Samenvattingen
1

Het huis Gods

Lezen 1 Timotheüs 3 : 1-16.

Volgens Efeze 2 is het huis Gods de woonstede Gods. Een gebouw dat zonder handen gebouwd wordt, een woonstede Gods in de Geest. Dat is de Gemeente des levenden Gods; een pilaar en vastigheid der waarheid. Er is helemaal geen sprake van een gebouw. Het gaat erom hoe wij ons in de Gemeente en dus onder de gelovigen, gedragen. De Gemeente is niet onze Gemeente, maar de Gemeente Gods. Christus is ook Degene, Die Zijn Gemeente zou bouwen. De Gemeente is Gods akkerwerk en het is Zijn bouwwerk.

Gebouwd tot levende steen in het huis Gods

Een pilaar is een vastigheid der waarheid. Een pilaar is een opgerichte steen. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Allen die de waarheid aanvaard hebben, worden zelf gebouwd tot levende stenen en toegevoegd aan het huis Gods. 

Mattheüs 16 : 18

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Op deze petra = op dit getuigenis.

1 Petrus 2 : 4, 5

Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;
Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Die levende Steen is Christus. Op deze petra betekent dus: op dit getuigenis van de levende Steen, van Christus, zou de Gemeente gebouwd worden. Die Gemeente zou niet op Petrus gebouwd worden.

Christus is de levende Steen, maar wij zijn ook levende stenen, evenals Petrus.

1 Korinthe 3 : 9-11

Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.
Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

De Gemeente wordt gebouwd op het fundament Jezus Christus.


Het huis Gods

huis Gods

Een reactie op "Het huis Gods"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *