De zorgvuldigheden des levens

0

Matthéüs 13 : 1-9 De zorgvuldigheden des levens

1 En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.

2 En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.

3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.

5 En een ander deel viel op teenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.

6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.

7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.

8 En een ander deel viel in goede aarde, en gaf vrucht, het één honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud.

9 Wie oren heeft om te horen, die hore.

Deze gelijkenis spreekt over de tijd waarin wij leven. Dat is de tijd van de verborgenheid, welke begon bij de opstanding van Christus en zal duren tot het moment dat Hij gekroond zal zijn. Daarmee wordt bedoeld het moment dat Hij Zijn Koninkrijk op aarde zal gevestigd hebben. …

Lees verder in de PDF

De zorgvuldigheden des levens

(Bekeken: 250 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren