Berichten in: Klein Haneveld

Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld

Bijbelstudie
0

1 Johannes 1 : 4, 5, 7 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 5 En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen…

Bijbelstudie
0

Johannes 21 : 6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte…

Bijbelstudie
0

2 Korinthe 5 : 17-20 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18 En al deze dingen zijn uit…

Bijbelstudie
0

1 Koningen 2 : 11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. David…

Bijbelstudie
0

Exodus 20 : 1-19 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,… 7 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet…

Bijbelstudie
0

Filémon : 10, 11, 15, 16 10 Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onésimus; 11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer…

Bijbelstudie
0

Efeze 1 : 12-14 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie…

Bijbelstudie
0

Jeremia 29 : 4-23 20 Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden! Jeremia 29 handelt over de ballingschap van Juda, die in…

Bijbelstudie
1

1 Thessalonicenzen 4 : 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere…

Bijbelstudie
0

Matthéüs 24 : 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 1 Thessalonicenzen 5 : 1 Maar van de tijden en de gelegenheden,…

Bijbelstudie Christus in de sterren
0

Psalm 19 : 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De twaalf sterrenbeelden, met elk drie “decanen”, vormen met elkaar een prachtige uitbeelding van Gods Heilsplan dat Hij in…

Bijbelstudie
0

Matthéüs 2 : 15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. De uitdrukking…

Bijbelstudie De leer der restitutie
0

Genesis 1 : 1-2 1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De leer der restitutie 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest…

Bijbelstudie
0

Bijbels Panorama Van “de wereld die toen was” (2 Petrus 3 : 6) en “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1 : 1) tot aan de “nieuwe hemel en aarde”…

Bijbelstudie Illustratie van holle aarde, het bijbels wereldbeeld
0

De aarde is géén planeet en draait niet om de zon. Wat zegt de Schepper van hemelen en aarde er Zelf over? Bijbelstudie maakt duidelijk wat het Bijbels wereldbeeld is. Er zijn helaas maar weinig…

Bijbelstudie
0

Zefanja 1 : 2, 3 2 Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. 3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der…

Bijbelstudie
1

Matthéüs 13 : 10-14 10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? 11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is de verborgenheden…

Bijbelstudie
0

Jeremia 31 : 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Het Nieuwe Verbond zou aanbreken, maar…

Bijbelstudie Sodom, de stad van as, ligt in het gebied van Hermon tot Rode Zee
1

Van Hermon tot Rode Zee is een rijk van foto’s en illustraties voorziene Bijbelstudie en geeft een boeiend en wellicht onthullend zicht op dit gebied in het Midden Oosten. En de steden van Sodoma en Gomorra tot…

Bijbelstudie
0

Judas : 1, 4 1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: 4 Want er zijn sommige…

Bijbelstudie
0

Romeinen 12 : 1, 2 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En…

Bijbelstudie
0

Hebreeën 7 : 22-27 22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken…

Bijbelstudie
0

1 Thessalonicenzen 5 : 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Meestal wordt er gezegd dat wij het aanbreken van de “Dag des Heeren”…

Bijbelstudie
0

Ruth 3 : 2, 9 2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? 9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd,…

Bijbelstudie Levietische offers
0

Jesaja 53 : 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.…

Bijbelstudie
0

Titus 2 : 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Deze studie handelt over “Godzaliglijk leven”. Dat leven…

Bijbelstudie
0

Daniël 12 : 4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Daniël moest de woorden…

Bijbelstudie
0

Efeze 3 : 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Helaas blijkt de kennis omtrent de “bedeling der genade Gods” en de andere door…

Bijbelstudie
0

2 Petrus 2 : 16-19 16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van…

Bijbelstudie
0

Jakobus 1 : 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. Met het allereerste vers van deze brief van de hand…

Bijbelstudie
0

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem…

1 2