Blog Wim de Goeij
0

Want Een is uw Vader…

Ik begrijp werkelijk niet wat er zo moeilijk is aan deze Bijbeltekst: “En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus”. (Matthéüs 23 : 9, 10) Je hoeft niet eens heel veel aan begrijpend lezen gedaan te hebben om te kunnen concluderen wat hier staat. Wie deze woorden van Jezus, uitgesproken tijdens zijn aardse omwandeling, in de context leest en enige moeite heeft gedaan om via bijbelstudie Gods Woord tot zich te nemen, mag toch geen moeite hebben met deze tekst.

Gesproken tot de Farizeeën, namelijk schriftgeleerden

Het is gesproken tot de toenmalige Farizeeën, namelijk schriftgeleerden, maar de boodschap geldt voor iedereen. Dit is toch eenvoudig te begrijpen? Een volgeling van de Here Jezus Christus heeft geen andere Meester, Heer of Vader, dan Christus Zelf. Geheel in overeenstemming met wat in de gehele Schrift ons geleerd wordt. Onder andere in Efeziërs 4: “U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen”. Dus hou het simpel: Erken alleen de Here Jezus Christus als uw God, Heer en Vader en niemand anders. Want Een is uw Vader

De massa doet precies andersom

Zonder mij over elk individu te willen en kunnen uitspreken, mag ik wel concluderen dat de overgrote meerderheid van de mensheid zich kennelijk niet veel aantrekt van de uitspraken van de Here Jezus. De massa doet namelijk precies andersom; men roept en masse een ander aan als meester of vader. Dit komt in allerlei vormen en uitingen voor; helaas! Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk degene die zich door maar liefst ruim één miljard volgelingen en tal van hoogwaardigheidsbekleders als “heilige vader”, “papa” of “paus” laat aanroepen. Het lijkt erop dat  in deze kringen de eerdergenoemde passages uit de Bijbel zijn verwijderd, anders zou men het toch wel een keer tegen zijn gekomen in al die jaren “studie”.

Gewoon kijken wat er geleerd wordt

Ronduit stuitend vind ik dat er zoveel tijd en aandacht gaat naar mensen die bekende termen en namen gebruiken, maar zich in de praktijk niets van de Here Jezus Christus aantrekken. Ik zeg met nadruk de praktijk, want dat is objectief meetbaar en verschilt nog wel eens van wat er vroom gezegd wordt. Gewoon kijken wat er geleerd wordt, wat er gepraktiseerd wordt en hoe men zichzelf in de praktijk in de plaats van Christus zet en dan is er maar één conclusie mogelijk. Dit instituut (en zo zijn er velen) heeft niets met God te maken.

God kent en erkent het niet

Of andersom geredeneerd: God kent en erkent het niet; Hij heeft namelijk in Zijn Woord klip en klaar duidelijk gemaakt Wie Meester, Vader en Heer is. Het idee dat er kennelijk ook nog zoiets op aarde zou moeten zijn is een volstrekte dwaalleer. Het is de hoogmoed ten top, omdat men op een of andere manier misschien denkt dat God iets of iemand op aarde nodig zou hebben. Dat is natuurlijk waanzin. De Schepper van alles staat ver boven de mens en zorgt er Zelf voor dat Zijn Organisme (dus niet organisatie) functioneert zoals Hij dat wil. Hij zorgt er voor dat de gelovige rechtstreeks met Hem verbonden is: “En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4 : 6)

“Gij geveinsden”

ezus van Nazareth trok ongemeen fel van leer tegen de Farizeeën en schriftgeleerden in zijn tijd. Lees Matthéüs 23 zelf maar eens goed en hardop met enige inleving; je “hoort” de woede over hun handelen. Terecht, want het is een zaak van leven en dood. “Zachte” woorden zouden niet op z’n plaats zijn geweest. Vers 13: “Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.” Nogmaals: dit is gesproken tegen de leidslieden van Israël in de tijd vóór de dood en opstanding van de Here Jezus, maar dat neemt niet weg dat het onderliggende principe nog steeds geldt.

In de Bijbel geen plaatsvervanger van Christus op aarde

Nergens in de Bijbel wordt gesproken over de aanstelling van een plaatsvervanger van Christus op aarde. In Johannes 14 spreekt Jezus aan de vooravond van Zijn dood en opstanding over een “andere Trooster” voor in de tijd dat God aan Zijn Gemeente werkt. Dat doet Hij in de verborgenheid en rechtstreeks in en aan de gelovigen. De Rooms-katholieke paus kan geen aanspraak maken op deze titel, zo blijkt uit Johannes 14, o.a. in de verzen 16-18:

En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weder] tot u.

Begrijpen Wie onze Trooster is

Gewoon weer begrijpend lezen is ook nu weer voldoende om te begrijpen Wie in deze tijd onze Trooster is. Daar word ik blij van! Aan deze woorden mag ik gelukkig denken als ik voor de zoveelste maal geconfronteerd wordt met het nog steeds grote instituut dat eenzijdig claimt in dienst van God te staan. Zo stuurde iemand mij de volgende link: http://nos.nl/artikel/542492-benedictus-god-zei-me-af-te-treden.html Het is een kort berichtje, waarin op basis van een “mystieke ervaring” een oncontroleerbare uitspraak wordt gedaan. Hoofdschuddend heb ik er kennis van genomen.

Gelukkig herinnerde ik mij meteen wat Hebreeën 1 zegt: “God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;…” Gelukkig! Amen! Halleluja! W


Want Een is uw Vader

Want Een is uw Vader

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *