antichrist Maytrea
A. Klein Haneveld 2
0

Antichrist Maitreya

Het woord “antichrist” staat in de Bijbel. De combinatie “dé antichrist Maitreya” niet. Toch is het goed om deze uitdrukking nader te bekijken. Niet omdat we er zo nodig iets mee moeten of tegen zouden moeten strijden, maar om te weten hoe het zit met “vele antichristen” en tenslotte dé antichrist, die lang geleden al aangekondigd is.

Studiedag De wereldleraar, de antichrist is onder ons

In de late herfst van 1995 was het daarom het onderwerp van een studiedag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.). Dit onder de titel: De wereldleraar, de antichrist is onder ons. Die studiedag door Ab Klein Haneveld is te beluisteren via deze link naar de website van het N.B.C.

Er is in die tijd ook een circulaire – speciale editie – verschenen over dit onderwerp. Deze is geschreven door Ab Klein Haneveld. Hij vertelt daarin hoe hij tot deze studie kwam:

De aanleiding tot deze studie over de antichrist is een artikel van Ineke van Lieshout in het blad Amen. Ik had wel eens over de Maitreya gehoord, maar dat was in 1980-1981. Wij lachten toen om het feit, dat de zoveelste goeroe zijn opwachting kwam maken en zich bekend maakte via advertenties in de krant, terwijl er niets van terecht kwam. 

In het artikel van het blad Amen staat onder andere: De laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem “meester” of “christus”. Hij heeft een profeet, Benjamin Creme. In het blad “Share” worden zijn profetieën bekendgemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten.”


antichrist Maytrea
In India staat een gigantisch beeld van Maitreya Buddha. Op de achtergrond de bergen van de Himalaya. ©Shutterstock.com

De naam Maitreya

De naam Maitreya is al lang bekend onder diverse stromingen, waaronder de antroposofie en de daaraan verbonden antroposofische geneeswijze. De aandacht voor Maitreya is wisselend. In 1990 was er veel aandacht voor. Klein Haneveld schrijft:

In de Telegraaf hebben zelfs paginagrote advertenties gestaan. We kregen toentertijd even de zenuwen. Ik herinner mij dat broeder Kits senior zich boos maakte. Hij liet toen o.a. in de Telegraaf advertenties plaatsen met de mededeling: “Als dit werkelijk gebeurt, dan is hij de antichrist”.

Dé antichrist is Maitreya

Broeder Kits, medeoprichter van de EO (Evangelische Omroep), zag het goed. De nog immer niet aan de wereld geopenbaarde wereldleraar Maitreya is dé antichrist (er zouden veel antichristen zijn in deze bedeling) waarover de Bijbel spreekt. Bekijk of beluister de argumentatie.

Door velen in deze wereld wordt naar zijn komst uitgezien. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hij zou de grote wereldproblemen van de mensheid moeten gaan verhelpen. Als hij zich openbaart, zal hij met gejuich ontvangen worden. Ondertussen is de antichrist al wel actief in deze wereld en ook onder gelovigen …

Strijd tegen geestelijke boosheden in de lucht

In Efeze 6 schrijft de Apostel Paulus:

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Daar zouden we ons als gelovigen van bewust zijn. Niet uit angst, maar om te weten wat antichristen en dé antichrist inhoudt en goed te onthouden wat onze positie is. Stáánde namelijk, op de beloften Gods. Van de antichrist Maitreya hebben wij dan niets te vrezen. Paulus zegt er daarom direct achteraan:

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Bijbelteksten met het woord antichrist

Klein Haneveld schrijft: “Antichrist vatten wij gemakshalve op als “tegen-christus”. Maar anti betekent in het Grieks niet tegen, doch “in de plaats van”. “Anti” wordt wel eens met “tegen” vertaald, maar dat is niet de juiste betekenis. De antichrist is de christus in plaats van dé Christus. Het is iemand die zich stelt in de positie van de Christus der Schriften, namelijk de Heere Jezus.”

Lees met dit in gedachten Schriftplaatsen waarin het woord antichrist voorkomt. Dat is alleen in de brieven van Johannes.

1 Johannes 2 : 18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

1 Johannes 2 : 22
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

Dé antichrist is al in de wereld

Hoewel hij zich op aarde nog in een zichtbare gedaante zal openbaren, is dé antichrist al aanwezig in deze wereld. De grote verleider doet zijn leugenwerk al op grote schaal en is daar ook zeer succesvol in.

1 Johannes 4 : 3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

2 Johannes 1 : 7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.Antichrist Maitreya

Antichrist Maitreya

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *