Wijzen uit het oosten
Div. onderwerpen
0

Wie waren de Wijzen uit het Oosten?

Wijzen uit het Oosten. Het is bijna Kerst en dan mag de vraag zijn: Wie waren zij?

Meestal wordt er gesproken over drie wijzen en ook op de talrijke tekeningen wordt dit uitgebeeld. Het ziet er in de hedendaagse verhalen en plaatjes toch vaak een beetje “kaal” uit, geheel in overeenstemming met zoals eigenlijk het hele verhaal rondom Jozef, Maria en Jezus het liefst in een wat armoedige (men noemt het ook wel een nederige) setting wordt neergezet.

Jozef en Maria kwamen uit de koninklijke erfrechtlijn van David

Daarbij wordt in ieder geval voorbijgegaan aan het feit dat Jozef en Maria van de koninklijke geslachtslijn (erfrechtlijn) uit David waren en dat dit juist niet zomaar duidt op een armoedig, danwel zeer eenvoudig bestaan. Dat past geheel niet in het beeld dat Jozef – de wettige vader van Jezus – normaal gesproken op de troon van David gezeten zou zijn, als het land niet onder het bewind van Rome zou zijn geweest.

Jozef van Arimathéa, die zich veel later over het lichaam van de ter dood gebrachte Jezus ontfermde en die zich ook ontfermd moet hebben over Jezus toen hij op 13-jarige leeftijd zijn vader verloor, was de oom van Maria en dus oudoom van Jezus. Deze Jozef was een man met aanzien en een rijke tinhandelaar. Met toestemming van het heersende Romeins gezag dreef hij handel met onder andere de tinmijnen in Zuid-West Engeland.

Hoewel de Bijbel er zeer weinig over zegt, is het te eenvoudig om de geboorte (en ook het leven) van Jezus, te beginnen bij het kerstverhaal, zomaar neer te zetten zoals altijd gebeurt. Dat geldt ook voor het onderdeel over de drie Wijzen uit het Oosten.

Hooggeplaatste wijzen (magiërs) uit Parthië

In het boek van Steve M. Collins (Onbekend Israël; te verkrijgen bij Vlichthus) wordt ons een totaal ander beeld geschetst. Daarin wordt goed onderbouwd duidelijk gemaakt hoe het zit met de Wijzen uit het Oosten. En hoe het een en ander plaatsvond in de wereld van toen. En op welk moment de Wijzen op bezoek kwamen bij Jezus. Een wereld overigens waar Rome en Parthië als wereldmachten de dienst uitmaakten. De Wijzen uit het Oosten waren hooggeplaatste magiërs uit het ten oosten van Jeruzalem gelegen Parthië. Dat is niet zomaar, want wij vinden in Parthië de vele eeuwen eerder in ballingschap weggevoerde tien stammen terug. Die tien stammen kenden klaarblijkelijk de geschiedenis en Gods beloften nog heel goed.

Enkele passages uit het boek Onbekend Israël – van David to vandaag

Kijk eens naar de volgende passages over dit onderwerp uit het boek Onbekend Israël – van David tot vandaag. Wellicht prikkelt het de nieuwsgierigheid naar meer wetenschap over deze geschiedenis, die helaas niet te vinden is in algemeen aanvaarde geschiedenisboeken en kerkelijke overleveringen.


Matthéüs 2 : 1-3 zegt:

“Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem“.

Jeruzalem was een handelsstad

In Matthéüs 2 : 3 wordt vermeld dat Herodes en “geheel Jeruzalem” verontrust waren over de komst van de Magiërs. Jeruzalem was een handelsstad, het knooppunt van belangrijke handelsroutes en ontving regelmatig karavanen met vele honderden of duizenden mensen. Drie vermoeide Magiërs uit het oosten zouden nog niet hebben kunnen tornen aan de rust in de stad. Trouwens, karavanen uit Parthisch gebied (zoals besproken in hoofdstuk 8) konden met een escorte van vele duizenden bewapende mannen in Jeruzalem arriveren, zonder de stad te verontrusten.

Wat was er aan deze karavaan van de Magiërs zo opvallend anders? De Magiërs (misschien tien, twaalf of meer van hen) waren Parthische edellieden, die de heersers over het Parthische rijk uitkozen. Zo’n bezoek was uniek en is in de geschiedenis van de stad Jeruzalem nooit weer voorgevallen. Zulke vooraanstaande mensen kwamen niet in het geheim de stad binnen. Zi werden geëscorteerd door een groot gevolg van dienaren en misschien wel duizenden Parthische beroepsmilitairen. Dit gebeurde op het moment dat Parthië en Rome een vredesverdrag hadden en er de laatste decennia geen groot Romeins of Parthisch leger de rivier de Eufraat was overgestoken. …


Ook kunnen we in de Bijbel lezen dat de Magiërs de jonge Jezus niet bezochten in de stal in Bethlehem (zoals de meeste kerststalletjes suggereren), maar in een huis (niet een stal). Jezus was toen blijkbaar oud genoeg om een “kindeken” te worden genoemd (en niet meer “een kindeken in doeken gewonden”). De beschouwing van Lukas over de geboorte van Christus (Lukas 2 : 8-40) vertelt wel over de komst van herders naar de stal, maar maakt geen melding van Wijzen die Christus toen zouden hebben bezocht. …


Een volkomen openbare gebeurtenis

In dit verhaal wordt niet verteld dat het “drie Wijzen uit het Oosten” waren, die in het geheim bij Herodes op bezoek gingen, Jezus bezochten en daarna Judea in het geheim weer verlieten om naar Parthië terug te keren. Hun aankomst in Jeruzalem was een volkomen openbare gebeurtenis, want “geheel Jeruzalem” werd door hun komst “ontroerd”. Dit betekent dat de Magiërs (een delegatie van twaalf of meer hoge Parthische functionarissen) naar Jeruzalem kwamen met een karavaan, afgeladen met kostbare schatten en onder begeleiding van een flink escorte bewapende Parthische soldaten!

Deze Magiërs waren hoge ambtenaren die behoorden tot de regerende macht van Parthië. En daarom zouden ze normaal gesproken al onder escorte van Partische soldaten reizen om hun veiligheid te waarborgen. In dit geval waren ze met veel kostbaarheden op reis gegaan, om die aan de nieuwgeboren Messias aan te bieden en zal hun escorte zelfs buitengewoon groot zijn geweest.

Parthische karavaan met vele honderden mensen

Bovendien zullen deze hoge functionarissen niet zonder een grote hofhouding van bedienden, dierenverzorgers, keukenpersoneel enzovoorts op zo’n lange reis zijn gegaan. Deze Parthische karavaan kan uit vele honderden mensen hebben bestaan! Omdat er met deze karavaan veel hoge Parthische functionarissen en zeer waardevolle schatten werden vervoerd, is het goed mogelijk dat er vele duizenden Parthische soldaten de karavaan begeleidden. Dit is niet overdreven. Flavius Josephus (geschiedschrijver, red.) vermeldt dat schatkaravanen, die dure offeranden van Joden in Parthië naar Jeruzalem brachten, begeleid werden door “vele tienduizenden mannen”.

De Wijzen brachten kostbaarheden mee

De Wijzen die naar de Here Jezus kwamen, brachten niet maar enkele gouden voorwerpen en nog wat andere kostbaarheden mee, die zij in hun eigen zadeltassen konden vervoeren. Zij kwamen om Hém te aanbidden, die als de “Koning der Joden” was geboren. Deze Parthische delegatie vervoerde een huldeblijk voor een “Vorst”. Het is dan ook veel waarschijnlijker dat ze een hele colonne lastdieren bij zich hadden. Beladen met “goud, wierook en mirre”. Hun karavaan was enorm en de aankomst daarvan in Jeruzalem werd al snel een bijzondere gebeurtenis. De hele stad was door haar komst in rep en roer. En dat getuigt van een zeer opvallende en indrukwekkende Parthische karavaan, die in Jeruzalem arriveerde niet lang na de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Alleen al de lengte van de karavaan, de schatten en het escorte vervulden koning Herodes met ontzag. En de hele stad begon zich zorgen te maken. Hieruit blijkt dat deze karavaan uit Parthië zoveel gewapende begeleiders had, dat velen vreesden dat het ging om een invasiemacht, die was gekomen om Jeruzalem te bezetten. De reden echter, die ze voor hun komst gaven, namelijk om de Messias te bezoeken, schokte deze stad der Joden. Zij verlangden immers intens naar de komst van de Messias, die hen zou bevrijden van de Romeinse heerschappij?! Duidelijk is dat de Joodse machthebbers begrepen dat de Parthen voor de Messias kwamen. Want zij zochten snel in de profetieën over de Messias, om de stad van Zijn geboorte te vinden. …


De Wijzen naar Bethlehem

Matthéüs 2 : 8 voegt daaraan toe dat Herodes de Wijzen “naar Bethlehem” stuurde, nadat hij met de oversten der Joden had overlegd over de in de profetieën voorzegde geboorteplaats van de Messias. Zij verwezen naar Micha 5 : 2, waar staat dat de Messias uit Bethlehem zou voortkomen. Zij waren ook zeker op de hoogte met Daniël 9 : 25, 26. Daarin werd voorzegd dat in deze periode de komst van de Messias moest plaatsvinden.

Gewapend met deze informatie regelde Herodes een geheime ontmoeting met de delegatie uit Parthië. Hij vroeg hen wanneer “de ster” die zij hadden gevolgd voor het eerst was verschenen. Blijkbaar kreeg hij te horen dat dit bijna twee jaar geleden was. Hij liet namelijk alle mannelijke kinderen in Bethlehem, die jonger waren dan twee jaar, ombrengen. Dit in een poging om de Messias (die hij als concurrent voor zijn positie als koning beschouwde) te doden. …


In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat de Parthen afstammelingen waren van de tien stammen van Israël en dat hun priesters waarschijnlijk uit de stam Levi waren. Deze delegatie Magiërs bestond daarom uit vooraanstaande leden van de tien stammen van Israël. Ook veel leden van de stam Juda bevonden zich in Parthië. En daarom kan het zelfs zo zijn dat ook zij waren vertegenwoordigd. …


De Magiërs uit Parthië

De Magiërs waren de machtige leden van één van de twee wetgevende lichamen die in Parthië de koningen aanstelden en zij hadden binnen het rijk grote invloed. De eerste van deze twee lichamen was samengesteld uit leden van de koninklijke familie (de Arsaciden). Het andere bestond uit priesters (de “Magiërs”) en invloedrijke Parthen die niet van koninklijken bloede waren (de “Wijzen”). De Magiërs en Wijzen stonden tezamen bekend als de Megistanen. In de Statenvertaling wordt in Matthéüs 2 : 1 verteld dat er “wijzen van het Oosten” kwamen om Jezus te aanbidden. De term “Wijzen” kan beschouwd worden als de correcte titel voor de Megistanen uit Parthië. Het Griekse woord dat vertaald is met “wijzen” is “magian”, wat letterlijk “Perzisch astronoom of priester” betekent.

Parthië heerste in de tijd van Christus al heel lang over al het Perzische grondgebied. De in de Bijbel genoemde “Wijzen” waren duidelijk Megistanen, zeer hooggeplaatste Parthische functionarissen. Traditioneel gaat het in de christelijke verhalen altijd over de komst van “drie wijzen”. Maar de Bijbel beperkt zich helemaal niet tot een aantal van slechts drie bezoekende koningen of wijzen. De gebeurtenissen in de Bijbel en de realiteit van die dagen pleiten zelfs voor een veel grotere delegatie van de Megistanen uit Parthië! …


Naar de verloren schapen van het Huis Israëls

Ook in Parthië werd door de Christenen het evangelie verkondigd: Eusebius vermeldde dat de apostel Thomas naar Parthië werd gezonden. 1 Petrus  5 : 13 vermeldt dat de apostel Petrus in Parthië (in de stad Babylon) was, toen hij zijn eerste brief schreef. In Matthéüs 10 : 6 staat dat Jezus Zijn apostelen naar “de verloren schapen van het Huis Israëls” zond. De aanwezigheid van ten minste twee apostelen op het grondgebied van Parthië kan niet anders betekenen dan dat de tien stammen van Israël zich in Parthië bevonden en dat daarom het evangelie daar werd gebracht. De boodschap hield ongetwijfeld ook in: “Jullie Parthen zijn de tien stammen van Israël en de Messias (Jezus) heeft ons naar jullie gezonden!” …


Wijzen uit het Oosten – Update december 2017. Eerste deel hoofdstuk 9 uit “Onbekend Israël”, met als titel: “Het leven van Jezus Christus – Het nooit vertelde verhaal”


Meer weten? Bestel het boek Onbekend Israël – van David tot Vandaag


Wijzen uit het Oosten

Wijzen uit het Oosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *