Toegevoegd

Over de auteur

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

Gerelateerde berichten

5 Reacties

 1. 1

  J.

  Er staat een typfoutje op bladzijde 18 onderaan. Daar wordt geciteerd uit 1 Korinthe 11: 24 en niet uit 1 Korinthe 10:24.

  Reply
  1. 1.1

   Wim

   Bedankt voor de opmerkzaamheid, het is inmiddels hersteld in de bestanden.

   Reply
 2. Pingback: Avondmaal Jehova Getuigen is fout - Wachttorenkijker

 3. Pingback: Avondmaal en dood des Heren bij Jehova Getuigen - Wachttorenkijker

 4. 2

  hoc est

  Beste Ab Klein Haneveld,

  Je schreef:

  De verklaring is eenvoudig: “dit is Mijn lichaam”. Er zijn al veel twisten
  geweest over de betekenis van deze eenvoudige uitspraak. Maar het lijkt mij duidelijk dat
  de uitdrukking een gewone metafoor is, een stijlfiguur. Dit houdt in dat deze woorden
  overdrachtelijk bedoeld zijn. Er staat: “dit is Mijn lichaam.”

  Waaruit blijkt dan dat het een gewone metafoor is en dat deze woorden overdrachtelijk bedoeld zijn. Voor de (joodse) disgenoten van Jezus moeten deze woorden op zijn minst opmerkelijk zijn geweest die toch een traditionele paasmaaltijd gewend waren

  Dit bijzondere aspect komt ook naar voren in Johannes 6, waar jij in deze studie volledig aan voorbij bent gegaan met name de verzen:

  51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

  52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?

  53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

  54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

  55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.

  En de verzen:

  60 Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?

  61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit?

  62 Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was?

  63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

  64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.

  65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

  66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.

  67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?

  68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

  Als Jezus deze woorden gesproken heeft haakten veel van zijn discipelen af vanwege de harde taal. Jezus gaat ze niet achterna om te zeggen dat hij dat het allemaal metaforisch bedoeld heeft, om zich vervolgens tot de twaalf te richten.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij