Eén Middelaar
Blog Wim de Goeij
9

Er is Eén Middelaar

Er is Eén Middelaar tussen God en de mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Dat leert de Bijbel in ieder geval. Het zijn de woorden van de apostel Paulus in 1 Timótheüs 2 : 5:

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

Christus als Hogepriester en Middelaar

Hij begint met zeggen wat goed en aangenaam is voor God, die onze Zaligmaker (Grieks: Soter) is. Waarmee Paulus overigens maar weer eens bevestigt dat Christus God Zelf is. Hij, de Here Jezus Christus, wil dat álle mensen gered worden én zalig worden door tot kennis der Waarheid (= Christus) te komen. Waarom? Omdat er slechts Eén Ware God is, alzo slechts ook Eén Middelaar, vanuit God aangesteld tussen God en de mensen. De Naam en de “functie” staan er direct bij: de “Mens Christus Jezus”. Hij – de Mens – die uit de mensen genomen is, legt Paulus in Hebreeën 5 uit:

Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken, die bij God zijn, opdat hij offere gaven en slachtofferen voor de zonden;

Daartoe was Christus aangesteld op de dag van Zijn opstanding, verklaart Paulus in Hebreeën 5, waarbij hij een uitspraak in Psalm 2 citeert:

Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

De Here Jezus Christus dus als Middelaar en Hogepriester tussen God en de mensen. Niemand anders is daartoe bevoegd of aangesteld. De vraag is niet of we het begrijpen of volledig begrijpen. De vraag is of we het zo geloven. Het zo aanvaarden. God vraagt van ons niet meer en niet minder dan alleen geloof in wat Hij gesproken (en geschreven) heeft.

Men verzint andere middelaars

Het bovenstaande is toch niet moeilijk? Dit is toch geen “rocketscience”? Hier hoef je toch niet zwaar voor doorgeleerd te hebben? Dit kan toch iedereen volgen? Als je als mens gered wil worden van de ondergang – van de dood – dan moet je bij God Zelf zijn. Als de mens zalig wil leven en wil worden, dan is er geen andere weg dan die God aangewezen heeft. God heeft de Naam gegeven in Wie Hij Zijn Plan uitvoert. Dan gaan we toch niks – of iemand – anders verzinnen? Er is toch niks beters?

Het kenmerk van religie is dat men meent dat er toch een andere weg is dan God aangegeven heeft. Men verzint bijvoorbeeld – hoe is het mogelijk – toch andere middelaars. In deze blog noem ik twee varianten. Het “andere middelaarschap” dat de Jehovah’s Getuigen leren. En het middelaarschap van Maria, volgens de Rooms Katholieke kerk. Het is de maand mei en dus “Mariamaand” als ik dit schrijf en zo werd ik via de krant weer eens geconfronteerd met deze regelrechte – en ook grove – dwaalleer, die nog steeds aan Rooms-katholieken wordt geleerd.

Ons lieve Vrouwke

De RK-mens moet bij “ons lieve Vrouwke” zijn voor steun in het dagelijkse leven. Voor genade en het inzetten van Maria, die zonder enige terughoudendheid en kennis van zaken de “Moeder Gods” wordt genoemd, als voorspraak bij God, dient de Rooms-katholieke volgeling haar naam aan te roepen. “Heilige Maria, bid voor ons”. Tot háár bidden dus, bij voorkeur via de rozenkrans. De heilige Maria bidt dan op haar beurt tot God en hup daar is ze door de RK-kerk aangesteld als middelaar. Net zoals overigens nog tal van “heiligen”. De woorden van de apostel Paulus doen er ineens niet meer toe.

Hoe is het toch mogelijk dat zo’n eenvoudige waarheid als die van dat er maar Eén Middelaar is, zo buiten beeld wordt gesteld en gehouden? Het is helaas niets anders dan ongeloof in al wat God gesproken heeft. Wie gelooft, aanvaardt namelijk wat God leert en verwerpt krachtig wat daarvan afwijkt.

Maria middelaar via bruiloft te Kana

De Roomskatholieke kerk heeft op een bepaald moment Maria op een positie geplaatst waar ze niet hoort en die ze zeker niet zal ambiëren. (zie ook Wikipedia) Een verklaring hiervoor zou men “gevonden” hebben in de geschiedenis van de “bruiloft te Kana”. (Johannes 2 : 1-10) De schrijver van het boekje “Het spreken in talen en tongen“, schreef bijvoorbeeld over wat de RK zou leren:

… Het wonder dat daar door Jezus gedaan werd, enige tijd nadat Maria Hem er attent op gemaakt had dat er geen wijn meer was, wordt aan háár toegeschreven in die zin dat zij middelares van alle genade wordt genoemd. 

En in een blog van een zich trouw aan de kerk verklarende Rooms-katholiek, vond ik deze verklaring:

Het eerste wat in de tekst opvalt is dat Maria als Middelares optreedt tussen de bedienden en Jesus. De Heer stelt wel dat zijn tijd nog niet gekomen is, maar stemt toch toe het eerste wonder op haar Voorspraak uit te voeren. We zien dus al dat wat de Katholieke Kerk eeuwen belijdt, namelijk: Maria die Voorspreekster en Middelares is, dat dit al in het Heilig Evangelie wordt teruggevonden.

De woorden Paulus aan de kant schuiven

Tsja, als je zo tot een punt moet komen… Het kan dus, maar dan moet je wel de woorden van Paulus compleet aan de kant schuiven. En dat lijkt me niet bepaald verstandig. Toch deinzen de Rooms-Katholieken daar niet voor terug. Op de website “Betekenissen uitleg katholieke geloof” staat bijvoorbeeld dit in-en-intrieste commentaar inzake de “bruiloft te Kana”:

Wanneer er op zeker ogenblik geen wijn meer is, nodigt Maria de bedienden uit om te doen wat Jezus hen zal zeggen. Zij weet dat Hij op Haar woord de aanwezigen uit hun nood zal redden, en Hij kan Haar verlangen niet weerstaan, omdat zich tussen Hen een mystieke versmelting uitwerkt, die voor altijd een doorstroming van Gods Genade naar de zielen toe mogelijk zal maken. Maria is te Kana al ten volle de Brug tussen Hemel en aarde, tussen God en de zielen, en God Zelf kiest de weg doorheen Haar Hart boven elke andere weg, omdat Zij het enige Kanaal is, dat de stroom van Gods genade niet kan verontreinigen.

Maagd Maria, Meesteres van alle zielen

Daar blijft het niet bij. Het kan nog gekker, zo laat dit artikel op dezelfde website zien. Bijvoorbeeld met:

Maria is de nieuwe “Ark van het Verbond”, ze is de Tabernakel, Draagster en “Bewaarkistje” van de Allerheiligste, doch tevens tot Tabernakel van de Nalatenschap van Christus.

Gevolgd door nog veel meer onzin, waaronder dit:

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van al het geschapene en Meesteres van alle zielen, God heeft U aan de mensenzielen geschonken als de vlekkeloze Koningin der heiligheid, en U de macht geschonken om de heiliging te voltooien in elke ziel, die zich totaal en onvoorwaardelijk aan U weggeeft.

In de Bijbel is hiervan totaal niks terug te vinden! Zou de Roomskatholieke kerk dit werkelijk leren?

Sylvia Arlar-Simonse (55) heeft een website (alleengeloof.nl) waarop zij onder andere Rooms-katholieke onderwerpen en leerstellingen behandelt. Dat kan ze met autoriteit doen, omdat zij bij de Rooms-Katholieke kerk in Noord-Brabant haar eerste communie en vormsel heeft gedaan, in de Roomse kerk getrouwd is, een trouw kerkganger was, die behoorlijk wat vrijwilligerswerk deed. Toen ze 40 jaar was begon ze mondjesmaat in de Bijbel te lezen. Inmiddels is ze vele jaren bijbelstudie verder en daarom verwijs ik naar haar website voor wie beter wil kijken naar de leringen van de RK. Om te beginnen  – in het kader van deze blog – met het artikel “Maria en Meimaand Mariamaand“.

Rooms-katholieke onderwerpen op website alleengeloof.nl

In het artikel “Zalig en heiligverklaring” schrijft zij over het middelaarschap o.a.:

De Roomse kerk heeft de termen zalig en heilig gestolen van de Heere en er een andere betekenis aan gegeven. De kerk pretendeert dat degene die heilig verklaard wordt, de nabijheid van God bereikt heeft. En op die plaats is de heilig verklaarde tot voorspraak van de gelovigen. Maar er is maar Eén Middelaar; de Heere Jezus Christus Die voor ons bidt tot God de Vader. Omdat Christus heel goed weet wat wij nodig hebben.

De apostel Paulus schrijft in Romeinen 8:

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Het andere middelaarschap voor Jehovah’s Getuigen

De Jehovah’s Getuigen, onder leiding van het wachttorengenootschap, kennen in de praktijk ook een “andere middelaar”. Voor de “gewone” Jehovah’s Getuigen dan, want voor de 144.000 uitverkoren Jehovah’s Getuigen, die in de hemel zijn of daar naar nog naar toe gaan, ligt het anders. Jezus Christus is de Middelaar van de 144.000 Jehova Getuigen. En vervolgens is die “klasse”, de 144.000, de middelaar voor de “grote schare” Jehovah’s Getuigen. Voor het “gewone volk” dus. En zo hebben de Jehovah’s Getuigen in de praktijk ook een andere middelaar ingevoegd, in dit geval toegevoegd.

Al 20 jaar geleden heb ik op de website wachttorenkijker.nl een ruim artikel over dit onderwerp geplaatst. Neem dat eens door als je iets wilt weten over de vreemde leringen en redeneringen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen op dit onderwerp.

Hou het bij de Woorden Gods

In deze meimaand en in alle andere maanden van het jaar, 24/7, zoals dat heet, hou ik het bij de Woorden Gods. Geen “kunstelijk verdichte fabelen” (2 Petrus 2 : 16) navolgen, waaronder de leringen van de Rooms Katholieke kerk en die van het wachttorengenootschap moeiteloos gevoegd kunnen worden. Nee, alleen aanvaarden wat de Schrijver van de Bijbel Zelf heeft verklaard. Ook als het gaat om wie de Middelaar is tussen God en de mensen. Daarom nogmaals 1 Timótheüs 2 : 5:

Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Ga tot Hem alleen, want Jezus zei:

… Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.


Er is Eén Middelaar

Eén Middelaar

9 reacties op "Er is Eén Middelaar"

 1. Wim schreef:

  “Er is Eén Middelaar”

  Dat gelooft de katholieke Kerk ook. Je denkt toch niet dat de katholieke Kerk, die zestienhonderd jaar geleden het nieuwe testament canoniseerde en de gelovigen voorhield en nog steeds voorhoudt dat dit boek het Woord van God is, een boek gebruikt dat haar tegenspreekt.
  Wel, de oude Kerk heeft gemediteerd, lang voordat het nieuwe testament het levenslicht zag, over Gen. III, 15, waar tot de slang over de vrouw gezegd wordt: “Ik zal vijandschap stellen tussen uw kroost en haar kroost”. En wanneer daar geschreven staat dat een vrouw de kop van de slang zal verpletteren, dan ziet de Kerk daarin dat aan die vrouw een positief aandeel is toegewezen in het verlossingswerk. Maria heeft met haar “ja” (Luk. 1, 38: mij geschiede naar uw woord) met Gods heilsplan meegewerkt door haar wil. Daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen. Dat is wat de katholieke Kerk doet.
  Waarom verdiep je je niet eens in die katholieke geloofspunten die jij bestrijdt door katholieke bronnen te raadplegen i.p.v. vooroordelen over de katholieke Kerk te spuien die je ooit bij de jehovahgetuigen te horen hebt gekregen.

  1. Zo staat het in ieder geval niet in mijn Bijbels, eerder,
   Genesis 3:15 (NBV)
   15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

   Dus niet de vrouw maar haar nageslacht die ze natuurlijk alleen maar kon baren door het zaad van de man etc…

   Het zou natuurlijk kunnen dat de Katholieke geschriften dat anders vertalen maar als er nu zoveel bijbel vertalingen zijn die deze Katholieke visie weerspreken dan hoeft dat natuurlijk helemaal niet waar te zijn deze Katholieke geschriften…

 2. Hoc Est; ‘Maria heeft met haar “ja” (Luk. 1, 38: mij geschiede naar uw woord) met Gods heilsplan meegewerkt door haar wil. Daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen. Dat is wat de katholieke Kerk doet’…
  Waarom zou ik Maria zalig prijzen?? Wat kan een mens veranderen of toevoegen aan de zaligheid van een andere gelovige?? Zaligheid betekent verlossing oftewel redding. Elke gelovige is zalig oftewel behouden en elke ongelovige is verloren. Dit aangehaalde vers over alle geslachten die haar zalig prijzen, moet je niet losrukken van het volgende vers en het daarna een letterlijke betekenis geven..Al de geslachten van het Volk Israel, die nederig willen zijn gelijk de dienstmaagd Maria, zullen spreken over de Zaligmaker en Zijn Zaligheid. Zij zullen dan allen spreken over de grote dingen die de Heere aan hen gedaan heeft. Heeft Maria met Gods Heilsplan meegewerkt en wordt ze dáárom zalig geprezen door de katholieke kerk? ‘Zalig is zij die geloofd heeft’, geldt niet alleen voor Maria maar voor elk mens. Elk mens dat leeft vanuit; mij geschiede naar Uw Woord, wordt gezegend. Zou Zijn Heilsplan mislukt zijn als Maria had geweigerd? Is het aan een kerk om te bepalen wie er leeft vanuit geloof in Zijn Woord? Is dit niet aan God Alleen? Moeten wij een mens op een voetstuk zetten? Of wordt het dan een afgod? De Heere peilt en proeft het hart van elke gelovige. Dit zijn geen vooroordelen over het Rk instituut . Dit zijn Bijbelse Waarheden.

 3. Sylvia schreef:

  “Elke gelovige is zalig oftewel behouden en elke ongelovige is verloren”

  Hoe weet jij dat? WIE is de autoriteit die jou dat geleerd heeft? Ik zal het zeggen: jij bent ZELF die autoriteit over je eigen interpretatie. Je hebt jezelf die interpretatieve autoriteit toebedacht, maar dat is zelf veronderstelde autoriteit, jij kunt niet aan tonen dat je die autoriteit ontvangen hebt. Echte autoriteit wordt altijd gedelegeerd van bovenaf, dan wordt je bevoegd, de Kerk leert dat ze die autoriteit oftewel bevoegdheid ontvangen heeft in Mat 16,18. En omdat er zoveel ongeautoriseerde leraren rondlopen zijn er zoveel kerkgenootschappen, dat is de consequentie van Sola Scriptura, wie heeft er gelijk. Voor katholieken is het `mechanisme` anders, zij geloven dat er een interpretatieve autoriteit is, die hoger is dan het individu en dat een katholiek persoon zich zal onderwerpen aan deze autoriteit ook al is hij of zij het oneens .

  En wat hierboven staat tussen aanhalingstekens dat kan een katholiek niet geloven. En waarom niet? Omdat de Kerk dat niet leert. Een katholiek hoopt dat hij behouden wordt, dat is de ZALIGE hoop die in hem leeft en de Kerk gelooft zelfs dat een ongelovige behouden kan worden. Niet de bijbel maar de Kerk is de zuil der waarheid.

  1. @hoc est: Al een lange tijd plaatst u reacties waaruit uw voorliefde voor de Rooms Katholieke kerk heel duidelijk blijkt. U gebruikt de termen “katholiek” en “Kerk” om aan te geven dat wat bekend staat als de Rooms Katholieke kerk, de kerk van Rome, de enige algemene (katholieke) Kerk zou zijn. Uiteraard is dit Bijbels niet te onderbouwen. Maar zoals uit deze laatste reactie blijkt, is dat voor u ook totaal niet van belang. U verkiest doelbewust wat de RK leert boven wat de Bijbel leert. “Niet de bijbel, maar de Kerk is de zuil der waarheid“, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Uw keuze respecteer ik, gewoon omdat elk mens vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Wie zich wil onderwerpen aan een organisatie, groot of klein, religie, groep, mens, gedachterichting of dergelijke, moet dat in alle vrijheid kunnen doen. Persoonlijk hou ik het bij de Woorden Gods in de Here Jezus Christus en leven uit Genade. Inderdaad Sola Scriptura. Dat kan en wil ik niet aan een ander opleggen. Ik kan en wil er wel over informeren en dat doe ik o.a. via deze website. Wie daar niks over willen horen of lezen, blijft eenvoudig weg van deze website.

   Op basis van uw reacties op artikelen op deze website zou ik u willen aanraden een eigen website te starten of een andere website te promoten. Een website die past bij uw adoratie van de Rooms Katholieke kerk zou een passend platform voor u kunnen zijn. Dan hoeft u zich niet meer druk te maken of te ergeren over de onderwerpen op deze website en hoef ik niet steeds dezelfde – van ongeloof in de Schriften getuigende – teksten te lezen. Ze komen toch allemaal op hetzelfde neer; ik weet inmiddels wel wat u bedoelt. U heeft uw punt ruimschoots gemaakt en anderen hebben dat kunnen lezen en kunnen dat nog steeds. Nogmaals: uw afwijkende mening is op zich geen probleem voor mij, maar aan de andere kant vind ik het inmiddels genoeg voor deze website. Het moet niet uw platform gaan worden. Ik zal uw repeterende reacties daarom niet meer toelaten op deze website.

 4. Beste Wim,

  Wie kaatst, moet de bal verwachten. In het artikel. `Er is één Middelaar` krijgt o.a. de katholieke Kerk er van langs. Als je jehova getuige bent geweest heeft men daar een goede leerschool in gehad. Vaak moet de katholieke Kerk het ontgelden. Mijn vraag is of dat niet anders kan en artikelen te schrijven zonder andere geloofsrichtingen in de hoek te zetten.
  Ik zal geen reacties meer plaatsen. Het ga je goed!

  Groet

  1. Dat “wie kaatst…” is ook zo en daar geef ik ook ruim de gelegenheid voor, maar ergens houdt dat op. Op de website staan veel meer artikelen. De meeste gaan volgens mij niet over andersdenkenden of religieuze groeperingen. Als ex Jehovah Getuige heb ik het inderdaad wat vaker over deze club, omdat ik hiermee ben opgegroeid en er 25 jaar geleden uitgestapt ben. Ik probeer anderen te informeren met wellicht het resultaat dat ze er ook uit kunnen stappen of er juist niet bij gaan. Wat iemand doet, moet hij of zij uiteraard weer zelf weten. Ik weet dat Jehovah’s Getuigen flink afgeven op de RK, hoewel ze qua opzet best vergelijkbaar zijn. Daar heb ik in het verleden zeker wat van mee gekregen. Onder Vlichthus heb ik niet zoveel tegen de RK-leer en gebruiken geschreven. Dat is ook niet mijn missie, maar ik ontkom er niet aan om er af en toe toch wat over te melden. Dat geldt ook voor de islam en voor meer stromingen. Ik liep en loop er niet voor weg. Bedankt voor jouw begrip in deze en ook jou persoonlijk wens ik al het goede.

 5. Dag Wim,

  Weer een helder artikel, Ik ben het helemaal met je eens, je schrijft eyeopeners voor velen.
  Ook deel ik je mening over ‘hoc est’, overigens wel herkenbaar, ten tijde van mijn bekering en wedergeboorte, maakte ik ook deel uit van een kerkgenootschap en waar ik in de kerkenraad zat en kon ik ook niks horen wat ‘tegen’ was of klonk.
  O.a. door de tekst van Jesaja 55:8-9, Romeinen 12:2 en Psalm 32:8 ben ik veranderd in mijn denken.
  En dankzij Gods genade in JEZUS CHRISTUS’ door het geloof, mag ik zeggen dat ik werkelijk vrij ben gemaakt (Joh 8:36).
  Alle Glorie en Eer aan GOD de Vader en JEZUS CHRISTUS mijn Verlosser, Heiland en Zaligmaker!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *