Vlichthus bijbelstudies

De studies in de serie "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Gratis te downloaden als PDF.
A. Klein Haneveld
0

85. Prediker

Prediker, een Bijbelboek geschreven door de zoon van David, de wijze Salomo, die 40 jaar (1016 – 976 B.C.) koning was vanuit Jeruzalem. Prediker 1 : 1, 2 en 12 : 1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al…

A. Klein Haneveld
0

84. Hebreeën

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

A. Klein Haneveld
0

83. Leven, liefde, loon

Leven, liefde, loon. Bijbelstudie nr. 83 uit de reeks “De gedachte is…” Romeinen 8 : 1-15, 38, 39 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9.…

A. Klein Haneveld
0

81. Immanuël

Immanuël, de Naam die “God met ons”, of “met ons is God” betekent, kennen we van het vooral rond Kerstmis aangehaalde Jesaja 7 : 14. We vieren dan feest vanwege de komst van “het Licht der wereld”. Daarover zegt deze Bijbelstudie: Wanneer wij het feest van de menswording van de Here Jezus vieren, zijn we…

A. Klein Haneveld
2

79. De opstand der volkeren

De opstand der volkeren. Psalm 2 : 1-12: 1  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4  Die in…

A. Klein Haneveld
0

78. Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd. Matthéüs 6 : 19-20, 31, 33: Vergadert u geen schatten op de aarde […]. Maar vergadert u schatten in den hemel […]. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en…

A. Klein Haneveld
0

77. De bloedbruidegom

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!…

A. Klein Haneveld
0

76. Typologie in de natuur

Typologie in de natuur. Kolossenzen 2 : 2, 3 – Efeze 1 : 17 – Romeinen 1 : 20 2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;…

A. Klein Haneveld
0

75. Handelingen

Handelingen der apostelen. Handelingen 28 : 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de apostel Petrus gegeven om ná de opstanding van de Here Jezus, en zijn duidelijk beschreven hemelvaart, vrijuit te spreken over het Evangelie Gods. Namelijk over het aanbreken van…

A. Klein Haneveld
0

74. Rijdend op een ezel

Rijdend op een ezel Zacharia 9 : 9 en Markus 11 : 1-11 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. En die voorgingen en die volgden…

A. Klein Haneveld
0

73. Leiding en lot

Leiding en lot. Romeinen 8 : 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven bepaalt en…

A. Klein Haneveld
0

72. Filippenzen

Fillipenzen. Filippenzen 4 : 4 4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Dit vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven. Als dat geen blijdschap voorbrengt,…

A. Klein Haneveld
0

71. Openbaring

Openbaring. Openbaring 1 : 1, 3 De openbaring ván Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer…

A. Klein Haneveld
0

70. Vergeving

Vergeving. Hebreeën 10 : 17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven. Die twee liggen wel in elkaars verlengde,…

A. Klein Haneveld
0

68. De rode vaars

De rode vaars. Hebreeën 9 : 13, 14 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen…

A. Klein Haneveld
0

67. Twee opgewekte vrouwen

Twee opgewekte vrouwen. Lukas 8 : 42-44 42 Hij [Jaïrus] had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. 43 En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste…

A. Klein Haneveld
0

65. De verloren zoon

De verloren zoon. Lukas 15 : 20 En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. De gelijkenis van de verloren zoon spreekt tot onze verbeelding. Een jonge…

A. Klein Haneveld
0

64. Nicodémus

Johannes 3 : 2-7 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde,…

A. Klein Haneveld
0

61. Bijbelse typologie

Bijbelse typologie. Romeinen 5 : 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Typologie (het Griekse “tupos”, vertaald met “voorbeeld”) wordt in de Bijbel gebruikt ter illustratie van het onderwerp…

A. Klein Haneveld
0

59. Honing

Honing. 1 Samuël 14 : 27, 29 27 […] als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb. In deze geschiedenis voert het leger…

A. Klein Haneveld
0

58. Wie is mijn Naaste?

Wie is mijn Naaste? Lukas 10 : 25-29 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart,…

A. Klein Haneveld
0

56. De maanzieke knaap

De maanzieke knaap. Markus 9 : 14-29 17 En een uit de schare antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft. 20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij, vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.…

A. Klein Haneveld
3

53. Wat is de hemel?

Wat is de hemel? Efeze 2 : 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; De eenvoudige waarheid is dat alle gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag en als gelovigen zullen leven op een nieuwe aarde. De ene grote uitzondering vormen de gelovigen van…

A. Klein Haneveld
0

52. Twee naturen

Twee naturen. 1 Johannes … Wie uit God geboren is, zondigt niet … Twee naturen Wie gelooft in Christus, heeft twee persoonlijkheden. Dat “dubbelleven” kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn nieuwe leven (door wedergeboorte) is geborgen in Christus en vrij van zonde. De oude, vleselijke mens zondigt, maar…

A. Klein Haneveld
0

51. De baard van Aäron

De baard van Aäron. Psalm 133: Een lied Hammaälôth, van David 1 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. 3 Het is gelijk de dauw…

A. Klein Haneveld
0

49. Mozes, Aäron en Hur

Mozes, Aäron en Hur. Exodus 17 : 8-16 8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. 11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. 12 Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een…