Zijn we er toch ingetuind!
ActueelBlog Wim de Goeij
0

Zijn we er tóch ingetuind!

Deze website wijst op de God van de Bijbel, op Zijn Woord (dat wij kennen vanuit de Bijbel) en op Zijn uitgedrukte beeld: de Here Jezus Christus, Die door God (Schepper van hemelen en aarde) bij Zijn opstanding aangesteld werd tot Zoon (erfgenaam) en Die wij ook kennen vanuit de Bijbel.

Deze website mag ook graag verwijzen naar de geschiedenis, omdat dat nuttige kennis oplevert omtrent wat God gesproken heeft en omtrent Zijn beloften. Het helpt ons gebeurtenissen en ontwikkelingen te plaatsen en te begrijpen waar dingen die wij nu om ons heen tegenkomen hun oorsprong vinden.

Bevangen door eigengemaakte godsdienst

Helaas ontbreekt het zovelen aan kennis. Bijvoorbeeld als het gaat om religie. Het overgrote deel van de mensheid is door een of andere vorm van religie (= eigengemaakte godsdienst) bevangen. Men is er zeer druk mee, maar het leidt uiteindelijk tot niets positiefs. Helaas wel vaak tot dood, ellende en diep verdriet, zonder werkelijk vooruitzicht op beter.

Omdat het nu weer heel actueel is (januari 2015, aanslag Parijs) wil ik via deze website enige kennis overbrengen over wat er speelt. Ik doe mijn best om eerlijk te vertellen wat ik weet, meer kan ik niet doen. Wat iemand daar mee kan of niet kan en of iemand er mee eens is of niet mee eens is, speelt daarbij eigenlijk geen rol, hoewel ik natuurlijk hoop dat het van nut is voor de lezer.

Vrij om te onderzoeken en conclusies te trekken

Een ieder is vrij om de zaken te onderzoeken en een ieder moet maar zijn of haar eigen conclusies trekken. Het is zeker niet mijn bedoeling om anderen te oordelen of te veroordelen. Geen eigenmachtig optreden van mij ter verdediging of ter wreking van God en/of zijn boodschappers. Daarvoor hebben ze mij niet nodig. Ik hecht enorm veel aan de vrijheid die ons per individu gegeven is om zelf te dingen te onderzoeken en te bepalen waar iemand geloof/vertrouwen in stelt.

De geschiedenis en achtergronden van Mohammed en de islam volgen later in een nieuw artikel op deze website. Ik denk dat het goed is om te weten waar het zeer grote conflict tussen islam, jodendom en christendom vandaan komt. De basis daarvan gaat terug naar de geschiedenissen van Abraham, Sarah, Hagar, Izak en Ismaël. Het zijn zeer interessante geschiedenissen, die veel verklaren omtrent wat er allemaal gebeurd is, nu gebeurt en nog te gebeuren staat. Ze zijn onder andere geschreven om ons niet onwetend te laten. Het is alleen een kwestie van interesse hebben in die geschiedenissen en nazoeken wat er over geschreven staat.

Maar in het licht van de huidige actualiteit eerst even iets anders…

Waarom iemand geen volgeling van Mohammed zou willen zijn

Er is een eenvoudig argument waarom een mens geen volgeling van Mohammed (mohammedaan) en dus geen aanhanger van de islam (moslim) zou willen zijn of worden. Dat ene argument is wat mij betreft voldoende, hoewel er nog wel meer argumenten te noemen zijn.

Oorsprong islam is ná Christus en bijbelboek Openbaring

De oorsprong van de islam dateert uit de zevende eeuw ná Christus, zoals de bij ons gebruikte kalender leert. Dat is ruim 500 jaar nadat Johannes op het eiland Patmos (± 95 na Chr.) Openbaring (de openbaring van Jezus Christus) als het laatste boek van de Bijbel schreef. Ook dit 66e boek van de Bijbel werd door God Zelf ingegeven, als onderdeel van één Schrift.

2 Timótheüs 3 : 16

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing…

Hier wordt heel duidelijk aangegeven dat de Bijbel niet zomaar een verzameling geschriften van een bont gezelschap schrijvers is, maar als één geheel moet worden gezien, ingegeven door Degene die alles gemaakt heeft. Die heeft – heel logisch – een “manual” gegeven bij wat Hij gemaakt heeft. Daarin staat waarom het op deze manier gegaan is en waar het allemaal naar moet leiden. Daar is niks moeilijks aan. Zo gebeurt het toch in feite altijd? Heel veel van wat er tot nut van de mens geproduceerd wordt, wordt van een “manual” of enige uitleg voorzien, dus waarom dan niet als het om Gods Werk gaat? De Bijbel is een heel nuttig boek, zo zegt de Schrijver zelf. Daar kom je ook echt achter als je het boek eerst serieus aanvaardt als afkomstig van de Schepper zelf en het daarna bestudeert.

Mohammed, de koran en later de Hadieth (regels, wetten, tradities, leven van Mohammed) zijn van veel latere datum en dat is interessant als je dat legt naast de bijna laatste woorden van de Bijbel in Openbaring 22.

18 Want ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

Hier wordt gezegd dat niemand iets zou afdoen of toevoegen aan wat in dit boek (en dat is niet beperkt tot enkel Openbaring, het laatste hoofdstuk) geschreven staat.

Eerder was het al de apostel Paulus (hij leefde in de eerste eeuw en werd persoonlijk door de opgestane Christus aangesteld om het evangelie bekend te maken) die ernstig waarschuwde tegen toekomstige “nieuwe leer”, omdat de Heer zelf goed wist wat er komen zou. In Efeze 4 : 14 zegt Paulus:

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

Hij vervolgt in vers 15:

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

Allerlei “wind der leer” is bedriegerij door mensen en leidt tot dwaling. Het doel zou veeleer zijn via kennis op te groeien tot volwassenen, die de Waarheid (Christus) in liefde behouden.

In Galaten 2 (aanbeveling om helemaal te lezen) zegt de in dienst van de Heer staande Paulus:

6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;

7 Daar er geen ander (Evangelie) is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.

8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Om het extra te benadrukken, om er geen enkel misverstand over te laten bestaan, wordt hier twee keer achter elkaar indringend gewaarschuwd tegen de valkuil van de verkondiging van een ander evangelie. Er is géén ander Evangelie, zegt Paulus. Zelfs niet als een engel vanuit de hemel dat komt vertellen. Trap er niet in!

Helaas heeft dat niet veel geholpen, zo leert de geschiedenis. Velen zijn wel verleid tot een “ander evangelie”. “Zijn we er tóch ingetuind”, om de historische woorden van verslaggever Herman Kuiphof tijdens de WK-finale van 1974 maar eens te citeren voor dit doel. Want, wat is het geval? Na Paulus en na het laatste boek in de Bijbel zijn er in ruime mate andere boodschappen verkondigd. Géén evangelie, want bij nadere beschouwing blijkt het nooit werkelijk “goed nieuws” te zijn. Als het namelijk niet van God zelf afkomt, dan komt het van mensen, wel of niet ingefluisterd door de tegenstander. Mensen kunnen hun beloften van werkelijk en blijvend goed nieuws niet uitvoeren. Het ontbreekt hen eenvoudig aan de macht daartoe. De almachtige God kan dat wel.

Ik beperk mij nu tot twee kort beschreven voorbeelden van “een ander evangelie” (er zijn er nog veel meer), waarbij in beide gevallen geclaimd wordt dat de boodschap afkomstig is van een engel uit de Hemel.

Joseph Smit en de Mormonen

Ik noem Joseph Smit (oprichter van wat wij kennen als de Mormonen). In 1827 ontving hij volgens eigen zeggen van een engel uit de hemel een boodschap, geschreven op dunne gouden platen. Smith vertaalde die in het Engels en gaf de tekst zo door aan zijn volgelingen. Het origineel was echter niet meer te achterhalen. Niemand zou de gouden platen mogen zien van de boodschapper. In ieder geval kwam Joseph Smit met een andere leer dan Paulus verkondigde. Tot in onze dagen worden mensen daardoor afgeleid van het Evangelie zoals dat in de Bijbel genoteerd staat.

Mohammed en de islam

Een ongeveer zelfde geschiedenis vond in de zevende eeuw van onze jaartelling plaats. Ruim vóór Joseph Smith en ruim ná het voltooien van de Bijbel.

In het (heel) kort verteld komt het erop neer dat Mohammed visioenen kreeg waarin hij als boodschapper van Allah, en als laatste en grootste profeet, de laatste van de heilige boeken heeft ontvangen. Dat is de Koran, die rechtstreeks voortgekomen is uit de OerKoran, die in de hemel bewaard wordt. In feite wordt daarmee gezegd dat de Bijbel achteraf dus toch niet voldoende was en dat God op zijn eerdere verklaringen was teruggekomen en daarom voorzien had in Mohammed en de Koran. Dat terugkomen op iets is niet vreemd voor de mens; het gebeurt zo vaak, maar zou toch op z’n zachts gezegd héél vreemd zijn voor God zelf. Het staat in ieder geval haaks op het beeld over God en over wat Hij spreekt dat wij krijgen bij onderzoek van de Bijbel.

Opmerkelijk is dat ook in dit verhaal het origineel niet voor iedereen ter inzage beschikbaar is, net als in het geval van Joseph Smit. Het is dus niet controleerbaar. Dat is bij de Bijbel wel anders. God zorgt er zelf voor dat die blijft zoals die is! Het is immers Zijn Woord, Zijn “manual”, met daarin Zijn plan, Zijn aanpak, Zijn toekomst. Het is beschikbaar voor alle mensen, waarheid voor degenen die er op vertrouwen en het is altijd controleerbaar!

De bewering dat Mohammed in de Koran louter doorgaf wat de engel (volgens Mohammeds vrouw was dat Gabriël) hem verteld had, blijkt aantoonbaar niet houdbaar te zijn. Daar gaat het al fout en daar blijft het niet bij. Doordat Mohammeds nieuwe leer op veel punten haaks staat op de leer van de Bijbel, en van Jezus en de apostelen, wordt al snel duidelijk dat het niet de God van de Bijbel is die het een en ander via een engel aan Mohammed openbaarde.

Hoe is het mogelijk, denk ik dan, dat waar wij lezen dat iemand met een ander evangelie komt, er geen enkele alarmbel afgaat ter herinnering aan wat geschreven staat. Is het onwetendheid? Is het blindheid? Is het ongeloof in de claim dat God zelf de Schrijver is van de Bijbel en dat er, na de laatste verzen in Openbaring, aan Zijn Boek niets meer toegevoegd mocht worden? Ongeloof is dodelijk, zo leert mij diezelfde Bijbel. Kennis vergaren leidt tot geloof in de Woorden Gods en tot leven en er mee bezig zijn helpt ons bij het op tijd herinneren aan wat er geschreven is. Het is van levensbelang!

Dwaalleer navolgen is niet verstandig

Een dwaalleer navolgen is op z’n minst niet handig en niet verstandig. Het kan dodelijk zijn als het de mens afhoudt van het tot persoonlijk geloof komen in de Here Jezus Christus, het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. Een volgeling willen zijn van Mohammed (mohammedaan) en dus aanhanger van de islam (moslim) zijn, staat dat laatste in ieder geval in de weg; het is niet met elkaar te verenigen. Daarom kan ik niet anders dan ten zeerste afraden om dat te doen.

Tot besluit wil ik graag de beroemde woorden van Petrus (uit de befaamde Pinksterrede en ingegeven door de Heer zelf) in herinnering brengen. Duidelijker dan dit wordt het niet! 

Handelingen 4

8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: ……

10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Onthoud dit alstublieft heel goed. Het staat in de Bijbel en daarmee is het God die dit tegen u zegt. Ga tot Hem, ontvang eeuwig nieuw leven, als lid van de Nieuwe Schepping, op basis van het geloof van de Here Jezus Christus en op basis van uw geloof (vertrouwen) in Hem. Laat u niet afleiden door andere leringen, van wie of wat ze ook afkomstig zijn. Vergaar kennis over de door Petrus genoemde Naam en:

Zorg ervoor dat u nooit hoeft te zeggen: Zijn we er tóch ingetuind!


Zijn we er toch ingetuind!

Zijn we er toch ingetuind!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *