Berichten in: Boeken

Boeken uitgegeven door Vlichthus

Boeken
4
Geheimen uit de oudheid

Archeoloog en onderzoeker Jonathan Gray beschrijft in zijn boek “Dead Men’s Secrets” talrijke opmerkelijke overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Waarschijnlijk zult u er met de nodige scepsis kennis van nemen, maar het zal u toch niet helemaal loslaten. De geheimen…

Boeken
0
Onbekend Israël – van David tot vandaag

Steve M. Collins over Onbekend Israël Onbekend Israël. Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de – ten onrechte als verloren beschouwde – stammen van Israël te lokaliseren. Maar…

Boeken
0
De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël

Dit is de geschiedenis van een vermiste tak van Gods verkoren volk, de Israëlieten. Tien stammen van het noordelijke Hebreeuwse koninkrijk van “Efraïm” werden overwonnen en door de Assyriërs gevangen genomen in de achtste eeuw voor Christus, waarna nooit meer…

Boeken
0
Wedergeboorte en Gods programma

Een Engelstalige hymn met als titel “Tell me the old, old story”, bezingt in vier coupletten de waarde van de heerlijke Woorden Gods. “Vertel mij steeds hetzelfde, doe dat overal en vaak, want ik vergeet het zo snel”, klinkt het…

Boeken
0
Logos – Zal niet een volk zijn God vragen?

Een bundel bijbellezingen – Over Wie gaat het? In een wereld vol boeken, geschriften en programma’s over het christelijk geloofsleven dringt zich onvermijdelijk de vraag op hoe men de inhoud daarvan op integere wijze onbevooroordeeld zou kunnen “duiden”. Welke zijn…

Boeken
0
Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH

Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH Liliane Warris – 232 pag. In dit boek geeft Liliane Warris gestalte aan haar kennis van de symboliek en de systematiek van het bijbels Hebreeuws. Tegenover de kreet dat God – objectief gezien –…

Boeken
1
Het wettig gebruik der wet

“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”. Na vier hoofdstukken horen we Paulus in Galaten 5 : 1 bijna in het echt met verheven stem uitroepen:…

Boeken
0
De komst van het Geloof

Hoe het Woord van Christus naar het Westen kwam. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien… Dit is de geschiedenis van “De Weg” die het Woord van God ging. Vanuit Kapernaüm, de stad van de Here…

Boeken
1
In het spoor van de discipelen

De vergeten beginjaren van het Christendom. Jozef van Arimathea stichtte eerste Christelijke kerk in Brittannië. Dit boek pakt de geschiedenis op kort na de verrijzenis van de Here Jezus Christus. Jozef van Arimathea speelde in die geschiedenis een belangrijke rol.…

Boeken
0
Ontdekkingen over Genesis

Archeologische vondsten hebben aangetoond dat de schrijfkunst reeds ten tijde van Abraham zeer verbreid was en algemeen werd beoefend. Er zijn kleitabletten gevonden die ± 5000 jaar oud zijn en ten dele vóór de zondvloed moeten zijn ontstaan. De inzichten…

Boeken
1
Het spreken in talen en tongen

Dit boek bevat, om zo te zeggen, het leerstellige avontuur van de schrijver. Hij beleefde dat avontuur toen hij, vast overtuigd van de waarde van de gave van het spreken in tongen, zijn Bijbel opensloeg om het fundament ervan te…