Blog v. Stempvoort
4

De Heilige Geest verkondigt het Evangelie

Tien dagen geleden vierden we Hemelvaart, hoewel de verschillende bevrijdingsfestivals wat meer aandacht kregen, maar dat is vaker. Het gebeurt niet zelden dat de boodschap van Christus ondergesneeuwd wordt door de commercie. “Story of My Life” hoor je Jezus bijna zeggen wanneer je denkt aan andere christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar goed, dat terzijde. De Heilige Geest verkondigt het Evangelie.

Inmiddels hebben we net Pinksteren gevierd, de uitstorting van de Heilige Geest in de harten der gelovigen. Dit was door Jezus al voorzegd in onder andere het evangelie van Johannes en in het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen van de Apostelen: “Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.(Handelingen 1:8)

Jezus stelt hier vast dat Zijn discipelen, de daar aanwezige volgelingen, de aarde over zullen gaan om te vertellen over wat ze gehoord en gezien hebben tijdens hun leven met Hem op aarde. Na deze vaststelling wordt Jezus opgenomen in de hemel. Het was nodig dat Hij persoonlijk heen zou gaan, zodat de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, uitgestort kon worden in de harten van een ieder die zijn leven aan de Heer geeft (Johannes 14:16-17). Hiermee worden we ten eerste leden van Zijn Lichaam, maar niet geheel onbelangrijk: het is Zijn Geest in ons Die ons alles zal leren (Johannes 14:26). De Heilige Geest, ook wel de Trooster en de Geest der Waarheid genoemd, zal van Christus getuigen (Johannes 15:26). Daarmee weten we gelijk dat als iemand profeteert en het niet gaat over Jezus Christus, het een andere geest is die spreekt (1 Johannes 4:1-6).

Kenmerkend voor de Bijbel is dat mensen zonder de Geest Gods Zijn Woord niet volledig kunnen begrijpen, zoals men wel eens zegt: “een mens kan God niet kennen”. Maar men vergeet dan dat degenen die geloven in de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus Zijn Geest ontvangen en het is die Geest die ons in héél de Waarheid zal leiden. Sterker nog, Die ons zal vertellen over de toekomst (Johannes 16:13). Vandaar dat de gelovigen wél weten wat ons te wachten staat. Dit verklaart ook de grote verschillen tussen de verschillende gedeelten van de Bijbel. Sommige delen zijn in de eerste plaats historisch, hoewel ook symbolisch, typologisch en profetisch, terwijl andere delen leerstellig of zelfs louter profetisch zijn.

Wat in elk geval duidelijk moge zijn, is wel het feit dat mensen die de Bijbel slechts toepassen op het hier en nu, mensen die de Bijbel willen gebruiken om te weten hoe ze hun aardse leven moeten leiden, absoluut niets van de Bijbel begrijpen, helemaal geen enkel idee hebben van wat het betekent dat de Bijbel het Woord van God is.

De Bijbel spreekt over het plan van God met deze schepping en dat is zeker geen herstel of verbetering van deze wereld, mens of maatschappij. Integendeel, de Bijbel spreekt over een oordeel van God over deze aarde en alles wat erop leeft. Waar ten tijde van Noach de wereld door water bedekt was, beeldde dit uit hoe eens, vóór de dagen van Adam en Eva, de wereld door water geoordeeld en vergaan was (2 Petrus 2:5). Waarom dit moest gebeuren werd nogmaals gedemonstreerd in de periode van Adam tot Noach, zoals het oordeel met vuur over Sodom en Gomorra, in de dagen van Lot en Abraham (2 Petrus 2:6,7), demonstreerde hoe eens in de toekomst de wereld geoordeeld zal worden en zal vergaan door vuur (1 Korinthe 3:15, 2 Petrus 3:12)

Het Evangelie, de blijde boodschap, is dan ook dat het niet gaat om dit tijdelijke, aardse leven, maar dat God je eeuwig, hemels leven geeft, op het moment dat je gelooft. Er is dan niets meer wat tussen de mens en God in de weg staat. De zonde die het contact tussen God en de mens verbroken had, is door de dood van Jezus tenietgedaan en door de opstanding van Jezus als de Christus, uit de dood, heeft Hij eeuwig leven en een nieuwe schepping tot stand gebracht. En het is díe nieuwe schepping die het doel is van deze oude schepping. Waar satan heerst over deze oude schepping, zoals we duidelijk merken, is Christus de koning in de nieuwe schepping. En het is dát evangelie waarmee Jezus Zijn discipelen de wereld over stuurt zoals we lezen in Matthéüs 24 vers 14 en 15. Probleem met deze verzen is dat men de punt dikwijls te laat zet, waardoor de opvatting bestaat dat de gelovigen in onze tijd actief de wereld over moeten om het Evangelie te verkondigen, omdat anders de Heer niet terug kan komen. Wat er staat is: “En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken.” Het volgende vers begint dan met: “en dan zal het einde komen, wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats”. Wanneer je het zo leest merk je direct dat het klopt: het eerste deel van vers 14 is een conclusie van de verzen daarvoor (vers 5-13), die gaan over het leven van de gelovigen. Vanaf het tweede deel van vers 14 gaat het vervolgens over de eindtijd, maar daar in een ander blog meer over.

Wat betreft het leven van de gelovige, Paulus schrijft hierover: “Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen” (Efeze 1:15-18). De betekenis van Pinksteren wordt hier wel héél kernachtig samengevat. De Heilige Geest maakt de gelovige dus alles duidelijk, het is geen mensenwerk. De Heilige Geest wordt hier aangeduid als ‘de Geest der wijsheid’ en ‘de Geest der openbaring in Zijn kennis’. We kunnen God dus kennen door het werk van de Heilige Geest in ons. Híj geeft ons namelijk ‘verlichte ogen des verstands’. Door het geloof leren we Gods wil verstaan. Wanneer wij geloven, worden onze ogen geopend, zoals Jezus uitbeeldde in Johannes 9:11.

Het is dus geen mensenwerk, maar het werk van de Heilige Geest, zoals God Zelf zegt in Zijn Woord: “Niet door macht of kracht, maar door Mijn Geest zal het geschieden (Zacharia 4:6, 1 Korinthe 2:4 en 5, 2 Korinthe 10:4 en 5). Net zo min als het nu onze taak nog is om de hele mensheid het evangelie te verkondigen, omdat anders de Heer niet terug kan komen. De hoogmoed! Niet alleen blijkt eruit dat men niet weet wat de Bijbel Zelf zegt over het einde, terwijl hier zeer veel over geschreven staat, daarnaast is men kennelijk onwetend van het feit dat de mens de hele geschiedenis van de mensheid door, al de hele wereld over gereisd is. De term ‘ontdekkingsreizen’ doet wat dat betreft een hoop kwaad, want die ‘ontdekkingsreizigers’ waren heus in het bezit van (oude) kaarten. Het enige wat zij deden was nieuwe maken, met daarop de contemporaine namen en lengte- en breedtegraden. Het bleek dat op de oude kaarten bijvoorbeeld eilanden en steden stonden die tegenwoordig onder de zeespiegel of onder het ijs van de Noordpool en Antarctica verdwenen zijn. De Vikingen noemden Groenland niet voor niets zo (toen was het daar groen, er was een ander klimaat dan tegenwoordig), zij hebben er destijds vele kerken gesticht en hadden hun eigen bisschop, nadat Leif Eriksson er heengegaan was, op de vlucht voor zijn ongelovige vader. Zeshonderd jaar later klaagde men er dat er al tachtig jaar geen bisschop meer was, doordat het ijs de scheepvaart zo bemoeilijkte. Niet veel later deden de Spanjaarden hun eerste voorzichtige pogingen de zee over te steken. Zij deden dit met zoveel bombarie en gaven er zoveel ruchtbaarheid aan dat het idee post vatte dat zij de eersten waren, terwijl zij feitelijk zo ongeveer de laatsten waren, maar dat herinnerden velen zich niet meer.

Dat de mensheid de eeuwen door de wereld over gereisd is, wordt onder andere bevestigd door het feit dat ze in de wateren bij Hawaï gereedschappen gevonden hebben uit het Stenen Tijdperk, maar die afkomstig waren van de Britse Eilanden, door het feit dat men een Romeins schip heeft gevonden in de haven van Rio de Janeiro, door het feit dat Romeinse en Carthaagse spullen zijn gevonden in Canada, door het feit dat Egyptische inscripties te zien zijn in Australië, om zo maar even wat voorbeelden te geven. Daarnaast is dit wat de Bijbel zelf zegt in onder andere Exodus 9:16, 1 Koningen 10:24 en Daniel 6:25.

Dus wees gerust: voedt u met het Woord van God en laat de Geest verder Zijn Werk doen, in plaats van dat wij proberen hier het Koninkrijk van God gestalte te geven. De Heere God, de Schepper van hemel en aarde is uitstekend in staat om te doen wat Hij gezegd heeft.


De Heilige Geest verkondigt het Evangelie

Heilige Geest verkondigt het Evangelie

4 reacties op "De Heilige Geest verkondigt het Evangelie"

 1. Goed artikel, inderdaad de Heilige Geest verkondigt het evangelie en dat doet Hij via Zijn Woord door de GELOVIGE! Gazanten van Christus wege!

  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening IN ONS gelegd.
  Zo zijn WIJ dan GAZANTEN VAN CHRISTUS WEGE, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2Co 5:17 – 21

 2. Beste Willem,

  Toch zijn er tienduizenden denominaties (en er komen er nog dagelijks bij) die allemaal zeggen dat ze geleid worden door diezelfde ene Geest. Toch komen zij al lezende in hun bijbel tot andere conclusies, die soms zelfs tegenstrijdig zijn. Dat moet betekenen dat er hier iets niet klopt. Op basis van de bijbel (bijbelstudie) komen we er niet uit, wat is er aan de hand?

 3. Beste Hoc Est,

  Het verschil in denominaties doet mij denken aan de verschillende stromingen die reeds door Paulus genoemd worden in 1 Korinthe 3: “Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?”

  We zitten helaas allemaal opgescheept met een beperkt bevattingsvermogen en plaatsen dat wat de Geest ons leert binnen ons eigen begrip. Vandaar uit ontstaan dan verschillende conclusies, die doorwerken in wat u beschrijft.

  Ik hoop dat dit u helpt begrijpen hoe verschillende takken toch deel uit kunnen maken van dezelfde boom en dat ze allemaal vrucht dragen.

  Hartelijke groet en Gods zegen gewenst.
  Willem

 4. Beste Willem,

  Je schreef:

  ” hoe verschillende takken toch deel uit kunnen maken van dezelfde boom en dat ze allemaal vrucht dragen.”

  Ik hoop dat dat zo is, het is wel erg verwarrend. Ik denk zelf dat de verwarring te maken heeft met de Sola Scriptura doctrine. Een ieder kan lezen in de bijbel wat hij wil. Maar wat heeft de Heer Jezus onderwezen?

  Hieronder nog een interessante link:

  http://www.calledtocommunion.com/2011/03/sola-scriptura-vs-the-magisterium-what-did-jesus-teach/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *