Toegevoegd

Over de auteur

Willem van Stempvoort

Ik ben gelukkig getrouwd, vader van 2 jongens, christen en leraar biologie en geschiedenis op een christelijke middelbare school in het midden van het land. Veel van mijn inspiratie voor mijn blogs komt vanuit deze vakken. Die bevestigen dat de Bijbel het Woord van God is.

Gerelateerde berichten

4 Reacties

 1. 1

  Eelco

  Beetje kort door de bocht. De Bijbel spreekt heel duidelijk over de uitverkiezing. Bv. in
  Johannes 6: 44 Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, Die mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
  Johannes 6: 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader.

  Hoe kan immers een dode Lazarus opstaan, tenzij door het woord van Jezus; zo kan ook een geestelijk dood mens niet opstaan dan door God alleen.

  Je schrijft: Elk mens die vervolgens besluit om God te geloven, (…). Hoe kan een mens dit besluiten als de Bijbel zegt: “Er is geen mens die God zoekt, zelfs niet één!” Dat kan alleen door de trekkende (Joh. 6: 44) liefde van de Vader.

  Daarnaast blijft staan wat jij terecht zegt over de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Als een mens niet tot geloof komt. gaat hij om eigen schuld verloren. Er ís een ruim aanbod van genade. God roept door Jezus alle mensen op om te komen tot Hem.

  Als je de moeite neemt de Dordtse Leerregels eens door te lezen, kan je beter de bedoeling van de predestinatieleer zien, dan dat je deze in diverse kerkgenootschappen van vandaag tegenkomt. Want daar zijn heel wat uitwassen te vinden die inderdaad niet Bijbels zijn,
  (Hiermee bedoel ik overigens niet te zeggen dat de DL boven of zelfs maar naast de Bijbel staan, maar ze zijn wel geënt op de Bijbel)

  Reply
  1. 1.1

   Sjors Roosenbrand

   Hallo Eelco,

   Je vraagt je af hoe een mens kan besluiten om te geloven. Bedoel je hiermee dat God ons eerst moet regenereren alvorens wij in staat zijn om te geloven? Zo ja, dan betekent dit dus eerst wedergeboorte, dan pas geloof… Dat is m.i. het paard achter de wagen spannen.

   Je haalt een aantal verzen uit Johannes aan, waarin duidelijk wordt dat het de trekkende liefde van de Vader is die verkiest. Ik ben ervan overtuigd dat God iedereen trekt. God houdt van elk mens, iedereen is welkom en in staat om Zijn uitnodiging aan te nemen. Jezus is gestorven voor iedereen die zonde doet en God wil dat iedereen behouden wordt.

   “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.” (Joh.3:16-17)

   God klopt aan op het hart van een ieder, aan ons om gehoor te geven aan Zijn kloppen en open te doen:

   “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (Op.3:20)

   Het woord “indien” impliceert een voorwaarde dat de mens de capaciteit bezit om te kunnen kiezen, kiezen om God lief te hebben of niet…

   “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.” (Joh.14:15)

   Ik zeg maar zo: Omdat ik absoluut niet in staat ben om mijzelf te redden (dit kan men lezen in de Bijbel en wordt als het goed is verkondigd door evangelisten) moet ik mij tot Hem wenden, Die alleen redding kan geven. Zeg nu niet; ik ben hulpeloos, dus kan ik niets aan mijn redding doen. Zeg liever; omdat ik hulpeloos ben, wil ik naar God gaan, Die mij kan helpen. Bekeren, dwz met de neus de juiste kant op gaan staan en dus geen lijdelijke houding aannemen… Versteen u niet! Erkennen van je hulpeloosheid en het verwachten van Hem alleen. En dan komt Hij je te hulp.

   Geloof is de constatering van eigen onvermogen, het verwachten van een ander Zijn werk en is de bron van alle goede werken!

   Voorts geef je aan dat er geen mens is die God zoekt, zelfs niet één. Hier ben ik het volledig mee eens. Houdt echter wel in de gaten dat wij niet alleen ronddolen op deze aardkloot. We hebben Zijn Woord en de Heilige Geest is inmiddels als Trooster aanwezig!

   Wat betreft de Dordtse leerregels: dit is een feilbare, niet inerrante interpretatie van de Bijbel van iemand. De (Christelijke) boekhandel ligt er vol mee. We behoren ten allen tijde de Bijbel als leidraad te nemen en te raadplegen over geloofszaken. Wat God wil staat in Zijn Woord.

   Met vriendelijke groeten,

   Sjors

   Reply
 2. 2

  Willem van Stempvoort

  Beste Eelco,

  bedankt voor je reactie, goed dat je om opheldering vraagt.
  De Dordtse Leerregels vind ik inhoudelijk ook een stuk sterker dan de hedendaagse prediking in veel kerken.
  God geeft inderdaad, rijkelijk en overvloedig. Het is echter aan de mens zelf om de keuze te maken en God binnen te laten in het hart.
  Het initiatief ligt bij God, altijd, God geeft ZIjn Zoon, opdat ieder die in Hém gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
  De Goede Herder zoekt verloren schapen, God zoekt verloren schepselen. Vervolgens zegt de Heere Jezus Christus: “Volg Mij!” Hij neemt het initiatief inderdaad, de keuze is vervolgens aan de mens om hier gehoor aan te geven.

  Reply
 3. 3

  Bart Suith

  Sjors. Goed opgepakt!

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2018 Stichting Vlichthus Wim de Goeij