Blog v. Stempvoort
0

Ere zij God…

… in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen

Tijdens de Kerstdagen zitten de kerken vaak voller dan anders. Mensen die op zondag vaak andere dingen prioriteit geven, besluiten tijdens Kerst tóch naar de Kerk te gaan, om welke reden dan ook. Met Pasen is dat helaas al minder, terwijl dát toch het belangrijkste en meest betekenisvolle Christelijk feest is. Met de verschillende Kerstvieringen worden er ook stukken uit de Bijbel voorgelezen: Jesaja 9, Micha 5 en Matthéüs 2 zijn waarschijnlijk de meest gedeclameerde stukken samen met dit gedeelte uit Lukas 2:

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. (Lukas 2 : 7-14)

Bethlehem: Huis van Brood

De mythe dat Jezus in een stal zou zijn geboren vindt zijn oorsprong in de vermelding van de kribbe, de voerbak. Het gebruikte Griekse woord voor kribbe staat in het Hebreeuws ook voor broodbak. Wat natuurlijk gewoon een verwijzing is naar wat Jezus later Zelf zegt: “Ik ben het brood des Levens”. Eén van de redenen waarom Hij in Bethlehem werd geboren, Bethlehem betekent immers Huis van het Brood! Ook het feit dat er geen plaats was in de herberg heeft ook tot veel misverstanden geleid. Stel dat Jozef en Maria niet alleen waren, maar (veel) personeel en/of familie bij zich hadden, in dat geval zou er ook geen plek voor hen geweest zijn in een herberg, simpelweg omdat de herberg te klein zou zijn. Dat dit geen vreemde gedachte is blijkt uit het feit dat Jozef en Maria Jezus op 12-jarige leeftijd een keer kwijt zijn en Hem een dag lang zoeken tussen de bekenden en familieleden, die samen met hen op reis waren. Een andere reden waardoor er voor Jozef en Maria géén plaats zou zijn geweest in de herberg was omdat zij op het punt stond te bevallen en de Joden hebben vrij strenge reinheidswetten, ook op dat gebied. Ere zij God

De stal, de ezel en de Wijzen

De stal? Deze staat niet in de Bijbel vermeld. De ezel? Wordt ook niet genoemd. De Wijzen? Er staat nergens dat het er drie waren, zij gaven wel drie cadeaus, namelijk goud, wierook en mirre. Er staat niet dat zij in de stal langskwamen, maar in het huis. Tot zover de mythe van het kerstfeest. Natuurlijk gaat deze veel verder en wordt dit door de commercie van harte en met veel enthousiasme uitgebuit. Wat me echter het meest tegen de borst stuit is de veelgehoorde kreet: “Vrede op aarde!” om vervolgens dit als verwijt of contrasterende opmerking te plaatsen bij elke gelegenheid die zich voor doet. Zoals gewoonlijk wordt deze zinsnede gezien als opdracht. Helaas is dit met veel meer uiterlijke toestanden of praktische zaken: men ziet het als opdracht, als iets wat je moet doen om zodoende een beter mens te worden, de wereld te verbeteren en het koninkrijk van God op te richten. Zoals altijd vergeet men – al dan niet bewust – de volgorde of de rest van de zin. Deze begint namelijk met: “Ere zij God…”. En zo is het met heel de Bijbel: “In den beginne schiep God…” lezen we in het Oude Testament, “Zoek éérst het Koninkrijk van God…” lezen we in het Nieuwe Testament.

Het gaat niet om ons, niet om wat wij doen, het gaat om God en wat Híj doet! Geeft God de eer die Hem toekomt, Hij brengt vrede op aarde, Hij brengt in de mensen een welbehagen!

Ere zij God

Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn. (Filippenzen 4 : 4-9)


Ere zij God…

Ere zij God

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *