Search Results for: drie-eenheid

Div. onderwerpen
11

De leer van drie-eenheid

De “leer van drieeenheid” is in de Bijbel niet te vinden. Daarover gaat het hoofdstuk en werkelijk in geen enkel opzicht over een drieeenheid zoals die in de bekende kerken geleerd wordt. De Goddelijke drieeenheid Jehovah en Jezus Ik zal zijn, die ik zal zijn Dit artikel is ook te downloaden als PDF.
0

[PDF] Drie-eenheidsleer

PDF omtrent de leer van de drieeenheid die niet in de Bijbel te vinden is. De "leer van drieeenheid" is in de Bijbel niet te vinden Met enige regelmaat moet ik (vaak voor ex-Jehovah’s Getuigen) reageren op de drieeenheidsleer, zoals die in de kerken wordt geleerd.
0

[PDF] Vers_voor_vers_Romeinenbrief_1_tm_8

Men wil het probleem van de drieeenheid vermijden. Het probleem is dat men door de traditionele leer van de drieeenheid de betekenis van de aard en het werk van de Geest is kwijtgeraakt. Dat is de enige echte drieeenheid die in de Bijbel te vinden is.
0

[PDF] Maitreya_Antichrist

"Deze is de antichrist, die de Vader en Zoon loochent." 1Joh.2: 22b Iemand heeft toen uitgevonden, dat de antichrist iemand was, die het niet eens is met de drieeenheid. Waar staat de drieeenheid in de Bijbel?
0

[PDF] 2_Korinthe

Volgens de klassieke leer van de drieeenheid zijn Vader en Zoon gelijk en is de Eén niet hoger dan de Ander. Dat is de leer van de drieeenheid en zo ben je het hele verhaal kwijt. Het is niet de aanduiding van de zogenaamde Goddelijke Drieeenheid, want zo’n begrip bestaat in heel de Bijbel niet.
0

[PDF] 1_Korinthe

Als men de Heilige Geest binnen de leer van de drieeenheid niet had weggeredeneerd, had men misschien geweten dat de Heilige Geest gewoon leven is; Heilig Goddelijk leven. In kringen waar de drieeenheid van God geleerd wordt, leert men ook het eeuwige Zoonschap van Christus.
0

[PDF] Romeinen_BvD

Maar om het probleem van de leer van de drieeenheid te vermijden, is men geneigd Rom. Het probleem is dat men, vooral mede door die traditionele leer van de drieeenheid, de betekenis en de aard van het werk van de Geest volledig is kwijtgeraakt. Dat is de enige echte drieeenheid de we in de Bijbel kunnen vinden.
0

[PDF] Zijn_voeten_in_Engeland

Het basisgeloof van de Druïden was in een DrieEenheid, zeker geen veelgo- dendom als bij Grieken en Romeinen. Drie gouden lichtstralen waren het embleem der Druïdenpriesters en ze vertegenwoor­digden de drie 23 aspecten of drie personen van de Drieeenheid.
0

[PDF] Wedergeboorte_Gods_programma

Wij, die zo gewend zijn te spreken over de "drieeenheid" van God, vergeten vaak dat God weliswaar in zekere zin een Drieheid is, maar bovenal een Eenheid. In feite sterft de mens als die eenheid ontbonden wordt tot een drieheid.
0

[PDF] Symboliek_van_het_Hebreeuws_Warris

Hieruit kan niet anders worden afgeleid dan dat de Tenach en het Nieuwe Testament een eenheid vormen. Het woord "aleph" is opgebouwd uit drie letters, die ieder een eigen getalswaarde en betekenis hebben. Echter in totale Eenheid en in harmonie met Zijn Vader.
0

[PDF] Openbaring

Aan de prediking om Bijbelstudie – Openbaring 13 te leven uit geloof kwam toen een eind aan en dat is officieel eigenlijk de drieeenheid, was een volstrekt politieke aangelegenheid.
0

[PDF] Mozes_Aaron_Hur_S

Mozes, Aäron en Hur treden op als één, omdat ze één zijn en beelden hierin de drieeenheid uit zijnde de drie aspecten van de Here Jezus Christus; namelijk Mozes als de Koning; Aäron als de Hogepriester en de Heilige Geest in de verborgen persoon van Hur.
0

[PDF] Het_zaad_van_Abraham

49 39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) Dit is 100% in strijd met de leer der drieeenheid.
0

[PDF] Wettig_gebruik_der_wet_132_pag

Men vindt hier toch geen verkiezing, geen Heilige Drieeenheid, geen vleeswording, geen kruis, geen opstanding, geen wedergeboorte, rechtvaardigverklaring, heiligmaking of verheerlijking van de zondaar, geen voldoe- ning…
0

[PDF] Geest_ziel_en_lichaam

De mens is niet samenge- 23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw steld uit de drie genoemde losse onderdelen. De mens is een eenheid. Hij is juist de God Die tegenstellin- gen met elkaar verbindt, Die eenheid tot stand brengt. eenheid) Zelf (God Zelf, niemand anders! Drie synoniemen.
0

[PDF] Daniel

Schatten, in het jaar 598 en Jeruzalem was nog steeds in opstand.Drie maanden vorsten, strijdbare helden en ambachtslieden werden weggevoerd. Het is een bepaalde getelde eenheid. Ook uit Daniël 7 blijkt dat het rijk van eenheid komen, met als hoofdstad Babel.
0

[PDF] Filippenzen

Efeze, Filippenzen en Kolossenzen zijn gevangenisbrieven, omdat de positie De paulinische brieven vallen ruwweg in drie categorieën uiteen. Hij moest door grond van de eenheid met Christus. Ze strekken eenheid van de Gemeente gesproken. Zonder genade is er geen eenheid in de Gemeente.
0

[PDF] Bedelingen_Gods

3) 22 De zesde stamvader 64 Het verbond met Abraham 24 De zesde vrucht 65 Het getal drie 25 De derde dag 26 9. geen eenheid is. Een die eenheid. Een tempel en een poort zijn fei- tieke en godsdienstige eenheid uitgedrukt. Drie is het getal van de geboorte. Ze vormen een eenheid.
0

[PDF] In het spoor van de discipelen

Dit om econo­mische zekerheid en kerkelijke eenheid te bewerkstelligen. In feite was het Sanhedrin in religieuze zienswijze al uiteengevallen in de drie jaren voorafgaande aan dit schandelijke proces. Dus bijna driehonderd jaar!
0

[PDF] Typologie_in_de_natuur_snijtekens

We of soms drie rails. driedimensionaal. Drie maten fijn het zuivere graan overblijft. verborgen wordt in drie maten meel. Dat driekoppige slang. Als een eenheid, die ergens zijn wortels heeft, worden. Soms vertaalt men "adamah" met tot eenheid. "Eenheid door verscheidenheid" heet dat.
0

[PDF] 76_Typologie_in_de_natuur

We of soms drie rails. driedimensionaal. Drie maten jn het zuivere graan overblijft. verborgen wordt in drie maten meel. Dat driekoppige slang. Als een eenheid, die ergens zijn wortels heeft, worden. Soms vertaalt men "adamah" met tot eenheid. "Eenheid door verscheidenheid" heet dat.
0

[PDF] Profetisch_panorama

Hij breekt eerst de oude af en bouwt in drie dagen een nieuwe. men is druk bezig een "wereld-eenheid" te vormen. Het zijn dagen waarin de heidenen tot een eenheid (= lijk bij en soms blijkt het rende drie weken der dagen". Zij zullen een eenheid zijn. Uit één van de vier exact drie jaar aan.