A. Klein Haneveld
0

Hebreeën – 84

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief.

Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit in de hoogste hemelen;

13 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

De apostel Paulus

De “Hebreeën-brief” is een soort brochure van 12 hoofdstukken. Aangevuld met een hoofdstuk, dat als enige het kenmerk van een brief heeft. Aan het eind van hoofdstuk 13 is ruimschoots duidelijk geworden, uit de manier waarop het onderwerp “het Nieuwe Verbond” besproken wordt, dat de “anonieme schrijver” de apostel Paulus geweest moet zijn. Hij vertelt, aan de hand van het Oude Verbond en de daaraan verbonden instellingen en priesterdienst, dat men verlost is van het oude en dus als gelovige leeft onder het Nieuwe Verbond, waarvan Christus de Middelaar is.

Uitgaan buiten de legerplaats

De steeds herhaalde boodschap is dat men vooral dat leven uit genade zou leven. Dat men als wedergeboren kinderen Gods de priesterlijke dienst onder de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizédek, ten volle op zich zou nemen. “Het bloed (het leven) van Christus” maakt dat mogelijk. Wij zijn en worden gereinigd van onze zonden. Én onze gewetens van dode werken. Alleen dat stelt de gelovige in staat de levende God in de dagelijkse praktijk te dienen.

Maar om dat te kunnen doen, moet men allereerst “uitgaan buiten de legerplaats”. Letterlijk zelfs, aangezien het aannemelijk is dat de Brief als eerste bezorgd is bij de gemeente in Jeruzalem. Dat is ruim vóór de vernietiging van de stad in het jaar 70. Maar ook overdrachtelijk, want “de wet”, het Jodendom, “Judaïsme”, wat model staat voor alle religie in deze wereld, is niet de plaats waar de onder het Nieuwe Verbond levende gelovige zich dient te bevinden.

Een uiteenzetting over Christus in onze bedeling

De Hebreeën-brief is een Christologisch Boek. Het begint met te vertellen dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, de Erfgenaam van alles. Wat volgt is een uiteenzetting over de huidige positie, werk en de functie van de Here Jezus Christus. Dat gebeurt aan de hand van oudtestamentische typen, profetieën en Psalmen. Een beschrijving van wat Christus doet in onze tegenwoordige bedeling, gericht aan gelovigen, waarbij zij worden opgeroepen om ook, net als de vele voorbeelden, uit geloof te blijven leven. Niet onder wet of inzettingen van de wereld. Maar onder het Nieuwe Verbond en dus uit de genade. Niet meer de God dezer eeuw dienen, maar alleen de op de Troon der genade gezeten Christus dienen.

Hebreeën is géén moeilijk Bijbelboek

Quote uit de Bijbelstudie Hebreeën: “Ik kwam jaren geleden (deze studie is uit 1984) een bekende voorganger uit Nederland tegen. Die zei tegen mij, nou als er één boek is waar ik niks van begrijp, dan is het de Hebreeën-brief. Nee, dat zal je gedacht zijn. Dit is precies uitgebreid waar het om gaat. De dienst onder het Nieuwe Verbond, waarbij wij vrijgemaakt zijn van het Oude Verbond, van al het oude. Omdat wij vrijwillig deze levende God zouden dienen. Vanuit, en in, en vanwege, een hemelse positie, die tegelijkertijd een positie “buiten de legerplaats is”.

Deze laatste uitdrukking is ongetwijfeld de verklaring van waarom deze man van mening was dat dit het moeilijkste boek uit heel de Bijbel is. Ik weet wel waar het op vast zit. Als men dit begrijpt, als men deze boodschap echt begrijpt en aanneemt, dan komt men terecht, of dan is men, “buiten de legerplaats”. Dat is het probleem. Als men dat persé niet wil, omdat men juist iets zoekt ín die legerplaats, zal men nooit tot verwerking van deze vaste spijs uit de Brief aan de Hebreeën komen.”

Gericht aan wie maar gëinteresseerd is

Hebreeën is gewoon een algemene verhandeling voor wie maar geïnteresseerd is. In de regel zullen dat gelovigen zijn, maar het kan natuurlijk ook best zijn dat er interesse is in het Oude Testament, en met name in de typologie van het Oude Testament. Dan worden ze door dit Bijbelboek bepaald bij Jezus van Nazareth, als de beloofde Messias, omdat Hij degene is in Wie de oudtestamentische typologie vervuld wordt.

De genade zij met u allen

De Brief eindigt met, en dat kun je voorspellen, de genade en niks anders dan dat. Hebreeën 13 : 25: “De genade zij met u allen. Amen.

Die genadewens, die we van de apostel steeds tegenkomen en gericht is aan alle gelovigen, gaat over de genade die van de Troon komt en waartoe wij zouden naderen om uiteraard wedergeboren te worden, maar in het bijzonder om daarna de levende God te dienen.

Amen


Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


Hebreeën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *