Harrie Potter boeken, waar dan dus ook meteen maar voor gewaarschuwd wordt. Zo’n boek niet lezen of de film niet kijken, betekent dit dan.

Of om de volgende reden, zoals te lezen staat op deze website: In de wereld van de ‘New Age’ wordt gezegd dat de eenhoorn geen fabeldier is, maar werkelijk bestaat. Zo komen de eenhoorns, samen met de elfen, uit het koninkrijk van de natuurgeesten en zou hij zich alleen maar openbaren aan mensen met een ‘zuiver hart’ wat vroeger in de Middeleeuwen werd verward met een ‘reine maagd’.

Het denk-kamp van de tegenstander

Ik weet niet of men zich dat realiseert, maar zo ongeveer direct is de gelovige in Christus, die juist “uit deze wereld getrokken (de duisternis) is en overgezet is in het Koninkrijk Zijner Liefde” (Kolossenzen 1 : 13), het “denk-kamp van de tegenstander” binnen geleid. Want zowel de eenhoorn als Harrie Potter zouden van de duivel afkomstig zijn en daar wil de gelovige niks mee te maken hebben. 

Als we eens niet meteen in de kramp schieten bij woorden en begrippen, dan kunnen we er wat genuanceerder naar kijken. Zelfs naar de aangehaalde New Age tekst. Als daarin gesproken wordt dat een eenhoorn (wij denken dan aan dé Eenhoorn) zich openbaart aan mensen met een “zuiver hart” (dat ontvangen is bij de wedergeboorte tot Nieuwe Schepping) dan is dat geen verkeerde gedachte….

Als gelovigen, die zich richten op Gods Woord, openen we de Bijbel. Daarin komt Harrie Potter niet voor, dus dat is makkelijk. Daarover hoeven we het niet meer te hebben. Dat valt direct onder: “Niks is in zichzelf onrein” en “alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op” (is stichtelijk). Een ieder mag voor zichzelf uitmaken van hij of zij daar mee doet.

Een ieder staat of valt zijn eigen Heer

Persoonlijk beschouw ik de wereld van Harrie Potter niet als de mijne. Daar ga ik geen waarheid in vinden. En verder heb ik er geen last van. Het bouwt ook niet op in de Nieuwe Mens die ik geworden ben. Maar ja, dat was dan ook niet de opzet van dit boek. Dus daar hoef ik het niet op af te rekenen. Harrie Potter is vermaak voor wie dit wil. Hoe iemand zo’n boek – of dergelijke boeken/films – beziet, daar heeft een ander helemaal niks over te zeggen en ik dus ook niks over de ander. Dat zei de apostel Paulus ook al in Romeinen 14:

… Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.

De standaard in ons denken

Wat ik probeer over te brengen is dat het automatisme van het benoemen van dingen die niet uit God zouden zijn, van dingen die dus op een of andere wijze van de tegenstander afkomstig zijn, want meer smaken zijn er niet, we niet uit de Bijbel geleerd kúnnen hebben.

Daarin wordt ons juist geleerd wat de standaard in ons denken zou zijn. Namelijk dat voor een gelovige in Christus, helemaal niets onrein is en om die reden scheiding zou kunnen brengen tussen God en de gelovige. Dat is volledig in lijn met de woorden van Paulus in Romeinen 8: 

Niemand zal ons scheiden van de Liefde Gods

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Helemaal niets kan ons scheiden van de Liefde Gods (onze gemeenschap in/met de Here Jezus Christus)! Dus ook niet de aandacht voor eenhoorn-verhalen of Harrie Potter-boeken. 

Dat een gelovige zich niet in deze dingen zou “verliezen”, lijkt me ook duidelijk. Nogmaals, niet op basis van “mag niet”, maar op grond van “het bouwt niet op, het sticht niet”. Wie het Woord Gods inruilt (dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld een boek lezen) voor Harrie Potter of wat de mens, inclusief de “new-age-movement”, allemaal bij de eenhoorn bedacht heeft, mag zich gerust afvragen of dit wel zo verstandig is om te doen. Wat mij betreft niet.

De eenhoorn in de Bijbel

En dan nu naar de eenhoorn in de Bijbel. Die komt daar namelijk in voor, althans in onze vertaling. In het Hebreeuws (in het Griekse Nieuwe Testament komt het niet voor) blijkt het woord – “re-am” of “re’em” (H7214) – (volgens de Blueletter Bible) de betekenis te hebben van:

Waarschijnlijk de grote oeros of wilde stieren die nu uitgestorven zijn. De exacte betekenis is niet bekend.

Daarmee ligt de focus meteen op de stier en “twee hoornen”. Die vormen uiteraard één kracht, ten dienste van de stier. Een “dubbel deel”, dat uiteindelijk toch één blijkt te zijn. Dat principe vinden we vaker terug in de Bijbel. Dat “grote oeros” of “wilde stier” vertaald is met “eenhoorn” moet een reden hebben. Wellicht ligt die in de gedachte dat men begreep dat het om een uitbeelding van iets dat groters moest gaan.

De typologie van het paard

De mythologische voorstelling in een paard met een grote hoorn brengt ons in ieder geval bij de typologie van het paard en daarmee bij de Here Jezus Christus. Hét Paard spreekt over de Heerlijkheid, en Majesteit en Uitermate Verhoging van de Here Jezus Christus, door de Kracht Zijner Opstanding. Het spreekt over de Komst van de Koning der koningen, de HEERE der heren.

Een paard is een edel dier, met hoofd en benen. Andere dieren hebben een kop en poten. Een paard hoort bij majesteit, bij macht, bij kracht. Het majestueuze paard hoort eigenlijk als vanzelf bij heerschappij. Zie bijvoorbeeld in Openbaring. Degene die op een paard rijdt is “hoog gezeten”, is verhoogd. Een koning rijdt per definitie op een paard en “troont” daarmee boven zijn omgeving uit. De knecht kwam op een ezel of te voet.

Het paard en paarden worden in Openbaring 19 verbonden aan de Christus én aan zijn heirlegers (de Gemeente). Ze zijn “gekleed” met Macht en Majesteit, uitgebeeld door het rijden op paarden.

De typologie van de hoorn

De voorstelling van een paard met daarop één grote hoorn heeft ook het nodige te zeggen. Het staat er niet zomaar. Dat blijkt uit het artikel “De hoorn des overvloeds”. Waarin o.a. gezegd wordt:

Hoornen komen natuurlijk ook in de Bijbel voor. Positieve, maar ook negatieve hoornen. Het Hebreeuwse woord voor “hoorn” is “qeren”, 50.200.100. Dit woord wordt vertaald met hoorn, maar ook met “glinsteren”, “schitteren” of “glanzen”. Een hoorn is in de Bijbel het zinnebeeld van macht en kracht en van vruchtbaarheid. Stieren hebben hoorns, en ook rammen en geiten. Allemaal dieren die macht en vruchtbaarheid vertegenwoordigen.

De Hoorn des Heils

Deze hoorn wordt in de Bijbel echter niet “Hoorn des Overvloeds” genoemd, maar  “Hoorn des Heils”. Dit is de enige en waarachtige Hoorn des Overvloeds. Het is namelijk de Hoorn van het Lam van God. Het is de macht van het Woord van de opgestane HEERE Jezus Christus. Toen de HEERE Jezus (het Lam van God) genageld werd op het kruishout van Golgotha, werd hem daar, zo het zich liet aanzien, al Zijn macht ontnomen.

Maar in Zijn opstanding is deze hoorn mét Hem weer levend geworden en heeft al het oude, het stoffelijke, deze oude schepping afgelegd. Onze God is besneden, is wedergeboren en heeft nu alle macht om nieuw leven te geven. Hij is daarvan de Bron en Verwekker. Aan Hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde! Hij deelt Zijn leven overvloedig uit aan ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt en aanvaardt hetgeen Hij zegt.

De Sjofar ís een ramshoorn. Een hoorn, die werd afgenomen van de Ram, het Lam Gods. Die hoorn leeft en is geworden tot de Bazuin van God. De machtige Stem van God. De adem van Gods Geest blaast door deze Hoorn, Die daardoor weer leeft en spreekt. Door de adem van Gods Geest roept deze Hoorn een ieder op om tot Hem te komen. De adem van God, Zijn Geest laat deze Hoorn spreken van geloof, eeuwig leven, van genade, liefde en trouw. Dat is pas echte Overvloed! Overvloedige rijkdom van Genade. Overvloedig, eeuwig Leven. Een weelde aan Goddelijke Liefde. Die Sjofar, die Bazuin, die Hoorn des Heils is de machtige Stem van God, de Stem van het uit de dood opgestane Lam van God.

De stier in het Oude Testament

Het woord “eenhoorn” in de Bijbelvertaling is in het Hebreeuws het woord voor “stier”. Beter gezegd voor “grote oeros”, de basis dus. Daarmee zijn er in het Hebreeuws 3 woorden voor “stier”. In onze vertaling vertaald met os, koe, stier, kalf en eenhoorn.

Het Hebreeuwse “Sôr” (H7794) komt 79 keer voor in het Oude Testament. Dat wordt vaak vertaald met “os”.

Het “kalf” wordt genoemd als “jonge stier”. (Hebreeuws: ʿēḡel; H5696)

Het woord “re-am”, vertaald met “eenhoorn”, komt 6 maal in de Bijbel voor. (Hebreeuws: rᵊ’ēm; H7214)

In het Nieuwe Testament wordt het woord voor “stier” 2 x genoemd. In Hebreeën 9 en 10, uiteraard, want dat verwijst direct naar het de inzettingen van het Oude Testament.

Het kalf

De bijbelstudie van Ad Leeuwenhage over “het gouden kalf”, waarbij de vertaling met “kalf” het Hebreeuwse woord voor “stier” (ʿēḡel) is, bepaalt ons bij de prachtige typologie en betekenis van de stier. Zie bijbelstudie “Het gouden kalf”. Daarin word onder andere gezegd:

De Stier is een type van de Levende God. De Stier staat namelijk voor Kracht, Leven, en Vruchtbaarheid. Het Hebreeuwse alfabet begint met de Aleph = Hoofd van de Stier.

In het kamp des Heeren

En met het begrip stier, wat de eenhoorn in basis is, zijn we in het “kamp des Heeren”. We worden direct gewezen op de positieve betekenissen van de stier. Die als hoogste een type, een beeld, is van de Levende God, Die staat voor Kracht, Leven en Vruchtbaarheid. Eigenschappen die ook moeten terugkomen in de teksten over de eenhoorn.

Dat zijn deze verzen (Statenvertaling). Daarin vinden we heel goed waar de eenhoorn voor staat:

Numeri 23 : 22

God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.

De kracht van God wordt de kracht “als van een eenhoorn” genoemd. Door die kracht werd het volk, dat God Zich uitverkoren had, uit Egypte gevoerd. Gods krachten zijn gelijk als die van de Eenhoorn. Dat is de Here Jezus Christus, het uitgedrukte Beeld Gods (Hebreeën 1), in Wie God al Zijn werk doet.

Numeri 24 : 8

God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn; hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met zijn pijlen doorschieten.

Ook hier weer dezelfde combinatie van God met de eenhoorn, de oeros, het begin, de Hoogste “Stier”, de Eerste Stier. Die kracht wordt hier niet alleen met verlossing, maar ook met oordeel verbonden. En aan Wie is het oordeel? Johannes vertelt dat in 5 : 22:

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

Dé Eenhoorn (de Here Jezus Christus) zal zowel verlossen als oordelen. Hij is daartoe gerechtigd, aangesteld door God Zelf.

Job 39 : 12, 13

Zal de eenhoorn u willen dienen? Zal hij vernachten aan uw kribbe?
Zult gij den eenhoorn met zijn touw aan de voren binden? Zal hij de laagten achter u eggen?

Ook aan Job wordt de eenhoorn getoond i.v.m. de kracht van God.

Psalm 22 : 22

Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.

Het begrip “hoornen” is hier gebruikt voor wederom kracht, maar in dit geval de kracht van de dood. In feite is de dood ook een “oerkracht”, in deze schepping althans.

Deze Messiaanse Psalm gaat over de Here Jezus Christus rondom Zijn sterven en opstanding (Zie: studie Psalm 22) Uiteraard loopt dat allemaal positief af.

Psalm 29 : 6

En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.

Het “kalf” is hier de “jonge stier” (ʿēḡel). Wat dat is als God Zijn Kracht daarin legt? Het antwoord geeft het vers zelf: “een jongen eenhoorn”. Een stier met dubbele kracht, maar toch één. Ons voorgesteld als een paard met één grote hoorn.

Maar nog mooier wordt als we kijken naar het woord dat vertaald is met “jongen”. Daar staat het Hebreeuwse woord “ben” (H1121) en dat is toch echt het woord dat vertaald dient te worden met “zoon”. Niet zoon in de biologische zin, maar in de zin van erfgenaam. Eigenlijk staat er dus “als zoon eenhoorn”. De vertalers vonden dat waarschijnlijk vreemd en hebben er “jonge eenhoorn” van gemaakt.

Als je echter weet Wie dé Zoon is, dé Erfgenaam aller dingen, dan is het niet moeilijk meer. Dan wordt hier in Psalm 29, net als in zoveel Psalmen, vooruit gewezen op dé Eenhoorn, op dé Zoon. Een jonge stier (vruchtbaar, kracht, leven), door God zelf tot Erfgenaam gemaakt, met alle macht en heerschappij, uitgebeeld in dat ene woord: “eenhoorn”.

Jesaja 34 : 7

En de eenhoornen zullen met hen afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden.

Volgens de context zijn we hier aangeland bij wat nu nog toekomst is. Bij de “de dag der wraak des HEEREN”. De eenhoornen worden in verband gebracht met Kracht Gods, die ingezet zal worden tot een oordeel. Weer kracht dus. Het gaat ook over verlossing en leven, door de verwijzing naar “varren, namelijk stieren”. Want een “var” in de Bijbel is een stier; een rund van het mannelijk geslacht. 

Door het aparte gebruik van het woord “re-am”, dat in onze Bijbel vertaald is met eenhoorn, “unicorn” in het Engels, worden wij bepaald bij de oorsprong van kracht en leven. Die ligt bij God. De Hoogste kracht is God Zelf. Wat wij van Hem zien is de Ene, Zijn uitgedrukte Beeld, de Here Jezus Christus, aldus o.a. Hebreeën 1. 

Die Hoorn, die kracht zien wij, maar uiteraard bestaat die “eenhoorn” uit veel meer dan het Ene dat wij zien, dat “Gedaante, Gestalte” aangenomen heeft. Daarom is er naast het woord voor kalf of stier in het Hebreeuws ‘êgel, dat vaker gebruikt wordt dan “re-am”, een woord dat “groter” is, dat wijst op God Zelf. Wij kennen dat woord als “eenhoorn”.


Zie ook de op de betekenis van het Hebreeuws gerichte aantekening van br. Ad Leeuwenhage, omtrent de aangehaalde teksten.


De eenhoorn in de heraldiek

De eenhoorn in de Bijbel

In de wapenschilden van volkeren komt de eenhoorn ook voor. De vraag is dan waarom? Als we weten dat dit woord zo synoniem is met vruchtbaarheid, kracht en leven, ja zelfs met Vruchtbaarheid, Kracht en Leven van God Zelf, dan is het goed te begrijpen dat dit teken in een nationaal verbindend symbool als een vlag/vaandel wordt getoond. Zeker bij het “volk des verbonds” (Britt-am; Brittani), de nazaten van Efraïm. Het vaandel van de Britten is: 

Tegenover de “Leeuw van Juda”, met de kroon, staat de eenhoorn, met de hoorn als uitbeelding van kracht. Zoals in de Bijbel de hoorn ook een uitbeelding van kracht is, met name kracht in het spreken van God.

Zoiets is niet voor niks. Wapenschilden, vaandels, vlaggen, in de Bijbel “banieren” genoemd, zijn al heel oud. Ze horen bij de volken, die door God persoonlijk al heel lang geleden ingedeeld zijn. Toen wist men nog waar al die tekens voor stonden. In deze tijd is het bijna niet meer bekend en dat is jammer. Dan mis je mooie uitbeeldingen van wat God aan de mens te vertellen heeft.

Conclusie

Zoek het Woord Gods. Bekijk wat Hij in zoveel “geuren en kleuren” opgeschreven heeft. Open Zijn Woord. De Bijbel is één grote Godsopenbaring, van Wie Hij is en hoe Zijn Plan er uit ziet. Daar hoort, volgens diezelfde Bijbel, volgens het Woord Gods dus, maar één Naam bij: Here Jezus Christus. De Bijbel toons ons Hem in echt heel veel facetten. Dat houdt niet op. Eén daarvan is via de Eenhoorn.

Zoek en vind het positieve (Christus) en trek je niks aan van wat “men” daar negatief tegenin weet te brengen. Dat is nu eenmaal het werk van de tegenstander. Hij is de “diabolos”, de grote dooreenwerper en wil zo veel mogelijk van wat op Christus wijst laten verdwijnen. Hij richt de aandacht op zichzelf. Door ons daar juist niet op te richten, er niet voor bang te zijn, maken we een lange neus naar hem. We trekken ons helemaal niks van hem aan. We negeren de tegenstander, omdat wij ín Christus méér dan overwinnaar zijn.

Voor een gelovige in Christus, die nooit gescheiden kan worden van Hem, is niks onrein, want wij zijn in Christus een Nieuwe Schepping geworden en staan in Christus volkomen rein voor God. We hoeven niet alles te doen of goed te vinden, maar we gaan niets uit de weg, omdat een ander dit als onrein bestempelt.

We staan in de vrijheid waarin God ons geplaatst heeft. Uit en in die Genade leven wij. Daarin zijn wij sterk, ja “méér dan overwinnaars”, zegt Paulus in Romeinen 8. 

Richt je op de Kracht en het Nieuwe Leven van dé Eenhoorn in ons leven: de Here Jezus Christus. Hij is de Bron van ons onvergankelijke Nieuwe Leven, dat wij uit Genade alleen ontvangen hebben.


De Eenhoorn in de Bijbel

De Eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *