Vlichthus bijbelstudies

De studies in de serie "De gedachte is", zijn door Ab Klein Haneveld uitgesproken en door anderen op schrift uitgewerkt. Gratis te downloaden als PDF.
A. Klein Haneveld
0

De toorn van God – 39

De toorn van God. Romeinen 2 : 1-11 5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een ieder vergelden zal naar zijn werken; De toorn van God 7 Dengenen wel, die met volharding in…

A. Klein Haneveld
0

De goede strijd – 37

De goede strijd. 2 Timótheüs 4 : 7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Romeinen 8 : 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. “Den goeden strijd strijden” gaat over een geestelijke strijd. Die van Paulus…

A. Klein Haneveld
0

De 153 vissen – 31

De 153 vissen. Johannes 21 : 6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De 153 vissen Na Zijn opstanding toont de Here Jezus Christus Zich aan Zijn discipelen. Zij…

A. Klein Haneveld
0

Verzoening – 29

Verzoening. 2 Korinthe 5 : 17-20 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit God die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19…

A. Klein Haneveld
0

7 + 33 – 28

7 + 33. 1 Koningen 2 : 11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaar. 7 jaar regeerde David in…

A. Klein Haneveld
0

De tien geboden – 27

De tien geboden. Exodus 20 : 1-19 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,… 7 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; 8 Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. 12 Eert uw vader en uw moeder,…

A. Klein Haneveld
0

Leven in ballingschap – 24

Leven in ballingschap. Jeremia 29 : 4-23 Jeremia 29 handelt over de ballingschap van Juda, die in 598 vóór onze jaartelling begon. Het is een bijzonder leerzaam gedeelte uit de geschiedenis van Israël. Het bepaalt ons bij het begrip ballingschap, dat op meerdere plaatsen in de Schrift wordt genoemd, en bij de bedoeling van alle…

A. Klein Haneveld
1

Christus in de sterren – 21

Christus in de sterren. Psalm 19 : 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De twaalf sterrenbeelden, met elk drie “decanen”, vormen met elkaar een prachtige uitbeelding van Gods Heilsplan dat Hij in Christus uitwerkt. Het is een van de manieren waarop God zich openbaart. Naast de Schriftuur en…

A. Klein Haneveld
0

Geroepen uit Egypte – 20

Matthéüs 2 : 15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. De uitdrukking “geroepen uit Egypte” wordt vaak van toepassing gebracht op de roeping van Israël uit Egypte. De uitdrukking staat ook in…

A. Klein Haneveld
0

Zefanja – 16

Zefanja 1 : 2, 3 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. 3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE. Zefanja…

A. Klein Haneveld
0

De brief van Judas – 12

De brief van Judas. Judas : 1, 4 1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: 4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes…

A. Klein Haneveld
0

Tijden en gelegenheden – 9

Tijden en gelegenheden. 1 Thessalonicenzen 5 : 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Meestal wordt er gezegd dat wij het aanbreken van de “Dag des Heeren” niet kunnen weten. Daarvoor wordt zelfs de Bijbeltekst aangehaald: “Doch van dien dag en die ure weet…

A. Klein Haneveld
0

Ruth – 8

Ruth 3 : 2, 9 2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? 9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. In de geschiedenis van Boaz en Ruth…

A. Klein Haneveld
0

De Levietische offers – 7

De Levietische offers. Jesaja 53 : 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja 53 bepaalt ons bij een van de belangrijkste gedachten uit de Bijbel, namelijk dat onze zaligheid…

A. Klein Haneveld
0

Godzaliglijk leven – 6

Godzaliglijk leven. Titus 2 : 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Leven als vervolg op de wedergeboorte Deze studie handelt over “Godzaliglijk leven”. Dat leven is het vervolg op onze wedergeboorte. Als kinderen van God zijn wij…