News

Door Wendel
1

Maria en Martha

Maria en Martha. Lukas 10 : 38-42 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens,…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft. Dat heet in de Bijbel “het land des HEEREN”. Een land dat de HEERE al lang geleden beloofd had te geven aan Abraham, met name aan “zijn zaad”. Kanaänieten…

Actueel
0

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en…

A. Klein Haneveld
1

79. De opstand der volkeren

De opstand der volkeren. Psalm 2 : 1-12: 1  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4  Die in…

Door Wendel
1

Gog en Magog en Armageddon

De contactdag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) van 12 maart 2022 had als thema “Gog en Magog en Armageddon”. De introductie op de website van het N.B.C. was als volgt: Ze hebben gemeen, dat ze schrikaanjagend zijn, deze drie namen. Eveneens, dat ze gebruikt worden in legenden, sprookjes en films over kleinere, maar dikwijls…

Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

Een bijbelse visie op de Britse troon. De troon van Groot-Brittannië. Het lijkt erop dat de grootste en meest duurzame dynastie in de wereldgeschiedenis haar langste tijd gehad heeft. Maar is dit ook zo? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen, moeten we eerst verstaan hoe deze monarchie begon – en waarom.…

Div. onderwerpen
0

De eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel. Men beschouwt de eenhoorn als een mythologische voorstelling.Als gelovige in Christus proberen wij te achterhalen, vanuit de Hebreeuwse tekst, wat de (profetische) betekenis hiervan is. Helaas ziet een wettische christen dit als verwerpelijk, gevaarlijk en onrein. Dat is onterecht en heel jammer, want zo ontgaan hen prachtige Bijbelse waarheden. Romeinen…

Actueel
0

Geeft dan den keizer, dat des keizer is

Geeft dan den keizer, dat des keizer is. Een reactie op het artikel “De overheid Gods dienares” was deze: “Wat betreft de Regering: Jezus zei zelf, “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is”. Daar zijn geen theorieën over nodig. Vervolgens stelde ik deze vragen: Zou je kunnen verduidelijken,…

Actueel
27

De overheid als dienares van God

De overheid als dienares van God. Zo zou het moeten zijn. Een overheid die goed is voor haar burgers en die wij zonder zorg kunnen volgen. Gewoon omdat ze als dienares van God optreedt en dus wel heel goed oplet dat ze in die taak, in die verantwoordelijkheid, doet wat de Heer welgevallig is. Wetende…

Jb. Klein Haneveld
1

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie! De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring komt voornamelijk omdat men het “woord der waarheid” niet recht snijdt. Een principe van bijbelinterpretatie dat in onze tijd helaas bij vele Bijbelverklaarders in het vergeetboek is geraakt (Beijver u…

Blog v. Stempvoort
0

Christelijk geloof en wetenschap

Christelijk geloof en wetenschap. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samengaan. Wetenschap is namelijk gebaseerd op meetbare feiten en geloof niet. Vandaar dat, ondanks dat ongeveer 70% van de Nobelprijswinnaars Christen genoemd mag worden, vaak geroepen wordt om de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het idee dat er meer is tussen Hemel en…

A. Klein Haneveld
0

78. Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd. Matthéüs 6 : 19-20, 31, 33: Vergadert u geen schatten op de aarde […]. Maar vergadert u schatten in den hemel […]. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en…

A. Klein Haneveld
0

77. De bloedbruidegom

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!…

A. Klein Haneveld
1

76. Typologie in de natuur

Typologie in de natuur. Kolossenzen 2 : 2, 3 – Efeze 1 : 17 – Romeinen 1 : 20 2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;…

A. Klein Haneveld
1

75. Handelingen

Handelingen der apostelen. Handelingen 28 : 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de apostel Petrus gegeven om ná de opstanding van de Here Jezus, en zijn duidelijk beschreven hemelvaart, vrijuit te spreken over het Evangelie Gods. Namelijk over het aanbreken van…

Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze – 2

Vaste spijze. In de Bijbel komen we verschillende levensfasen van de mens tegen. We groeien van pasgeboren kinderen tot volwassenen. In de Bijbel vind je grote verschillen tussen kinderen en volwassenen:  Geestelijke en lichamelijke groei Lichamelijk gezien verloopt deze groei, mits er sprake is van gezonde voeding en veilige omstandigheden, natuurlijk en groeien kinderen op…

Blog v. Stempvoort
2

Wanneer de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij niet alleen komen. Een bekende misvatting is dat de Wederkomst van de Here Jezus min of meer samen lijkt te vallen met de oprichting van Zijn Koninkrijk, de Jongste Dag en Het Laatste Oordeel. Dat dit in zichzelf een kromme en vrijwel onmogelijke gang van zaken is moge duidelijk…

Div. onderwerpen
13

De Here Jezus Mens én God?

De Here Jezus Mens én God? Hoe steekt dat in elkaar, volgens de Bijbel dan? Want dit onderwerp is wellicht één van de zwaarst bediscussieerde thema’s onder gelovigen. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. (Zie o.a. artikel drie-eenheid.) Handelingen 2 vers 36 Bij de verwerking van de Bijbelstudie “Handelingen”, in de serie “De…

Actueel
1

Koning onder de Koning der koningen

Koning onder de Koning der koningen. Symbool voor het ongeloof in de aangekondigde “Koning der koningen”, is hoe er tegen een aardse koning wordt aangekeken. Om het maar bij Nederland te houden: in ons postzegellandje is er de afgelopen tijd weer volop “geschoten” op het koningshuis van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het nog steeds…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Onterechte aanvallen op Daniël

Onterechte aanvallen op Daniël. Daniël, profeet in dienst van de Ware God, de Schepper, Auteur van de Bijbel, werd in 607 v.Chr. weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Vele jaren later werd hij in een leeuwenkuil gegooid. (Daniël 6) Maar Gods bescherming zorgde ervoor dat hij er ongeschonden weer uitkwam. Daniël had namelijk nog het nodige…

Blog v. Stempvoort
0

All Lives Matter!

Black Lives Matter! And yellow lives, red lives, white lives, the gay, the straight, the vegan, the old, the young and the unborn lives matter. ALL LIVES MATTER! Op de plaats waar we heel ingetogen op 4 mei de doden herdachten hebben en op 5 mei onze vrijheid vierden, zijn onlangs duizenden mensen samengekomen om…

Blog v. Stempvoort
0

Een maagd die zwanger wordt

“Een maagd die zwanger wordt? Dat is toch heel normaal!”, roepen de bijen in koor. “Dat gebeurt bij ons heel vaak!” “Ja, ik weet het nog goed”, spreekt de koningin, “het waren allemaal jongetjes.” Hun belangrijkste taak is hun leven geven om nieuw leven te verwekken en te zorgen dat er werksters komen die honing…

Div. onderwerpenUitgelicht
7

Johannes leerde geen drie-eenheid

Johannes leerde geen drie-eenheid. Nee, bepaald niet! Hij had het nooit over een drie-enige God. Ik denk niet dat de “discipel welken Jezus liefhad” (Johannes 21 : 7) content zou zijn met wat religie en theologie aan hem toeschrijven inzake het Wezen Gods. Zij proberen namelijk via de Apostel Johannes nog een klein beetje van…

Div. onderwerpen
0

Het is alreeds geweest in de eeuwen

Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. Dit zijn de woorden van de wijze koning Salomo. Wellicht lezen we er makkelijk over heen, of we denken dat “eeuwen” hetzelfde betekent als in deze tijd, namelijk 100…

Div. onderwerpen
2

De wijsheid in Spreuken 8

De wijsheid in Spreuken 8. Naar aanleiding van het wijzen op Spreuken 8 : 22-31. Een klein gedeelte citeren betekent meestal dat je wat, of zelfs heel veel mist, in het verhaal. Spreuken 8 – over de wijsheid – wordt gebruikt om het ontstaan van Jezus te verplaatsen naar het Oude Testament, naar het begin van…

Blog Wim de Goeij
0

Een keuze maken uit vrije wil

Een keuze maken uit vrije wil. Al vroeg in de geschiedenis legt God, in Deuteronomium 30 : 19 deze keuze voor, in dit geval aan het volk Israël. Een keuze met consequenties, zoals altijd het geval is als er keuzes gemaakt moeten worden: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in…

Samenvattingen
0

Romeinen

Dit is inderdaad een brief en dat is iets bijzonders. In het Nieuwe Testament kennen we 27 Bijbelboeken, waarvan er 21 heten: “De brief aan …” Slechts 6 van de 27 nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn dus geen brief. Hoewel… het is vervolgens niet zo moeilijk aan te tonen dat ook de overige boeken het karakter van…

Samenvattingen
0

2 Korinthe

2 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. De tweede brief aan de Korinthiërs. Paulus, de afzender. Dat geeft enige autoriteit aan de brief, mede omdat zijn roeping eronder staat, namelijk dat hij een apostel is, een gezondene, van Jezus Christus. Hij is door Jezus Christus…

Samenvattingen
0

1 Korinthe

1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie’s van Ab Klein Haneveld uit. Twee lange brieven aan de Korinthiërs De twee brieven aan de gelovigen te Korinthe zijn twee lange brieven, zodat we het vermoeden krijgen dat één brief kennelijk niet genoeg is. Te vrezen valt dat ook die tweede brief…

Blog v. Stempvoort
0

Een prachtige preek

“Dat was een prachtige preek”, sprak de dame. “Ik weet eindelijk wat ik met mijn fuchsia’s moet doen!” Nu was succes op het gebied van tuinieren niet helemaal het onderwerp waar de bisschop in kwestie in zijn preek het over had, maar het geeft wel aan waar vaak de schoen wringt. Te vaak gaat onze…

A. Klein Haneveld
0

74. Rijdend op een ezel

Rijdend op een ezel Zacharia 9 : 9 en Markus 11 : 1-11 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. En die voorgingen en die volgden…

Muziek
1

Zingen uit de Joh. de Heer bundel

“We zingen uit de Joh. de Heer bundel het volgende nummer.” Hoe vaak zal dit al gezegd zijn in het Nederlands taalgebied? Ontelbaar en wat mij betreft mag het nog vaak gezegd worden, tot aan de “Dag van Christus”. Persoonlijk speel (keyboard) en zing ik graag uit de Joh. de Heer bundel, die voor het…

AdvocaalDiv. onderwerpen
1

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…