Toegevoegd

Over de auteur

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

13 Reacties

 1. 1

  Sylvia Arlar- Simonse

  Dank voor dit artikel. Fijn om alle Schriftplaatsen hierover op een rijtje te zien. Er is veel verwarring over dit onderwerp, merk ook ik. Maar goed onderbouwd dat de Heere Jezus pas in Zijn Opstanding de Christus werd, en voor die tijd 100% mens was. Dat was zelfs bij Zijn discipelen niet helemaal bekend; er mocht immers niet openlijk over gepraat, anders ‘zouden zij Hem niet gekruist hebben’. De Heere Jezus had als mens gewoon honger in de woestijn, en moest huilen bij de dood van Zijn vriend Lazarus, en was bang in de Hof en aan het kruis; niks menselijks was Hem vreemd…omdat Hij mens was!! Hij kan ons daarom nu, in Zijn Functie van Hogepriester, goed begrijpen. Wij kunnen met alles bij Hem terecht, Hij was immers Zélf mens. En als God Zich laat zien, zien wij de Heere Jezus Christus…

  Hebreeën 4
  15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

  1 Korinthe 2
  6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;
  7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;
  8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
  9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

  Reply
 2. 2

  Anne

  Serieus? Dus als er iemand zegt Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, omdat Jezus dan niet zegt ho, ho dat ben ik nog niet maar dat wordt ik daarom is deze “inlegkunde” waar? Met evenveel recht kan ik het omgekeerde beweren. Omdat er niet staat Gij WORDT de Christus, de Zoon des levenden God’s is bovenstaande geschrevene onjuist. Op deze manier snap ik waarom elke ketter zijn letter heeft. Pfff

  Reply
  1. 2.1

   Wim

   De aangekondigde Christus (Messias / Gezalfde) zou voor altijd blijven. De Christus sterft niet, kan dat niet. De mens Jezus van Nazareth kwam als oude schepping en stierf aan het kruis. De opgestane Jezus werd de Eersteling van de Nieuwe Schepping, die zich kenmerkt door onvergankelijk leven. Deze Jezus stond op van “tussen de doden uit” en werd op die dag gesteld tot Christus. Eveneens op die opstandingsdag werd Hij gesteld tot Zoon, wat in de Bijbel “Erfgenaam” betekent. Hij erfde ook nog eens de hoogste Naam boven alle naam, namelijk de Naam Jehovah.

   Volgens Paulus in Hebreeën 1 is de Here Jezus Christus sindsdien het “uitgedrukte Beeld Gods”. Dat was Hij vóór Zijn dood en opstanding niet. Evenmin was Hij toen Hogepriester, dat is Hij wel sinds de opstandingsdag. Hij werd ook niet eerder Koning van het Koninkrijk der Hemelen, dan op de opstandingsdag. Dat Koninkrijk begon met de Here Jezus Christus als Koning en wordt “gevuld” met allen die tot persoonlijk geloof in komen in de Zoon, in de Here Jezus Christus dus.

   Allemaal eenvoudige bijbelse waarheid en niet “elke ketter heeft zijn letter”. Maar goed, dat mag iedereen uiteraard voor zichzelf bepalen.

   Reply
   1. 2.1.1

    Anne

    Markus 14:62… Wat antwoordde Jezus op de vraag of Hij de Christus was? IK BEN HET.

    Hij was de mond der waarheid en liegt nooit.

    Er staat niet Ik wordt het. Hij is, was en Zal Zijn.

    Of is het weer eens verkeerd overgezet vanuit het Grieks?

    En als God niet in de kribbe lag, vraag ik mij toch af waarom de herders en de wijzen hetzelve aanbeden hebben. Daar hadden ze netjes mee moeten wachten want de Heere uw God zult gij alleen aanbidden en dienen. En dat was Hij immers nog niet, sterker nog Hij moest dat volgens deze theorie Zelf nog leren…

    Nee, dit is gewoon niet logisch. Deze theorie lijkt mij inlegkunde gecombineerd met opvulkunde.

    Het grappige is dat juist de Farizeeën en Schriftgeleerden er zo’n moeite mee hadden dat Hij de Christus was. Wie kan de zonden vergeven dan alleen God😉

    Reply
    1. 2.1.1.1

     Wim

     Geen probleem dat je er niet mee eens bent. Deze website is nooit een opgelegd dictaat. We zijn gelukkig vrij in het onderzoeken en begrijpen wat er geschreven staat. “Een ieder staat of valt zijn eigen Heer”, zegt Paulus in Romeinen 14.

     De aangehaalde tekst hierbij:

     Maar Hij zweeg stil, en antwoordde niets. Wederom vraagde Hem de hogepriester, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? En Jezus zeide: Ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter hand der kracht Gods, en komen met de wolken des hemels.

     De Here Jezus zegt hier – zie grondtekst – “IK BEN”. Ook hier is het een verwijzing naar dat hij Jehovah (JHWH – IK BEN DIE IK BEN) is, de God van de Joden. Dat begrepen ze heel goed, want ze beschuldigden Hem van Godslastering en wilde Hem op grond daarvan doden. De Heer zegt ook dat zij de nog te verhogen “Zoon des mensen”, “Zoon van Adam”, staat er dus, zouden zien zitten in de positie van de kracht en macht van God Zelf. Dat moest echt nog gebeuren, toen Hij dit uitsprak.

     Petrus zei ook eens (Mattheus 16) tegen de Heer: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.” Vervolgens zegt de Here Jezus: “Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Gevolgd door de belofte dat Petrus dit later zonder inhouden bekend kon maken: “Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; …” Dat gebeurde ook op de bekende Pinksterdag, waar Petrus zegt: “Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken…”, gevolgd door de beroemde verklaring in Handelingen 2-4 dat “God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.” Maar voor dat moment zou Petrus nog even stil blijven. En daarom staat er direct achter in Mattheus: “Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.”

     Later in Handelingen 13 is het Paulus die over de aanstelling van de Here Jezus op de opstandingsdag zegt: “Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;… En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.”

     We zijn echt niet bezig met “inlegkunde, gecombineerd met opvulkunde”. Gewoon Schrift met Schrift vergelijken en dan leer je hoe het in elkaar steekt. En dat in vrijheid, zonder het elkaar als dogma op te leggen.

     Reply
     1. 2.1.1.1.1

      Anne

      Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God?

      36 Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?

      37 En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.

      38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

      39 En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.

      40 En dit hoorden enigen uit de Farizeën, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind?

      41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.

      Het probleem met de Farizeeën en schriftgeleerden was nu juist dat zij Hem niet als Christus aanvaarden, als Zoon van God. Zij verwierpen hem. Ze geloofden niet dat ze blind waren. Wij zien… Zijt Gij de Zone God’s? Zijt gij de Christus? Enz enz. Dat was nou juist de haat en nijd. Het zat hem daar op vast. Jezus zegt zo blijft dan uwe zonde. Ongeneeslijk… In dit leven… Maar eens zal de dag komen dat zij wel degelijk zullen erkennen dat Jezus de Christus is. Dat wordt er mee bedoeld. Het is geenzins een verklaring dat Hij nog Christus moest ‘worden, verdienen of wat dan ook’ Hij was God is God en zal altijd God blijven. De Heere Christus grijpt niet op de zaken vooruit. Denk aan Mijn ure is nog niet gekomen bij het water in wijn op de bruiloft. Of het drinken van de wijn bij het laatste Avondmaal. Nee, Hij zou zich nooit Christus laten noemen als Hij dat niet Was of nog worden moest.

      En zich laten aanbidden als God. Terwijl Hij nog mens was.

      Zoals bij Zijn geboorte al. Door herders, door wijzen enz

      De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

      Vraag: Hoe is dat volgens u gegaan met de maagdelijke geboorte?

     2. Wim

      Je zegt: “Hij was God is God en zal altijd God blijven.” Dus in de tijd van de geboorte tot aan het kruis was de Here Jezus God? Aan het kruis stierf dus God… Dat is niet wat de Bijbel leert. Daarin staat dat de Here Jezus, Wiens naam betekent “Jehovah redt” volkomen mens was, ontdaan van heerlijkheid, in vernederde positie, waarnaar Hij later, bij Zijn opstandig “uitermate verhoogd” werd. Zie Filippenzen 2:

      En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
      Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

      De positie van volkomen mens was nodig om als Losser voor de mensheid op te kunnen treden, leert de Hebreeën-brief. God kan niet sterven, daar is een mens voor nodig. Een beetje onderzoek maakt eenvoudig duidelijk dat de Here Jezus niet God was tussen Zijn geboorte uit de maagd en zijn sterven aan het kruis. Hij was een mens, begon als baby, waarna Hij alles nog moest leren. Hij moest onderzoeken, horen en geloven wat er van Hem geschreven stond in de geschriften. Hij was getrouw en liep zijn loopbaan, waardna Hij gesteld werd tot Zoon en Christus. Paulus verklaart in Romeinen 3 : 22:

      Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

      Door Zijn geloof (trouw) tot in dood, het geloof van de Mens, de Zoon van Adam (des “mensen”) is de rechtvaardigheid geworden. Bij Zijn opstanding werd Hij weer verhoogd. Hebreeën 2 zegt het zo:

      Gij hebt hem een weinig minder gemaakt (= een korte tijd lager) dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
      Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
      Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder (= een korte tijd lager) dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

 3. 3

  Anne

  1. Waarom dan toch dat aanbidden? Hij was toch nog mens?

  2.Hoe ziet u de maagdelijke geboorte?

  Op deze manier gaat een ieder bepalen hoe hij een tekst leest. Das de ellende. Voorbeeld. Jezus geeft de geest, aan het kruis. De hoofdman over 100 roept:Waarlijk, deze mens was God’s zoon. Of op een andere plaats waarlijk Hij was rechtvaardig. Moeten we nu concluderen omdat er was staat, dat dat nu voorbij is?? Niet God’s zoon meer en niet rechtvaardig.? U begrijpt waar ik op aan wil.

  Zoals ik in mijn eerste reactie al zei, met evenveel recht kan ik zeggen omdat Jezus zegt ik ben de Christus en niet ik wordt de Christus dat uw theorie een broodje aap is.

  Eerlijk gezegd vind ik het vrij goedkoop om dan gewoon te zeggen ja maar Jezus antwoordde niet bevestigend daarop. Ja hallo. Waarom bevestigd Hij dat juist wel als Hij beschuldigd wordt van Godslastering? Hij antwoordde hun niet 1 woord, maar wel toen deze vraag gesteld werd. Veelzeggend!!

  En toen was Hij toch echt nog niet opgestaan…

  Zou u nog antwoord willen geven op de 2 vragen?

  Reply
  1. 3.1

   Wim

   Het lijkt mij verstandig om de discussie niet voort te zetten. “Agree to disagree” is wat mij betreft geen probleem. Daarom besluit ik met: “Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, namelijk den Heere Jezus Christus.”

   Reply
 4. 4

  Anne

  Ik zou toch echt graag antwoord willen op deze 2 vragen. Nou goed, om bij het onderwerp te blijven vraag 1 alleen? Alhoewel vraag 2 volgens mij ook bepalend is,maar goed.

  En verder:

  1 Korinthiërs 1:3
  Genade zij u en vrede van God onzen Vader, EN den Heere Jezus Christus😉

  En dit nog even. De goeie ouwe kanttekeningen..
  Matth. 22
  oEn Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij dat de Christus Davids Zoon is?
  o Matth. 22:42. Mark. 12:35. verwijsteksten

  42 En David zelf zegt in het boek der Psalmen: pDe Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,
  p Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Hebr. 1:13; 10:13. verwijsteksten

  43 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
  44 David dan noemt Hem zijn Heere; en 42hoe is Hij zijn Zoon?

  42 Dat is, indien Hij alleen een zoon van David, dat is, een bloot mens uit David is, hoe noemt Hem dan David, die een soevereine koning was en geen heer boven zich erkende dan God alleen, zijn Heere? Waarop zij niet konden antwoorden, omdat zij den Messias niet hielden waarachtig God te zijn.

  Reply
  1. 4.1

   Wim

   Begrijpend lezen blijkt toch moeilijk te zijn… 😒 Ik had de discussie gesloten…

   Reply
 5. 5

  Elly

  Zojuist heb ik bovenstaand artikel gelezen en vraag me af wat het dan volgens u betekent dat “Jezus Christus in het vlees gekomen is”? Zie de eerste en tweede brief van Johannes. Ik heb altijd begrepen dat God, JHWH, in het vlees gekomen is. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” staat er in Johannes 1 vers 14. En “het Woord was God” in Johannes 1 vers 1.

  In 1 Johannes 4 vers 2 en 3 staat:”Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
  3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;
  maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” En 2 Johannes 1 vers 7:”Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.”

  Zoals ik het begrijp lijkt het mij gevaarlijk om te ontkennen dat Jezus niet God was en Mens tegelijk toen Hij hier op aarde rondliep. Het lijkt erop dat er dan van je gezegd kan worden dat je een misleider en antichrist bent en dat wil toch niemand zijn lijkt mij als je in Jezus als je Verlosser en Zaligmaker gelooft.

  Reply
  1. 5.1

   Wim

   Graag verwijs ik voor het antwoord omtrent het woord “vlees” naar dit artikel van mij: https://bijbelschool.vlichthus.nl/het-woord-vlees-in-1-en-2-johannes/

   De als baby geboren Jezus, is Jehovah. Zijn Naam betekent dan ook: “Jehovah redt” of “Jehovah Redder”. Volgens de uitleg van Paulus in Filippenzen 2 legde het “uitgedrukte Beeld Gods” Zijn Godheid voor een korte tijd af, om volkomen Mens te worden; om te kunnen sterven – als Erfgenaam van Adam – en daarmee het zondeprobleem op te lossen. Zo verzoende God de wereld met Zichzelf. 2 Korinthe 5 : 19: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.“

   Als je leert dat de Here Jezus tijdens zijn aardse leven volledig God was én volledig Mens, dan leer je dus iets anders dan Paulus. Die wist goed dat Jezus geen aanspraak maakte om hier op aarde “Gode even gelijk te zijn”. Hij had Zich juist “vernietigd”, “ontledigd” (leeg gemaakt), aldus Paulus. Eerst was daar de vernedering (lager) naar de positie van de mens. Daarna de uiterste vernedering in lijden, sterven en dood. En weer daarna de verhoging tot de Allerhoogste. Zo wordt het ons verteld in de Bijbel. Filippenzen 2:

   6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
   7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
   8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
   9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

   Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij