Div. onderwerpen
0

De 70-ste jaarweek

De 70-ste jaarweek moet nog aanvangen!

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk beslotene verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Jaarwekenprofetie Daniël 9

De genoemde verzen (in hoofdstuk 9) uit de “jaarwekenprofetie” van Daniël zijn de belangrijkste verzen van het profetisch woord. Zeker 20 profetieën wijzen naar de 70 weken van Daniël. Het zijn ook de verzen waarover veel verwarring bestaat. Die grote verwarring komt voort uit een verkeerd begrip over deze twee verzen. In deze bespreking worden de woorden uit de verzen nog eens grondig onderzocht om te weten te komen wat de juiste betekenis is van deze twee verzen.

Eerste komst

Het eerste gedeelte van vers 26 is niet moeilijk. Daar staat duidelijk dat na 62 weken de Messias “uitgeroeid” zal worden. Als we daar vers 25 bij betrekken dan weten we tot op de dag exact wanneer die 69 (7 + 62 weken) afgelopen waren. Er staat: Weet dan en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, zijn zeven weken en twee en zestig weken; de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.


De 70-ste jaarweek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *