Dominee van de zuidas
Blog Wim de Goeij
0

Economie, Bijbel en de dominee van de zuidas

Eind 2014 zag ik een tv-programma (niet meer beschikbaar) waarin de achtergronden van de vastgoedfraude (Bouwfonds Nederlandse Gemeenten) besproken werden in het licht van hoe de mens omgaat met verleidingen en moraal. Dat gebeurde met studiogasten, die commentaar gaven op ter plekke gespeelde scènes uit de theatervoorstelling van “De Verleiders”

Meer info over de thema-uitzending

Jort Kelder zoekt de grenzen op in een thema-uitzending over verleidingen en moraal. De stuwende motor in het programma is het spraakmakende toneelstuk De verleiders: de casanova’s van de vastgoedfraude. Scènes uit dit stuk worden live in de studio gespeeld door Pierre Bokma, George van Houts, Victor Löw, Tom de Ket en Leopold Witte en laten zien hoe vastgoedhandelaren toegaven aan de verleiding. Met alle gevolgen van dien. Maar kent niet iedereen verleidingen in zijn leven? Moeten wij niet eerst eens naar onszelf kijken? Samen met spraakmakende gasten, waaronder Bram Bakker, Erik de Vlieger, Gerard Spong en Ad Bos, volgt Jort Kelder het pad vol verleidingen door de wereld van het (grote) geld.

Ruben van Zwieten, dominee van de Zuidas

In de uitzending gaven 3 vaste specialisten (aangekondigd als wijzen) op hun gebied antwoord op vragen en commentaar op wat er in de sketches neergezet werd. De nog jonge “dominee van de Amsterdamse zuidas” – Ruben van Zwieten – was ook uitgenodigd om vanuit zijn referentiekader een zinvolle bijdrage te geven.

Alle kans dus om het thema economie – en daarmee samenhangende begrippen als hebzucht en macht – vanuit Gods standpunt en vanuit de Bijbel onder de aandacht van Nederland te brengen. Het belichten vanuit Gods standpunt zou je mogen verwachten van iemand die zich toch op een of andere manier opwerpt als kenner van Gods Woord.

Hij bracht niets in van Gods standpunt…

Nu begrijp ik ook wel dat je niet zomaar de kans krijgt om in een tv-programma volledig te kunnen vertellen wat je zou willen, mede natuurlijk omdat de gemiddelde mens helemaal niet geïnteresseerd is in wat God te zeggen heeft, maar dominee en theoloog Van Zwieten, met “aandacht voor de zachte kanten…”, bracht helemaal niets in vanuit Gods standpunt. Geen enkele duiding! Geen enkel Evangelie! Nul komma nul. Dat vind ik beklagenswaardig. Als je op zo’n uitnodiging ingaat, en de titel dominee gebruikt, dan moet je ervoor zorgen dat je wijst op Gods Woord. Als dat niet kan of mag van de programmamakers, sla dan de uitnodiging beleefd af, anders zit je er alleen maar voor jezelf. Kom in Zijn Naam of kom niet. Een dominee die zijn roeping serieus neemt, dient altijd de Woorden Gods te willen spreken. Dat is zijn hoogste taak, is mijn mening.

Kansen om de Bijbel te citeren

Het is kennelijk niet de mening van dominee Van Zwieten, terwijl er genoeg kansen waren om de Bijbel te citeren tijdens dat tv-programma. Bijvoorbeeld na de discussie dat zwichten voor verleiding kennelijk in de mens (ik bedoel hier de oude mens; niet in de wedergeboren mens) gebakken zit en waar strafpleiter Spong een niet te missen voorzet geeft met de woorden: “Basicly bezwijkt iedereen voor de verleidingen van het geld”, krijgt Van Zwieten het woord en had hij alle kans om bijvoorbeeld te wijzen op de volgende woorden van Paulus:

Romeinen 3 : 11, 12

Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Paulus verwees naar de veel oudere woorden uit Psalm 14 :

… De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet.
De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.

en Psalm 53:

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.
God heeft van den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een.

Paulus wist heel goed hoe het zat met de oude mens (het “vlees”), te beginnen bij hemzelf.

Romeinen 7 : 18

Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 

Dominee Van Zwieten had kunnen wijzen op deze Woorden Gods om de situatie te duiden. Als hij daarna nog meer tijd gekregen zou hebben, dan had hij kunnen wijzen op de noodzaak om wedergeboren te worden tot nieuwe schepping om het hebzuchtprobleem in de oude mens nog enigszins onder controle te houden in deze tijd, die voorafgaat aan de komst van het Koninkrijk van de Here Jezus Christus op aarde. Helaas…, helaas, niets hiervan. Het werd jammer genoeg een enorm kletsverhaal, dat volgens mij bij niemand is blijven hangen, eindigend met op zichzelf wijzen i.p.v. op onze Heer en Heiland. Kijk zelf maar vanaf minuut 24.30 en ook vanaf minuut 1.17.00 (meer op de tijden: 6.00; 40.40; 46.00; 1.12.48; 1.19.20).

Aanklacht tegen de dominee die verzuimt Gods Woord te verkondingen

Tot zover mijn aanklacht tegen de dominee die verzuimt om Gods Woord te verkondigen als hij daarvoor de kans krijgt. Jammer genoeg gebeurt dat zo vaak en ik ben bang dat het vooral te maken heeft met onbekendheid met de Bijbel, wellicht voortkomende uit het feit dat men niet tot persoonlijk geloof en aanvaarding van de Here Jezus is gekomen, derhalve niet wedergeboren is en dus niet de Woorden Gods kan begrijpen. Dat zegt ook:

1 Korinthe 2 : 14, 15

Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, …

Of dominee Van Zwieten de hier bedoelde “geestelijke mens” is, kan ik niet beoordelen. Ik heb het in ieder geval niet kunnen vernemen vanuit die tv-uitzending. Ik hoop echter van harte dat hij dit wel is – en zo niet, dat wordt – om de kans die hem geboden wordt op de Amsterdamse Zuidas, om de Genade van het Nieuwe Verbond te prediken aan de hebzuchtige mens, geheel te kunnen benutten.

Wellicht kan hij dan het een en ander vertellen over het Bijbels economisch systeem. Het materiaal daarvoor is op deze website aanwezig. Succes!
Dominee van de zuidas

Dominee van de zuidas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *