Blog v. Stempvoort
0

God zij met ons, de Heer is nabij!

God houdt van jou!

God zij met ons, de Heer is nabij! In een vorige blog schreef ik dat de Heere God Zich niet met u bemoeit, sterker nog: dat u Hem niets kan schelen.

Maar tegelijkertijd is het zo dat Hij zoveel van ons houdt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft om voor ons te sterven. Op deze ogenschijnlijke paradox wil ik in deze blog nader ingaan.

Het lijkt mij namelijk goed om één en ander duidelijker en gedetailleerder uiteen te zetten. Er is namelijk een zeer wezenlijk onderscheid tussen u als alledaagse sterveling en wereldburger hier op aarde enerzijds en u als wedergeboren christen en hemelburger met eeuwig leven anderzijds!

Het is dit onderscheid, dat wij nog weleens uit het oog verliezen. Denk aan het schilderen met waterverf. Je kunt hierbij prima twee verschillende kleuren naast elkaar gebruiken, maar wanneer je niet goed oplet, lopen de kleuren door elkaar heen en mengen ze tot één kleur. Met het leven als christen is het net zo: wanneer je niet duidelijk hebt wie je bent of wie Christus is, dan verwatert het geloof tot een checklist van daden en verwordt christendom tot humanisme. God zij met ons

De Heere God, de Schepper van hemel en aarde, heeft een plan met Zijn schepping en Hij zorgt ervoor dat het (tot in detail) uitgevoerd wordt. Dit plan was klaar vóór Hij begon met Zijn schepping. Logisch: ieder die bouwt, stelt eerst een bouwplan met een bouwtekening op alvorens te beginnen. Vervolgens wordt het bouwmateriaal verzameld en daarna wordt de creatie in elkaar gezet. De Heere God bemoeide Zich in eerste instantie zéér actief met Zijn schepping, Hij sprak met (sommigen van) hen die zich tot Hem richten en zich door Hem lieten leiden. Denk aan Adam, Noach, Abraham, Jakob, Mozes, Jozua, mannen tot wie God rechtstreeks sprak. Wat een ervaring en belevenis moet dat voor hen geweest zijn! Later sprak God tot en via Zijn profeten. Hoe men wist dat God tot die mensen sprak? Wat zij profeteerden gebeurde ook daadwerkelijk. Wat God zegt, dat gebeurt! De schepping is het ANTwoord op Gods Woord. De schepping heeft geen andere keuze dan te antwoorden op Gods Woord. Het antwoord is een tegengestelde, in de plaats komende actie of uitdrukking. Het spreken van God heeft tot gevolg dat er een gebeurtenis plaatsvindt. Een actie (spreken) van God, heeft een reactie (een antwoord) van Zijn schepping tot gevolg. De mens is in dit geval uitzonderlijk: alleen de mens kan ‘nee’ zeggen tegen God en vervolgens zijn eigen weg gaan, al het andere doet naar wat God gesproken heeft. Zoals Bettex zegt: wat uit God is, spreekt over God en zegt altijd ‘ja’ (de Naam van God), dat wat uit de duivel is, zegt altijd ‘nee’, is altijd bezig met tegenspreken. God spreekt dóór Zijn schepping en door Zijn Woord. De schepping antwoordt en spreekt over God. De duivel spreekt God tegen en de mens spreekt van nature over de mens zelf. Het is een voortdurend tegenspreken en hierin ligt de kern van wat wij als lijden ervaren: God ontkennen in woord en daad.

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest, spreekt God tot Zijn Schepping door Zijn Woord en door ieder die in Hem gelooft. Iedere individuele gelovige en de Gemeente als Lichaam, vormt daarmee het tastbare deel van God. De Gemeente is Zijn Lichaam, de Tempel van God.

Dit dient u héél duidelijk en scherp voor ogen te houden: door uw geloof in Jezus Christus, dóór Zijn Geest Die in u woont, werkt God in uw leven en zorgt Hij ervoor dat u hebt/krijgt wat Hij vindt dat u nodig hebt. Met dat nieuwe leven in u is God zeer begaan, want het is de mate waarin HIJ in u leeft. De mate waarin u Hem toelaat in uw leven. 

God nodigt ieder mens uit om Zijn dienstknecht te worden, vervolgens ontvangt zo’n dienstknecht alles wat hij/zij nodig heeft om Gods wil te doen. De mens is van nature een dienstknecht, de enige keuze die de mens heeft is wíe hij zal dienen. Ben je een slaaf van je eigen lichaam? Ben je slechts bezig met bevrediging van je aardse ambities en bevrediging van je lichamelijke behoeften? Dan zul je nooit en te nimmer íets van God ervaren of begrijpen. Dan is God er niet voor jou, want jij bent dood voor God en Hij bemoeit Zich absoluut niet met je. Hij houdt Zich bezig met het voltooien van het Lichaam van Christus en wanneer dit volmaakt is, wordt het Lichaam verenigd met het Hoofd, in de hemel. Daarna gaat God verder met de rest van Zijn plan en bemoeit Hij Zich weer actief met de wereld. God zij met ons

Ben je tot geloof gekomen? Heb jij je bekeerd? Wil je leven tot eer van God? Wil je Gods nabijheid ervaren?

Wanneer het antwoord op al deze vragen een volmondig, aarzelend of zelfs twijfelend ja is, dan heb ik goed nieuws voor je: dan mag jij je een kind van God weten. En dan zál God je opvoeden en een vat maken tot Zijn eer. Hij geeft je alles wat Hij vindt dat jij nodig hebt en dat geeft hij je veel meer en rijker dan je voor mogelijk houdt. Nee, Hij geeft je niet alles wat je wilt, al bidt jij Hem er nog zo hard en vaak voor en al zijn er nog zoveel mensen die mét jou bidden. Wat dan het nut is van bidden? Het bepaalt je gedachten bij God, het versterkt je band met Hem en het geeft je Zijn vrede, in jouw hart. Bidden doe je niet om te krijgen wat jij wilt hebben, het is niet om je zin door te drijven, maar bidden doe je om alles wat jou bezig houdt met Hem te delen. En dan zul je ervaren: God zij met ons, de Heer is nabij!


God zij met ons, de Heer is nabij!

God zij met ons, de Heer is nabij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *