genade

Blog Wim de Goeij
0

Een keuze maken uit vrije wil

Een keuze maken uit vrije wil. Al vroeg in de geschiedenis legt God, in Deuteronomium 30 : 19 deze keuze voor, in dit geval aan het volk Israël. Een keuze met consequenties, zoals altijd het geval is als er keuzes gemaakt moeten worden: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in…

Blog v. Stempvoort
2

Mijn genade is u genoeg

Mijn genade is u genoeg. Een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide overal waar Hij kwam, langs de weg, op rotsen, temidden van allerlei doornen en distels en in vruchtbare grond. Het zaad kwam overal op, behalve op de weg, daar werd het weggepikt door vogels. Het zaad wat gezaaid werd op de…

Blog Wim de Goeij
1

Leger des Heils of Paus voor daklozen?

Leger des Heils of Paus voor daklozen? Een Utrechtse straatverkoper haalde het wereldnieuws. Hij mocht de Paus interviewen voor een artikel in de daklozenkrant. Het interview zelf was dus “groot nieuws”. De hoofdredacteur was zelfs ontroerd door de massale aandacht voor Straatnieuws. De Paus en de straatkrant Verder bleek het belangrijk dat de Paus wel een…

A. Klein Haneveld
0

Vergeving – 70

Vergeving. Hebreeën 10 : 17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven. Die twee liggen wel in elkaars verlengde,…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 2

2 Thessalonicenzen 3 : 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Leven uit genade Heiligmaking des Geestes 2 Om maar meteen helemaal achteraan te beginnen, Paulus wenst dat de genade van onze Heere Jezus Christus met ons zou zijn. Daar gaat het natuurlijk ook om, het leven uit genade, het…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 1

2 Thessalonicenzen 2 : 13, 29-32 Maar wij zijn schuldig Gode altijd te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere…