Romeinenbrief
Uitgelicht
3

Vers voor vers door de Romeinenbrief

Dank voor de Romeinenbrief! Paulus leerstellige brief aan de Romeinen is voor degene die Gods Woord wil onderzoeken uitermate belangrijk om door te nemen. De huidige toestand van de schepping, en van de mens in het bijzonder, worden in de Romeinenbrief behandeld. Maar ook de geweldige, altijd blijvende en door God Zelf verzorgde verlossing komt ruim aan de orde.

Deze zeer leerzame Bijbelstudie behandelt de hoofdstukken 1 t/m 8 vers-voor-vers. Geweldig materiaal bij het leren verstaan van Gods Heilsplan. Leerstellig én praktisch in ons dagelijkse leven als kind van God, op weg naar onze zoonstelling op de Dag van Christus.

God heeft de wereld losgelaten

Het probleem van het denken van de mens is dat hij ervan uitgaat dat de mens in zichzelf goed is. Men gelooft in het goede in de natuurlijke mens. Maar… de Bijbel zegt dat er geen goed is in de mens. (Romeinen 3 : 10-12) Een zeer krachtige uitspraak, die wellicht moeilijk te aanvaarden is, maar het is nu eenmaal Gods Woord (2 Timótheüs 3 : 16) en daarmee is het waar. Het goede in de mens kan alleen het Woord, de Geest, of het Leven van God zijn. Dat zit in wedergeboren mensen, die zich laten vullen met het Woord van Christus. 

God heeft deze wereld (de oude schepping) losgelaten, zo maakt de apostel Paulus duidelijk. (Romeinen 1 : 26-32) Dat deed hij op Golgotha, bij de kruisiging van de mens Jezus. Sindsdien is er geen communicatie – de “lijn” is dood – tussen de oude mens en de Schepper. En dat heeft grote gevolgen. De wereld verkeert van Godswege in onze dagen in duisternis en in onwetendheid.

Wandelen in gemeenschap met de Heer

Dit geldt echter niet voor de kinderen Gods. Gelovigen wandelen in het Licht. Het Evangelie der heerlijkheid van Christus zal onze harten verlichten. Wij zijn niet van Godswege losgelaten, maar wij wandelen in gemeenschap met de Heer. Dat wordt behandeld in Romeinen, de hoofdstukken 5 t/m 8. Sommigen begrijpen dat niet en ontwikkelen de verbondstheologie. In deze leer wordt in de praktijk geen onderscheid gemaakt tussen wet en genade. Men leert dat men uit genade zalig moet worden, maar dat men ook de wet moet houden. Dit kan niet, omdat wet en genade 100% tegenovergesteld zijn.

God dienen als Nieuwe Schepping

De mens, uit Adam geboren, kan God niet dienen. (Handelingen 17 : 25) Maar God Zelf heeft – in Christus – voorzien in een geweldige én blijvende oplossing, die ook overeenstemt met Zijn rechtvaardigheid. De Eersteling van de altijd blijvende Nieuwe Schepping werkt sinds Zijn glorieuze opstanding uit de dood aan Zijn Gemeente, gevormd door gelovigen in de Here Jezus Christus. Dat zijn wedergeboren nieuwe schepselen, die God wél – in Christus – kunnen dienen. Zij staan rein en onbevlekt voor God, de Schepper. Inderdaad… ín Christus het Hoofd van het Lichaam. God gedenkt onze zonden (in de oude mens) niet meer (Hebreeën 10 : 17). Van geen enkel mens meer overigens. Dat zegt op zich nog niet zo heel veel, behalve als we daarna deel gaan uitmaken van een nieuwe mensheid en van de nieuwe natuur, de goddelijke natuur. (2 Petrus 1 : 4) Die blijft namelijk, waar de oude natuur weggedaan is en zal worden.

De zonde zit niet in de Nieuwe Schepping

De zonde (het doel missen) maakt geen deel uit van die Nieuwe Schepping. Die zit er gewoon niet in. (1 Johannes 3 : 9) Paulus roept daarom regelmatig op het Nieuwe Leven te leven, ondanks dat wij ook nog in onze oude Adamitische natuur zijn en dus wel degelijk te maken hebben met missers. Maar daarover zouden wij ons geen enkele zorg maken, juist ómdat wij in Christus Zijn. Hij is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en reinigt de gelovige. Hij bewerkt dan zowel het willen als het werken. (Filippenzen 2 : 13) Er is geen enkele beperking om de Ware God te dienen als wedergeboren kind van God.

Zonde en wet zoude niet heersen in ons leven, alleen Genade Gods

De Romeinenbrief is niet alleen leerstelling, maar ook praktisch. De zonde zou nu al niet meer heersen in ons leven. We zouden ons daar niet op richten. De wet – geen enkele – zou evenmin leidend zijn, ook niet maar een beetje. Alleen de Genade. Niet anders dan de Genade zou ons leven dienen te zijn. Paulus maakt er veel werk van om de fundamentele waarheid over de Genade Gods tegenover de wet duidelijk te maken. Een gelovige (wedergeboren) kán nu eenmaal niet uit de wet leven, alleen maar uit de Genade. Wie daar tegen in gaat, door zich toch op een of andere manier onder de wet te stellen, verwerpt wat God hem of haar in Christus heeft aangeboden. Die gaat in tegen de natuur van de Nieuwe Schepping.

Het plaatsen van onszelf of andere mensen onder de wet is 100% onbijbels en in strijd met het Evangelie. Het Evangelie is immers de blijde boodschap dat wij verlost zijn van de vloek der wet. (Galaten 3 : 13) Gelovigen hebben wel levensbeginselen, maar dat is niet de wet, dat is de genade. Zij leven onder het Nieuwe Verbond en niet onder het Oude Verbond. Niet onder veroordeling van de wet, maar uit de vergeving en uit de rijkdom van de genade die heerst. (Romeinen 5 : 21) 

Verlost van zonde, wet en schuldgevoelens

Wij zouden dus doordrongen zijn van het feit dat we verlost zijn van zonde en dus van wet. Wie niet verlost is van wet, is niet verlost van zonde of van schuld en schuldgevoelens. Dat zoveel christenen zware schuldgevoelens met zich meedragen komt omdat zij zich – helaas – op een of andere wijze onder de wet hebben laten plaatsen. Het maakt niet uit of dat de Mozaïsche wet is of die van de plaatselijke voorganger. Dat is vaak bedoeld om gelovigen onder druk te houden. Men moet zich bewust blijven dat men een zondaar is.

Raak de blijde boodschap niet kwijt

Het is diep te betreuren dat men met een beetje wet begint en dat dit vaak steeds meer wordt. Zo raakt men de blijde boodschap kwijt. Praktisch christendom bestaat dan uit wetten en regels, maar dat is geen christendom. Wetten en regels dienen dan tot bestrijding van zonde en ongerechtigheid, maar ze werken geheel averechts, zo leert de Romeinenbrief. We zouden ons dus niet onder de uiterlijkheden van wet en regel stellen. We zouden onze oude mens negeren en voor dood houden en leven uit het innerlijke van de Nieuwe Mens. (Romeinen 6 : 11)

PDF van Romeinen hoofdstuk 1 t/m 8

De eindconclusie van de Romeinenbrief hoofdstuk 1 t/m 8

Romeinenbrief

Aan het eind van de eerste acht hoofdstukken kunnen we een geweldige eindconclusie trekken, als antwoord op de deprimerende toestand van de door God losgelaten mens in Adam.

Voor wie in Hem gelooft geldt:

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus!


Romeinenbrief

3 reacties op "Vers voor vers door de Romeinenbrief"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *