de naaste
A. Klein Haneveld
0

58. Wie is mijn Naaste?

Wie is mijn Naaste?

Lukas 10 : 25-29

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?
En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

Een Wetgeleerde stelt Jezus een vraag

Een wetgeleerde wilde de Here Jezus op de proef stellen met de vraag wie zijn naaste is. (Lukas 10) Dit in verband met zijn eerder gestelde vraag hoe hij eeuwig leven kon ontvangen. Op die vraag had hij inmiddels zelf het antwoord gegeven. Hij wist vanuit de wet dat hij God moest liefhebben en zijn naaste als zichzelf. 

Om inzichtelijk te maken wie die Naaste is als het gaat om eeuwig leven voor de mens die normaal gesproken onherroepelijk zijn dood tegemoet gaat, vertelt de Here Jezus een prachtige gelijkenis. Daarmee maakt Hij snel helder dat de natuurlijke mens niet in staat is om deze rol te vervullen, maar dat hij of zij juist het hulpbehoevend slachtoffer is dat ten dode is opgeschreven. Het verhaal maakt via Bijbelse typologie bekend dat noch wet noch religie de mens kan helpen. Dat kan alleen Degene Die barmhartigheid bewijst.

De mens is niet de barmhartige Samaritaan

In onze tijd menen velen dat zijzelf die barmhartige Samaritaan uit dit Schriftgedeelte zijn. Het liefhebben van onze naaste(n) wordt ook in christelijke kring vaak uitsluitend gerelateerd aan medemenselijkheid en sociaal engagement. Maar wij zouden beseffen dat niet de arme ontvanger, maar de rijke Gever dé Naaste is. God Zelf – in de persoon van Jezus Christus – is die barmhartige Samaritaan. Hij kwam om slachtoffers te redden. Wanneer wij ons aan Hem toevertrouwen en ons in de herberg (de Gemeente van Christus) laten zetten, waarvoor de prijs – naar analogie van de gelijkenis – door de Heer is betaald, ontvangen wij eeuwig leven.

Vanuit ons hart liefhebben

De Heer zorgt voor ons en heeft ons lief. Daarom is het voor ons ook vanzelfsprekend en een moeiteloze zaak om die Naaste vanuit ons hart lief te hebben die ons het eeuwige leven geschonken heeft. Christus is dus de primaire Naaste van de gelovige. En in Hem ieder ander lid van Zijn Lichaam.


Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


Studie beluisteren

De bronnen voor deze Bijbelstudie kunnen ook beluisterd worden. Absoluut aan te bevelen!


Wie is mijn Naaste?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *