De rechterhand Gods

0

“De rechterhand Gods doet krachtige daden”. Als die term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het meestal een verwijzing naar Psalm 110.

Psalm 110 : 1 Een psalm van David

1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.

5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Het is langzamerhand wel bekend dat dit de meest geciteerde Psalm in het N.T. is, met name de verzen 1 en 4. De boodschap van het N.T. is dat Jezus van Nazareth, Wiens geschiedenis uitgebreid vermeld staat in de 4 Evangeliën, nu gezeten is aan de rechterhand van God. In Handelingen 2 zegt Petrus dat deze oudtestamentische uitspraken van toepassing zijn op de Heere Jezus en dat Hij inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods (Handelingen 2 : 29 – 36). …

Lees verder in de PDF

(Bekeken: 195 keer, 1 x vandaag)
Delen via:

Over de auteur

Barth van Dijk

Barth van Dijk maakt - in eerste instantie voor zichzelf - samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelt deze vervolgens beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Op dit moment zijn er 47 samenvattingen beschikbaar.

Reageren