overkleed worden
Blog v. Stempvoort
0

Niet naakt blijven, maar overkleed worden

Paulus heeft het in 2 Korinthe 5 : 1-4 over ‘hemelse kleding’: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. 

Paulus trekt hier eigenlijk een parallel tussen hemels loon en kleding. Hier op aarde krijgt men loon als beloning voor arbeid. Wat de kleding betreft: als we kijken naar het uniform van mensen in bijvoorbeeld het leger en bij de politie, dan zien we aan het uniform welke functie iemand bekleedt. In het algemeen geldt: hoe hoger de rang, hoe mooier en indrukwekkender het uniform. In de Bijbel wordt uitgelegd dat dit in geestelijk opzicht net zo is. Sterker nog, dat het de intentie van de gelovige zou zijn om zijn leven zó te leiden, dat hij op het moment van overlijden niet als naakt engeltje voor de Heer staat. En nog sterker verwoord: dat we er niet naar zouden streven om slechts gekleed te zijn, maar om zelfs overkleed te worden! 

Dat kleed krijgen we niet direct mee bij onze (weder)geboorte, we worden naakt (weder)geboren. De tijd na onze geboorte wordt er voor ons gezorgd en krijgen we alles wat we nodig hebben. We groeien en worden groter en gaan op ontdekkingstocht, eerst kruipend, dan lopend en rennend. De verbazing en verwondering die kenmerkend zijn voor deze levensfase zijn mooi en ontroerend, maar naarmate de tijd vordert denken we steeds meer antwoorden op allerlei vraagstukken te hebben. De tijd daarna is de periode dat er van ons een zekere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht wordt. Je weet inmiddels een beetje hoe de dingen werken en je kunt bepaalde zaken zelf doen. In de Bijbel wordt dit geschetst aan de hand van het kind dat een knecht zou worden. Wanneer de knecht het vertrouwen niet beschaamt en laat zien verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dan groeit hij door naar volwassene, naar een erfgenaam. 

Een zuigeling krijgt slechts voeding. Een kind krijgt daarnaast ook opvoeding: het leert wetten en regels. Een knecht leert herkennen in welke situatie welke wetten/regels toegepast moeten worden. Immers zoals Jezus Zelf uitlegt: de wet is er voor de mens, de mens is er niet voor de wet. Op het moment dat David honger heeft, krijgt hij brood dat bestemd was voor de priester, ondanks dat hij geen priester was en het dus voor hem verboden was om van die toonbroden te eten (1 Samuël 21, Matthéüs 12). Wat het doel dan is van die wet? Zij onderwijst ons, zij leert ons hoe de schepping in elkaar zit en wat dit zegt over de Schepper. De wet is onze leermeester tot Christus en de hele geschiedenis van de mensheid door heeft God gesproken: “Gehoorzaamheid vind ik belangrijker dan rituelen”. 

Wie je als mens bent, is te zien aan wat je doet of juist niet doet, aan welke keuzes je maakt. Je daden zeggen als het goed is iets over je denken. De keuzes die je maakt, bepalen wie je bent en wordt. De beslissingen die je in een bepaalde situatie neemt, worden bepaald door hoe je over die situatie denkt. Hoe je over dingen denkt, wordt bepaald, of in elk geval beïnvloedt door je kennis, door eerdere ervaringen, maar ook door wat je erover gezien, gelezen en gehoord hebt. Datgene waarmee jij je voedt, vormt jou tot wie je bent, lichamelijk en geestelijk.  

Op het moment dat je tot geloof komt in de Heere Jezus Christus ontvang je Zijn Geest in je hart en zal Hij Zijn invloed hebben op je denken. Echter, wij zijn het zelf die onze keuzes maken. Denk aan die twee figuurtjes op de schouders van stripfiguren in een dilemma. Het duiveltje en het engeltje, beiden geven hun mening, maar de persoon in kwestie maakt de keuze en is er dus zelf verantwoordelijk voor. In de praktijk blijk je steeds weer te moeten kiezen tussen aardse of hemelse zaken. Tussen lichaam of geest. Tussen tijdelijke, fysieke, materialistische dingen of eeuwige, waardevolle, blijvende dingen.

Ja, wij zouden actief zijn hier op aarde, dit is inherent aan leven. Wij zouden groeien en ons ontwikkelen, in allerlei opzichten. Maar waar leven we voor? Waar werken we aan? Hier en nu? Hoeveel gelovigen blijven willens en wetens leven als een kind. Ze willen verzorgd worden: voeding, kleding en onderdak krijgen van hun ouders en daarnaast werken ze voor leuke vakanties en gadgets. Allemaal leuk, maar het leven hier gaat voorbij, het is maar tijdelijk. Als je hiervoor kiest, ben je bezig met verzadiging van het vlees, zoals de Bijbel dat noemt. Begrijpelijk dat mensen hiervoor kiezen, want het is wat we als eerste zien, het is de buitenkant, het zichtbare. Maar onze prioriteiten zouden liggen bij de hemelse dingen.  

Laten we ons ervan bewust zijn, dat de keuzes die we maken gevolgen hebben tot in der eeuwigheid. Er zullen altijd ogenschijnlijk dringende en “belangrijke” zaken zijn die ons in beslag willen nemen en die je weghouden van een actief geloofsleven. Hoe verleidelijk is het dan om te leunen op die belofte van eeuwig leven, er zeker van te zijn dat we behouden zijn en dus dat te veronachtzamen en te kiezen voor aardse, materiële dingen die nuttig lijken voor je aardse carrière. Maar wees je ervan bewust dat er in de Bijbel ook gewaarschuwd wordt voor gelovigen die zich in de hemel een eeuwigheid lang zullen schamen voor de keuzes die ze gemaakt hebben.  

Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. (Openbaring 3 : 15-18)


 Niet naakt blijven, maar overkleed worden

overkleed worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *