A. Klein Haneveld
2

79. De opstand der volkeren

De opstand der volkeren.

Psalm 2 : 1-12:

1  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

4  Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.

6  Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

12 … Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Waarom toch?

Waarom toch “woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? Waarom toch beraadslagen de koningen en vorsten van deze aarde tezamen tegen de Here Jezus Christus? Waarom willen zij niet gebonden zijn aan de Ware God, de Schepper van hemelen en aarde? Waarom erkennen zij niet dat God Zijn Zoon gesteld heeft (gezalfd) over wat Hem toebehoort? Dat is niets anders dan ongeloof! 

De volken beraadslagen tezamen

De volkeren erkennen de Ware God niet en dus ook niet de positie waarin God Zelf hen gezet heeft. Namelijk als aparte volkeren, met ieder zijn eigen land en zijn eigen spraak en met zijn eigen grenzen. Daarom “beraadslagen zij tezamen”. De volkeren zullen zich verenigen wegens een gemeenschappelijke vijand, namelijk de Heer Die in de hemel woont. Het is onvoorstelbaar, maar het is waar. Maar Die in de hemel woont zal daarom lachen. De Heere zal hen bespotten, omdat het belachelijk is wat deze volkeren doen. Om de simpele reden dat de Koning Die God Zich gesteld heeft er al ís en zál eisen wat Hem rechtmatig toekomt. Het einddoel staat vast!

Verstandiglijk handelen

Wat volgt is dat de Heer tot die volkeren spreken zal. Het zal niet langer stil zijn, zoals dat nu wel het geval is. Dit spreken is echter “in Zijn grimmigheid en in Zijn toorn”, leert de Psalm. De koningen worden in Psalm 2 opgeroepen “verstandiglijk te handelen”. Vers 12 zegt: “Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne”. Sluit vrede met God, erken Hem als “Koning over Sion”, is hier de oproep aan de volkeren. Die is ook gericht aan individuele mensen. De volkeren zullen halsstarrig blijken te zijn in hun verzet, zo vertelt de Bijbel. Voor wie de oproep wel aanvaardt, is het laatste vers van Psalm 2 van toepassing: “Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen”.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De opstand der volkeren

2 reacties op "79. De opstand der volkeren"

  1. Ik zelf zou graag studie ontvangen van Ab Kleinhaneveld. ik heb al wat ouderen studies ook van zijn vader die ik nog heb mee gemaakt en zijn preken in bodengraven, Ik heb zelf mee mogen werken aan div. tent campagnes in Woerden en Bodegraven. de studies van Ab zijn verhelderend en gebaseerd op de grondtekst. kwam ook bij zijn zus in woerden .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *