Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus
Stichting Vlichthus

De Stichting Vlichthus (16-02-2016) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65348230. De statuten, inclusief bestuursleden, zijn als PDF beschikbaarHet RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 856075334. 

Het bestuur bestaat uit 4 personen:

Dhr. W. de Goeij (voorzitter) Tel.nr.: 06 245 70 765
Mevr. M. de Goeij-van Loenen (secretaris/penningmeester)
Dhr. W. van Stempvoort (bestuurslid)
Mevr. M. van Tuinen (bestuurslid)


ANBI Stichting Vlichthus

ANBI erkenning voor Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de Stichting Vlichthus (nr. 8560 75 334) kunnen opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting (info belastingvoordeel ANBI).

Vrijwillige bijdragen ter bevordering van het werk van Stichting Vlichthus zijn zeer gewaardeerd en welkom via IBAN:

NL92 RABO 0166 3657 18

t.n.v. Stichting Vlichthus.


Beleidsplan Stichting Vlichthus

Op basis van de in de statuten beschreven doelstelling heeft het bestuur voor de komende jaren de hoofdlijnen in een beknopt beleidsplan opgesteld. De Stichting Vlichthus wil graag:

  • Versterken van de eigen website en communicatie via Facebook en X.
  • Nieuwe Bijbelstudies, uitgesproken door Ab Klein Haneveld, uitwerken en beschikbaar stellen als gratis PDF.
  • Via blogs en andere artikelen informatie en kennis doorgeven over de onderwerpen die passen bij de doelstellingen van Vlichthus.
  • Actueel passend nieuws doorgeven via websites: vlichthus.nl, bijbelschool.vlichthus.nl, boeken.vlichthus.nl en muziek.vlichthus.nl
  • Digitaliseren van boek(en) en brochures
  • Bijbelstudie op locatie verzorgen, waarbij een spreker en muzikale omlijsting (samenzang) worden geregeld.
  • Bijbelstudie en informatieverstrekking via Facetime, Whatsapp e.d. verzorgen.
  • Informatieverstrekking, persoonlijke counseling en coaching t.b.v. (ex-)Jehovah’s Getuigen onder de naam “Wachttorenkijker” (website: wachttorenkijker.nl).

De uitvoering van het beleidsplan is in handen van onbezoldigde bestuursleden en vrijwilligers. De Stichting richt zich ter bestrijding van de kosten voor de in de statuten en het beleidsplan beschreven activiteiten hoofdzakelijk op inkomsten uit donaties. Ook zullen opbrengsten, voortkomend uit de levering van Bijbelstudies en boeken, aangewend worden voor de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen. Op deze website wordt jaarlijks een financiële verantwoording geplaatst.


Financiële verantwoording Stichting Vlichthus

De financiële verantwoording over 2023 is beschikbaar als PDF.

De financiële verantwoording over 2022 is beschikbaar als PDF.


Vlichthus voorheen en nu

De Stichting Vlichthus was voorheen Vlichthus (gestart in ± 1997), een kleine uitgeverij, die eerlijk en onafhankelijk Gods Woord (de Bijbel) en aanverwante interessante onderwerpen, wil doorgeven via bijbelstudies, boeken, brochures en internet. Die doelstelling is nog steeds van kracht. Er is veel materiaal tot stand gekomen in al die jaren en wij menen dat met een stichting, waarbij ook andere bestuurders hun specifieke inbreng hebben, de continuïteit beter gediend is. Verreweg het meeste materiaal is gratis te verkrijgen via deze website. Voor een beperkt aantal items en verzending worden kosten in rekening gebracht.

Met nadruk wordt alleen Christus en Zijn Werk centraal gesteld. Mede daarom behoort Vlichthus tot geen enkele organisatie en is ze ook niet gebonden aan personen of “stromingen”. Evenmin wil Vlichthus “de wet” of “leefregels” overbrengen. In het vaste besef te leven als wedergeboren kind van God, past het om nergens anders op te wijzen dan op de Genade van Christus en op al wat in de Schrift geschreven staat.


Het logo van Stichting Vlichthus

Stichting Vlichthus

Het logo is een combinatie van een vis en een vlinder, met in de vleugels de Griekse letters “partegenese”. Dit betekent wedergeboorte. Wij zijn door het geloof van Jezus en ons geloof in Hem wedergeboren en daarvoor danken wij onze Verlosser, de Here Jezus Christus. Zo komen wedergeboorte, onvergankelijk nieuw leven en Jezus Christus de Heer en onze Verlosser, in dit logo samen.


Het teken van de vis

Stichting Vlichthus

“De vis” heeft alles te maken met de vroegchristelijke tijd. Nadat de Gemeente van Christus was ontstaan, trokken Jezus volgelingen erop uit om overal de blijde boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Hun belijdenis was kort: “JEZUS CHRISTUS IS HEER.”

Dit was aanstootgevend voor de Romeinse keizers die deze titel voor zichzelf opeisten. Omdat christenen weigerden de keizer als HEER te erkennen, ontstonden er al vroeg vervolgingen. Toen bijvoorbeeld de stad Rome in het jaar 64 werd geteisterd door een grote brand, schoof keizer Nero de schuld op de christenen, die hij daarop fel liet vervolgen. Hierdoor werden christenen in de anonimiteit gedrongen en ging men samenkomen op eenzame plaatsen: in onderaardse grotten (catacomben), in slecht toegankelijke bossen, op eenzame stranden en dergelijke.

Om elkaar te kunnen herkennen en ook om elkaar te kunnen vinden, werd al spoedig een symbool gebruikt: het teken van “ichthus”, dat is Grieks voor “vis”. In het zand werd bijvoorbeeld door een volgeling van Christus één helft van de vis getekend, waarna een andere gelovige het tweede deel van de vis tekende. Zo kon men onbekenden als medegelovigen herkennen. Wellicht is men bij de totstandkoming van het vissenteken uitgegaan van de naam die de Here Jezus gaf aan zijn volgelingen: “Vissers van mensen”. Deze “vis” zwemt naar links en men las in het woord de aanduiding van de Here Jezus:

I(esous) Jezus – Ch(ristos) Christus – Th(eou) Gods – U(ios) Zoon – S(oter) Verlosser

Stichting Vlichthus