Search Results for: 10 stammen

Blog Wim de Goeij
0

Op non-actief gesteld

Als voormalig personeelsfunctionaris (lang geleden) wil ik in dit artikel eens op een andere manier kijken naar de 2 en de 10 stammen onder de naam, beter gezegd titel, Israël, de knecht des Heeren. De 10 stammen kregen een scheidbrief mee De 10 stammen kregen als eerste een “scheidbrief” mee.
A. Klein Haneveld
0

75. Handelingen

Daarna gaat de prediking vooral naar de overheden en de "heidenen" uit de 10 stammen. Overal gaat hij als eerste naar de Joden in de verstrooiing om te vertellen dat de zaligheid, het Koninkrijk van Christus, alreeds domicilie gekregen had bij de heidenen, speciaal bij de 10 stammen Israëls.
Samenvattingen
0

De last van Amos

Israël is het noordelijke rijk van de 10 stammen, maar in de Bijbel heten die 10 stammen Israël. Israël, de noordelijke 10  stammen, wilde Rehábeam wel als koning accepteren, maar dan moest de belasting omlaag. Dus kreeg Jeróbeam Juda niet en werd alleen koning over  de 10 stammen.
0

Vlichthus website

Stempvoort Christelijk geloof en wetenschap 17 augustus 2021 Blog Wim de Goeij Een keuze maken uit vrije wil 14 oktober 2019 10 stammen archeologie audio bijbelstudie bedelingen behouden zijn bijbel Britse troon Christus dagboek drie-eenheid egypte Evangelie geld gelijkenissen geloof Gemeente…
Actueel
11

Wat wij moeten weten over de islam

Wat voorvader Ismaël overkwam, en de woede daarover richting Izak, (zijn nakomelingen zijn meer dan alleen Joden; ook de goed te lokaliseren nakomelingen van de 10 stammen van Israël – christenen – horen daarbij) zit heel diep, hoewel ik denk dat het overgrote deel van de moslims zich daarvan niet bewust is.
Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

…die vaak over het hoofd wordt gezien bij de profetie over de scepter in Genesis 49 : 10, is dat daar gezegd wordt dat Juda ook nu nog, “in de laatste dagen”, ( Die monarch moet ook werkelijk uit de lijn van David stammen en op een troon zitten die sinds de dagen van David, van generatie op generatie, is blijven bestaan.
0

[PDF] Tongen_tekenen_tijden

10: 9 En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. 9: 37 – 42; 10. 10: 46 – 52; Luk. 7: 1 – 10; Joh. Dat waren de ten stammen van Israël. 49: 1 – 13; dit gaat over de ten stammen van Israël). Als het niet de twee stammen zijn, dan zijn het de ten stammen en andersom.
0

[PDF] Ezechiel_37

Op dat moment zijn de 10 stammen nog zoek. De verklaring dat de 10 stammen ineens zijn teruggevonden en zich bevinden onder het Joodse volk, is volstrekt onjuist. Er zijn nu nogal wat volkeren die deel uitmaken van de 10 stammen. Die 10 stammen leven in ongeloof, tot de komst van de Messias.
0

[PDF] Al_de_Schrift_van_God_ingegeven

Doordat op een gegeven moment dat volk gesplitst wordt in 2 stammen en 10 stammen, is het niet meer altijd even duidelijk welk deel nu Israël genoemd wordt en welk deel niet. De 10 stammen, waarvan Efraïm het hoofd is, worden in 722 voor onze jaartelling weggevoerd in ballingschap naar Assyrië en verstrooid onder de heidenen.
0

[PDF] Jerobeam en de twee profeten

Jeróbeam, de eerste koning van Israël (de 10 stammen), na de splitsing van het rijk in 2-­ en 10 stammen, deed precies hetzelfde. Het gelovig overblijfsel kwam dus uit Beth-­ El, uit de 10 stammen. De profeet uit de 10 stammen, als beeld van de Gemeente, zegt dus tegen Juda: ‘Kom maar bij ons aanzitten aan de tafel des Heeren’.
0

[PDF] De_last_van_Amos

Israël is het noordelijke rijk van de 10 stammen, maar in de Bijbel heten die 10 stammen Israël. Israël, de noordelijke 10 stammen, wilde Rehábeam wel als koning accepteren, maar dan moest de belasting omlaag. Dus kreeg Jeróbeam Juda niet en werd alleen koning over de 10 stammen.
0

[PDF] Teken van Jona

sinds de opstanding van de Here Jezus) alleen nog tot gelovigen, tot weder- profeet onder de 10 stammen geborenen "tot ons", via – of ín – Zijn Zoon, Zijn Erfgenaam dus, want dat betekent het woord "Zoon" in de Bijbel in hoogste instantie. Dan is 10 stammen, die in 722 B.C.
0

[PDF] Claudia_en_Pudens

Geheel Israël bestaat dus uit "Juda" en "Israël"; dat wil zeggen: uit het 2-stam- menrijk, dat onder Rehabeam zijn geschiedenis begon; plus het 10stammenrijk, dat onder Jerobeam een aanvang nam. Waarbij het 10stammenrijk als verdwenen en onvindbaar is afgeschreven. Zou dat voor de 10 stammen niet gelden?
0

[PDF] Een_veel_beter_Verbond

Hij ging van de 12 stammen naar de 10 stammen en van de 10 stammen naar de 2 stammen (Juda) en weer terug naar de 10 stammen. En omdat Efraïm tot de 10 stammen behoort, werden die 10 stammen als geheel Israël genoemd. Israël (de 10 stammen) was een verloren zoon (Luk. Samen met de 10 stammen waren er in -­
0

[PDF] Heel_Israel

De 10 stammen waren immers weggevoerd in ballingschap en God had hun een scheidbrief gegeven. 31 allemaal niet over Juda, maar over Efraïm en de 10 stammen. noordelijk van Babel in het gebied waarvan de Bijbel zegt dat de 10 stammen daarheen zijn weggevoerd in ballingschap.
0

[PDF] Wuppertal_2011_Jezus_Nazarener

Maar in werkelijkheid is de geboorte van de Heere Jezus een teken van de geboorte van de Gemeente, voortgekomen uit Jozef en Maria die allebei staan voor de 10 stammen van Israël. Die 10 stammen hebben via Efraïm (= De verloren schapen zijn de 10 stammen van Israël. Ja, Juda heeft het Evangelie afgewezen, maar de 10 stammen…?
0

[PDF] Tien_stammen_gemeente

De 10 stammen en de Gemeente nr. Sálomo vertegen- gegeven worden aan Jeróbeam en dus aan Jozef, aan de 10 stammen. 10 stammen, maar er staat Israël. Dat laatste geldt ook voor de onwankelbare troon heeft Israël (de 10 stammen, Jeróbeam en dus Jozef) geroepen om Juda over de 10 stammen.
0

[PDF] Jona_A_Leeuwenhage

Typologisch, moet Efraim, oftewel de 10Stammen van Israel, zich hier in Ninevé bevinden En niet Assyrië, maar 1 Volk, binnen Assyrië, heeft de grootste, en hoogste Positie boven alle Volkeren van deze Wereld; Namelijk de 10Stammen van Israël, onder het hoofd van Efraim, die de Eerstgeborene is boven alle Volkeren der Aarde.
0

[PDF] Bijbelspanorama

De 10 stammen en de Gemeente A4 15,00 Fax: (0412) 64 77 00 15. De 10 stammen in Assyrische ballingschap 587 v. Het 10 stammenrijk werd in de Assyrische ballingschap wegge- om zijn, Dan. – Het wegzenden van de 10 stammen: Jehovah had "iets schandelijks gevonden" en zond Zijn vrouw weg met een scheidbrief.
0

[PDF] Openbaring

Die ling, is de aanduiding van de 10 stammen van Israël in ballingschap op is de Alpha en de Omega, Openbaring 1 : 8 de eilanden der zee, dan wel de kustlanden in het westen. Binnen de 10 stammen is de uitermate groot voor koningschap. Het Kaukasische ras is de vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël.
0

[PDF] Filippenzen

Dat hangt er Filippenzen 3 : 5 10 stammen ook niet vergeten. Dat zijn de 10 stammen die verstrooid zijn en die in de toekomst verza- daarvoor twee keer gezegd heeft dat heidenen dat zouden doen. De 10 stammen werden daar- heeft. diger is van de 10 stammen bij die ene, Juda.
0

[PDF] Het_zaad_van_Abraham

Je zou ook kunnen zeggen dat, als de 10 stammen niet nog ergens waren, het met Israël afgelopen zou zijn. Later weer wel, maar nu is dat de 10 stammen van Israël en dan ook nog alleen de gelovigen daaruit. 35 Het eerstgeboorterecht ging via Jakob en Jozef over naar Efraïm en dus naar de 10 stammen van Israël.
0

[PDF] Zacharia

Deze Kores de Pers kennen wij lijk in 721 voor onze jaartelling, toen het 10stammenrijk (het noordelijke in de ongewijde geschiedenis als Cyrus, de grote grondlegger en uit- rijk, Israël danwel Efraïm) werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Efraïm, en dus Jozef en dus het 10stammenrijk, staat voor het ineens leest.
0

[PDF] Bruid_en_Bruidegom_Vlichthus

Daarbij moet echter opgemerkt worden dat deze scheidbrief blijkbaar slechts ter hand gesteld werd aan een deel van Israël, namelijk het rijk der 10 stammen! Daarover zegt de Heer: Hebt gij gezien, wat de afgekeerde Israël (de 10 stammen) gedaan heeft?
0

[PDF] Handelingen_print_snijtekens

Zijlijn 4 Daarom heet het ook: voor de 10 stammen van Israël, "uitersten der aarde". Satan is tot beeld van de 10 stammen van Israël als zodanig. Justus, is hier de vertegenwoordiger van de 10 stammen. is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat is een tegen- volgens mij van doen met die 10stammen-kwestie.