Samenvattingen
0

De rechterhand Gods

“De rechterhand Gods doet krachtige daden”. Als die term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het meestal een verwijzing naar Psalm 110.

Psalm 110 : 1 Een psalm van David

1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.

5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Psalm 110 meest geciteerde Psalm in Nieuwe Testament

Het is langzamerhand wel bekend dat dit de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament is, met name de verzen 1 en 4.

De boodschap van het N.T. is dat Jezus van Nazareth, Wiens geschiedenis uitgebreid vermeld staat in de 4 Evangeliën, nu gezeten is aan de rechterhand van God. In Handelingen 2 zegt Petrus dat deze oudtestamentische uitspraken van toepassing zijn op de Heere Jezus en dat Hij inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods (Handelingen 2 : 29-36).


De rechterhand Gods

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *